Webinar: Bijna 2 jaar WVV: geleerde lessen en opportuniteiten

09 Februari 2021
Webinar
€ 192,39 (incl. BTW)

Bijna twee jaar geleden, op 1 mei 2019, kreeg ons land een nieuw wetboek van vennootschappen (kort: het WVV). Tijd dus voor een update!

Tijdens dit webinar worden de opportuniteiten besproken die het nieuwe WVV ons heeft gebracht en wordt er dieper ingegaan op de toepassing van bepaalde gewijzigde regels in de praktijk.

Volgende vragen komen o.a. aan bod:

- Welke opportuniteiten heeft het WVV gebracht voor de M&A-praktijk?
- Is het aanpassen van bestaande statuten en aandeelhoudersovereenkomsten aan de orde?
- Moeten er bij een inbreng steeds nieuwe aandelen worden uitgegeven en welke formaliteiten moeten er desgevallend worden vervuld?
- Wanneer is er tussenkomst van een commissaris/revisor vereist?
- Kan ik nog in meerdere hoedanigheden in het bestuur van een vennootschap zetelen?
- Voor welk bestuursmodel (NV) moet ik kiezen?
- Loop ik als bestuurder nu minder risico om aansprakelijk te worden gesteld voor fouten?
- Wat zijn de toepassingsvoorwaarden voor de uittredings- en uitsluitingsprocedure en hoe wordt de notie “gegronde redenen” ingevuld in de rechtspraak?
- Hoe verhoudt de algemene geschillenregeling zich tot de uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in de BV?
- Wat is de fiscale impact van de wijzigingen in het vennootschapsrecht, waaronder het verdwijnen van het kapitaalbegrip, de impact op belastingneutrale reorganisaties, …?


SPREKERS

Christophe Piette, advocaat balie Antwerpen, K law (senior counsel)
Charlotte Reabel, advocaat balie Brussel, K law (senior associate)
Nicola Motmans , advocaat balie Antwerpen, K law (senior associate)
Gert Van Dyck, tax director KPMG
Tim Steyfkens, advocaat balie Limburg, K law
Louis-Maxim Desmadryl, advocaat balie West-Vlaanderen, K law


DOELGROEP

Cijferberoepen, ondernemers en juristen.

Programma

13u20: Inleiding door Christophe Piette

13u30: Kapitaal en uitkeringen door Charlotte Reabel
- De BV:
° Afschaffing notie “kapitaal”
° Impact op bijkomende inbrengen (inbreng in geld / natura / uitgifte van nieuwe aandelen en rechten verbonden aan aandelen)
° Impact op uitkeringen (dubbele test)
- De NV
° (beperktere) nieuwigheden bij bijkomende inbrengen (zoals veralgemening verslagplicht uitgifte nieuwe aandelen);
° Herhaling regels uitkeringen

14u00: M&A door Nicola Motmans
- Overdracht van aandelen: Vrij? Overdrachtsbeperkingen?
- Stem- en vermogensrechten: Meervoudig stemrecht? Delen in winst en verlies onder het WVV? Bijzondere meerderheden?
- Exit procedures
- Herstructureringen

14u30: Fiscale luik door Gert Van Dyck
- Fiscale principes waarmee rekening moet worden gehouden bij implementatie van het nieuwe WVV
- Verdwijnen kapitaalbegrip in de BV – fiscale impact
- Gevolg bij uitkeringen (casus VVPRbis, DBI-voorwaarden …)
- Impact bij herstructureringen

15u00: Pauze (15 min)

15u15: Bestuur door Tim Steyfkens
- Algemene toelichting bij:
° Het dagelijks bestuur
° Het cumul- en cascadeverbod in het bestuursorgaan
° De ontslagbescherming voor bestuurders van de NV
- De verschillende bestuursmodellen in de NV
- Bestuurdersaansprakelijkheid: kort overzicht van de verschillende vormen van aansprakelijkheid, de nieuwigheden onder het WVV en hun (verwachte) draagwijdte
- Beperkte capita selecta: wijzigingen in de regels m.b.t. belangenconflicten, alarmbelprocedure …

15u45: Vennootschapsgeschillen door Louis-Maxim Desmadryl
- De gerechtelijke procedures om conflicten op aandeelhoudersniveau op te lossen in de NV en de BV (uittredings- en uitsluitingsprocedure);
- De innovaties onder het WVV in de uittredings- en uitsluitingsprocedure, met een bijzondere aandacht voor de toepassingsvoorwaarden en uitbreiding van de bevoegdheden van de rechtbank; en
- De uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen als statutaire vorm van geschillenregeling in de BV.

16u15: Vragenronde

16u40: Besluit door Christophe Piette

Praktische informatie

DATUM

Dinsdag 9 februari 2021 | Webinar | 13u20 – 17u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van het webinar op de dag zelf.

IAB: erkend voor 3,5 uur
BIBF: erkend voor 3,5 uur
OVB: erkend voor 3 punten
IBJ: erkend voor 3 punten


PRIJS

159 euro excl. btw

Deelnameprijs is inclusief documentatie


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

09 Februari 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00