Wet Marktpraktijken

Op 12 mei 2010 werd de Wet Handelspraktijken opgeheven en vervangen door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Dit boek heeft tot doel de nieuwe regelgeving uitvoerig te becommentariëren.
Auteur(s):
Reinhard Steennot, Filip Bogaert, Diederik Bruloot, Delphine Goens
Reeks:
Instituut Financieel Recht
Volume:
12
boek | verschenen | 1e editie
november 2010 | xii + 226 blz.

Paperback
€ 64,-


ISBN 9789400003804


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Op 12 mei 2010 werd de Wet Handelspraktijken opgeheven en vervangen door de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Dit boek heeft tot doel de nieuwe regelgeving uitvoerig te becommentariëren. Daarbij besteden de auteurs niet alleen aandacht aan wat nieuw is, zoals het nieuwe toepassingsgebied, de afschaffing van het gezamenlijk aanbod, de nieuwe regelen inzake de aankondiging van prijsverminderingen of de wijzigingen betreffende overeenkomsten op afstand en onrechtmatige bedingen, maar ze brengen eveneens de regels die (nagenoeg) ongewijzigd zijn gebleven, nog eens kort in herinnering. De gebruiker van dit eerste handboek betreffende de nieuwe wet marktpraktijken krijgt zo een totaalbeeld van het recht inzake handelspraktijken zoals het vandaag van toepassing is.

“Het werk is uitstekend maar zeker niet ten einde want nieuwe evoluties en rechtspraak in Europa zullen in de toekomst een update noodzakelijk maken.”
René Van Gompel, in Tijdschrift voor Verzekeringen, nr 375, juni 2011

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied (p. 5)

Hoofdstuk II. Promotie en promotietechnieken (p. 23)

Hoofdstuk III. Verkooptechnieken (p. 135)

Hoofdstuk IV. Contractuele aspecten van de Wet Marktpraktijken (p. 183)

Hoofdstuk V. De vordering tot staking en de sancties in de Wet Marktpraktijken (p. 211)

Concordantietabel WMPC – WHPC (p. 223)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Concordantietabel WMPC – WHPC (p. 223)

Over de reeks

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
+++

The Financial Law Institute (FLI) is a research and teaching unit within the Faculty of Law and Criminology of Ghent University.
In addition to this book series, the FLI has a Working Paper Series, which was launched in 1999 and seeks to promote the dissemination of the research output that is generated by researchers affiliated with the FLI.


Meer over deze reeks