Nuttige informatie

Fiscale behandeling van auteursrechten

De wet van 16 juli 2008 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2008) bepaalt dat auteursrechten en naburige rechten forfaitair worden belast. Dat wil zeggen dat de auteursrechten niet meer worden samengevoegd met de beroepsinkomsten, maar apart worden belast.

De forfaitaire belasting bedraagt 15% en wordt door de uitgever van het honorarium ingehouden en doorgestort naar de fiscus. Dat geldt voor auteursrechten tot een bedrag van 57.080 euro (inkomsten 2014, aanslagjaar 2015). Wat u daarboven aan auteursrechten ontvangt, kan als beroepsinkomen worden gezien.

Daarnaast heeft de wetgever een forfaitaire kostenaftrek bepaald. Voor de eerste schijf tot 15.220 euro wordt de helft als kosten beschouwd. U betaalt dan 15% belasting  op 7.610 euro. Voor de tweede schijf – tussen 15.220 en 30.440 euro – is er nog een kostenforfait van 25%. Boven 30.440 euro geldt er geen kostenforfait meer en bent u op dat deel van uw auteursrechten 15% belasting verschuldigd.

 

Lidmaatschap VEWA

Wij adviseren al onze auteurs lid te worden van de Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA). VEWA is een beheersvennootschap die namens deze auteurs de reprorechten int en uitbetaalt aan de rechthebbende auteurs.

Indien u bij Intersentia heeft gepubliceerd, is het verstandig lid te worden van VEWA en uw publicaties bij deze vereniging aan te melden. Op basis van een berekeningsmethode die afhankelijk is van het aantal publicaties en het aantal bladzijden, zal VEWA een deel van de reprografierechten aan u uitkeren. 

Enkel natuurlijke personen die wetenschappelijke of educatieve werken publiceren, kunnen lid worden van VEWA. Zij dienen hiervoor het elektronische inschrijvingsformulier in te vullen via: https://www.vewa.be/nl_lidworden.html.

Men moet als lid bevestigd zijn op 30/06 om een aangifte betreffende het vorige jaar te kunnen indienen. Inschrijvingen die na die datum binnenkomen, komen op een wachtlijst tot begin januari van het volgende kalenderjaar.

Alle nuttige informatie met betrekking tot VEWA vindt u op de volgende website: https://www.vewa.be/nl_home.html.