Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht

Met de opstellen in dit huldeboek willen de vrienden van Martin Denys bijdragen tot enige nawerking van zijn ideeën over eigendom, onteigening, stedenbouw, rechtsbescherming en zoveel meer in de sfeer van het publiekrecht.


Editor(s):
Jan Ghysels, Robert Palmans, Dirk Lindemans, Marc Boes
Reeks:
CROW
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2012 | xx + 368 blz.

Hardback
€ 110,-


ISBN 9789400003422

Inhoud

Martin Denys was een van de enige publiekrechtelijk georiënteerde Vlaamse advocaten toen hij in 1961 aan de balie kwam. Die bijzondere belangstelling voor publiekrecht kon toen als advocaat nog gecombineerd worden met een waaier aan andere takken van het recht. Maar het publiekrecht was zijn ware liefde en zou dat altijd blijven.

Steeds was die voorliefde voor het publiekrecht doordrongen van de idee van rechtsbescherming tegen het openbaar bestuur. Zijn soms provocerende standpunten, zijn vernieuwende inzichten, zijn bezielde en bezielende betogen, zijn vaak wat futuristisch lijkende opvattingen die nadien gemeengoed geworden zijn, het zijn zovele trekken die hem bij velen tot een boeiende persoonlijkheid maakten. Zijn visie op de mensenrechten inzake eigendom werd zelfs eens als zijn “dada” beschreven. Martin Denys is nog steeds een geëngageerde jurist met een verhelderende kijk en verruimend inzicht.

Enkelen uit die grote schare van vrienden wilden die uitzonderlijke eigenschappen van Martin Denys nog eens in de verf zetten met dit huldeboek met opstellen voor zijn 75ste verjaardag. Mogen die opstellen bijdragen tot enige nawerking van zijn ideeën over eigendom, onteigening, stedenbouw, rechtsbescherming en zoveel meer in de sfeer van het publiekrecht.

Met bijdragen van André Alen, Marc Boes, Isabelle Cooreman, Shauna De Leener, Bruno De Vuyst, Tom De Waele, Peter Flamey, Joris Geens, Jan Ghysels, Pieter Jongbloet, Frank Judo, Mehdy Abbas Khayli, Eric Lancksweerdt, Dirk Lindemans, Robert Palmans, Liesbeth Peeters, Yves Sacreas, Dirk Scheers, Frankie Schram, Hugo Sebreghts, John Toury, Matthias Valkeniers, Hugo Vandenberghe, Stijn Verbist, Willem Verrijdt en Kris Wauters.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Recente evoluties inzake de bescherming van het eigendomsrecht in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (p. 1)

André Alen, Willem Verrijdt

Bossen, bebossen en ontbossen in Vlaanderen (p. 27)

Marc Boes

De wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut versus de onteigening. Een vergelijking aan de hand van erfdienstbaarheden opgelegd door de Gaswet van 12 april 1962 (p. 53)

Isabelle Cooreman

Eigendom en quotarechten onder de Europese landbouwpolitiek (p. 73)

Ruimtelijke ordening en onteigeningen. Anytime and anywhere, of toch niet? (p. 85)

Planschade, onteigening en de bescherming van het eigendomsrecht (p. 101)

Het grondwettelijk begrip ‘billijke schadeloosstelling’ en zijn toepassing (p. 123)

De onteigeningsvergoeding bij opeenvolgende plannen van aanleg. “Er zijn dingen die alleen het oppervlak beroeren…” (p. 167)

“Au son de l’air de la famille”. Over het lot van de door het revolutionaire Frankrijk geroofde en niet gerestitueerde kunstwerken (p. 187)

Bemiddeling en onteigeningen (p. 199)

Van urbanisme, urbanisatie en stede(n)bouw over stedebouw naar ruimtelijke ordening en terug naar stede(n)bouw (en planologie): enkele bedenkingen bij de schrijfwijze en de betekenis (p. 215)

De geschiktheidswaarde van woningen bij onteigening (p. 223)

De bevoegdheid inzake de machtiging tot onteigening ter uitvoering van het onteigeningsplan in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (p. 259)

Rechtsplegingsvergoeding en onteigeningsprocedures (p. 267)

Dirk Scheers

Openbaarheid van verkavelings- en bouwplannen (p. 279)

De omgevingsvergunning: een nieuwe kans voor het algemeen belang? (p. 295)

Inkomsten- en belastingschade als bedrijfsschade bij onteigeningen. Of hoe een trage procedure een duit in het zakje kan doen (p. 303)

De vergoedingsplicht bij de eigendomsontneming in artikel 1 van het Eerste Protocol EVRM (p. 325)

De gelijkheid voor de openbare lasten en artikel 16 van de Grondwet (p. 341)

Concessie van diensten: een begrip in evolutie binnen het Europees Unierecht (p. 349)

Over de reeks

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

Meer over deze reeks