Webinar: Ontslagrecht: een stand van zaken

23 Oktober 2020
Webinar
€ 260,15 (incl. BTW)

Tijdens deze studiedag in de vorm van vier webinars worden de laatste ontwikkelingen inzake ontslagrecht praktijkgericht besproken door vier ervaren praktijkjuristen, waarbij uiteraard ook telkens de meest recente en relevante rechtspraak aan bod komt. Uiteraard wordt ook, waar wenselijk, de link gelegd naar ontslag in Corona-tijden.


Sprekers

Mr. Sabine Vanoverbeke, advocaat-vennoot Commit Advocaten
Mr. Stijn Demeestere, advocaat-vennoot Deloitte Legal
Mr. Isabel Plets, counsel Lydian
Mr. Ward Bouciqué, counsel Claeys & Engels


Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten, personeelsverantwoordelijken, …

Programma

9u30 – 11u00

Individueel ontslag: de laatste ontwikkelingen op wetgevend vlak en een selectie van relevante gerechtelijke uitspraken inzake individueel ontslag
mr. Sabine Vanoverbeke
Deze uiteenzetting zal inspelen op de actualiteit en de meest recente ontwikkelingen zullen worden behandeld.
Voor 2020: de laatste ontwikkelingen inzake ontslag in Corona-tijden
Voor 2019:
op wetgevend vlak: de uitbreiding van de outplacementverplichtingen bij beëindiging
van de overeenkomst door medische overmacht
inzake rechtspraak: de arresten van het Grondwettelijk Hof i.v.m. de opzeggingstermijnen voor hogere bedienden in de overgangsregeling

11u00 – 11u30 Pauze

11u30 – 13u00

Ontslag van beschermde werknemers
mr. Stijn Demeestere
Tijdens deze sessie wordt een actuele stand van zaken gegeven op basis van recente rechtspraak en eigen praktijkervaringen:
• De afbakening van de begunstigden van de ontslagbescherming
• De aanvang en duur van de ontslagbescherming
• De drieledige draagwijdte van de ontslagbescherming: ontslagbeperking, discriminatieverbod & beperking op overplaatsing
• Het ontslag om dringende reden of om economische of technische redenen, de te volgen procedures (met aandacht voor de positie van de werknemer tijdens de procedure)
• Sancties bij onrechtmatig ontslag: re-integratie, beschermingsvergoeding (cumul met andere vergoedingen?)
• Mogelijkheid tot rechtsgeldige verzaking en afstand van bescherming(svergoeding)
• De impact van de schorsing van de procedure sociale verkiezingen op de ontslagbescherming, zoals geregeld door de wet van 4 mei 2020

13u00 – 13u45 Pauze

13u45 – 15u15

Privacy-aspecten en ontslag
mr. Isabel Plets
Bewijs en/of motivering van ontslagreden
• bewijs via monitoring van werknemers
- vormen van monitoring van werknemers
- voorwaarden van monitoring van werknemers
• gevolgen van onrechtmatige of onwettelijke monitoring

Impact van GDPR op ontslag
• retentie van persoonsgegevens werknemers
• uitoefening rechten door betrokkenen (recht op inzage, recht op wissing, enz.)

15u15 – 15u45 Pauze

15u45 – 17u15

Collectief ontslag en sluiting van onderneming
mr. Ward Bouciqué
• Sectorale werkzekerheidsbedingen en meervoudig ontslag
• Collectief ontslag:
- informatie en consultatie in geval van collectief ontslag: de Wet Renault
- concreet verloop van het proces en aandachtspunten
- betwisting van de informatie- en consultatieprocedure
- activerend beleid en sociale plannen - actuele topics en concrete voorbeelden.
• Welke procedures naleven als er sprake is van zowel sluiting als van collectief ontslag ?
• Sluiting en het ontslag van beschermde werknemers


Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Vrijdag 23 oktober 2020 | Webinar | 9u30 – 17u15

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.

ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 6 punten
IBJ: erkend voor 6 punten
IGO: tussenkomst bevestigd

PRIJS

€215 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatiemap.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

23 Oktober 2020 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00