Vermogensbescherming van kwetsbare meerderjarigen via lastgeving

Door de toenemende vergrijzing in Europa zijn er steeds meer mensen in onze samenleving die op een bepaald moment in hun leven niet langer in staat zijn om hun vermogen zelf en zelfstandig te beheren.
Auteur(s):
Ariadne Van den Broeck
boek | verschenen | 1e editie
september 2014 | xxi + 370 blz.

Hardback
€ 110,-


ISBN 9789400004887

Inhoud

Door de toenemende vergrijzing in Europa zijn er steeds meer mensen in onze samenleving die op een bepaald moment in hun leven niet langer in staat zijn om hun vermogen zelf en zelfstandig te beheren. Tot voor kort remedieerde men aan deze problematiek met rechterlijke maatregelen zoals het bewind. In dit systeem ligt de bescherming van de kwetsbare meerderjarige grotendeels in handen van de staat.

Sinds de millenniumwissel is de aandacht van nationale wetgevers verschoven naar de persoonlijke autonomie van de kwetsbare meerderjarige. Dit resulteerde in een meer private aanpak van zijn bescherming. Talrijke rechtsstelsels bieden meerderjarigen voortaan de mogelijkheid om via de rechtsfiguur van de lastgeving zelf een regeling te treffen voor het geval zij later wilsonbekwaam zouden worden. Deze buitengerechtelijke en dus minder ingrijpende maatregel heeft voorrang op het bewind.

Dit rechtsvergelijkende onderzoek analyseert en evalueert de figuur van de lastgeving als beschermingsmaatregel in al haar facetten. De auteur neemt de regimes van zes Europese rechtsstelsels onder de loep: België, Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Voor elk aspect van de lastgeving gaat de auteur na hoe de verschillende wetgevers de bescherming van de kwetsbare meerderjarige trachten te verzoenen met zijn autonomie. Op kritische en genuanceerde wijze neemt zij daarbij voortdurend stelling in, om uiteindelijk een regime voor te dragen dat beide fundamentele belangen in balans wil brengen.

Door de uitgebreide en overzichtelijke rechtsvergelijking bevat dit boek een schat aan informatie voor academici en practici die vertrouwd willen raken met de maatschappelijk actuele figuur van de lastgeving als beschermingsmaatregel.

Inhoudsopgave

DEEL I. INLEIDING

Hoofdstuk I. Maatschappelijke context (p. 1)

Hoofdstuk II. Probleemstelling (p. 7)

Hoofdstuk III. Doelstelling van het onderzoek (p. 9)

Hoofdstuk IV. Onderzoeksmethode (p. 19)

Hoofdstuk V. Structuur van het onderzoek (p. 37)

DEEL II. EVOLUTIE VAN HET RECHT INZAKE MEERDERJARIGENBESCHERMING IN EUROPA

Hoofdstuk I. Van bevoogding naar vertegenwoordiging op maat (p. 39)

Hoofdstuk II. Intrede van de lastgeving in het recht inzake meerderjarigenbescherming (p. 57)

DEEL III. LASTGEVING ALS INSTRUMENT VAN VERMOGENSBESCHERMING

Hoofdstuk I. Lastgeving als beschermingsmaatregel vóór de bijzondere regimes (p. 69)

Hoofdstuk II. Verhouding tussen het bijzondere lastgevingsregime en het gemene recht (p. 77)

Hoofdstuk III. Verhouding tussen lastgeving en andere beschermings maatregelen (p. 89)

Hoofdstuk IV. Vorm van de lastgeving (p. 101)

Hoofdstuk V. Inhoud van de lastgeving (p. 117)

Hoofdstuk VI. Registratie van de lastgeving (p. 155)

Hoofdstuk VII. Inwerkingtreding van de lastgeving (p. 167)

Hoofdstuk VIII. Invloed van de lastgeving op de handelingsbekwaamheid van de lastgever (p. 205)

Hoofdstuk IX. Rechten en plichten van de lasthebber (p. 233)

Hoofdstuk X. Controle op de uitvoering van de lastgeving (p. 255)

Hoofdstuk XI. Beëindiging van de lastgeving (p. 299)

DEEL IV. BESLUIT

Hoofdstuk I. Verhouding autonomie-bescherming in de lastgevingsregimes van de onderzochte rechtsstelsels (p. 323)

Hoofdstuk II. Voorstel voor een gebalanceerd regime van buitengerechtelijke vermogensbescherming via lastgeving (p. 333)

Hoofdstuk III. Samengevat: krachtlijnen van het onderzoek (p. 347)

Bibliografie (p. 351)

Ariadne Van den Broeck