Vademecum vennootschapsbelasting 2020

Dit basiswerk behandelt de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening, waardoor de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal komt te staan. Het werk bevat talrijke verwijzingen naar hoofdzakelijk recente rechtspraak en voorbeelden en cases die de materie verduidelijken. Wie intekent op een abonnement op de jaarlijkse editie, geniet 15% korting. Contacteer mail@intersentia.be 

Auteur(s):
Claude Chevalier
boek | verschenen | 1e editie
juni 2020 | 1770 blz.

Hardback
€ 232,-


ISBN 9789400011854


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Een dynamische benadering van de vennootschapsbelasting:
Het werk behandelt de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening. Door deze benadering komt de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal te staan. Deze meer bedrijfseconomische aanpak leent zich er ook toe om verbanden te leggen met enerzijds, andere fiscale rechtstakken (personenbelasting, BTW, registratierechten, gewestbelastingen) en anderzijds, niet-fiscale rechtstakken (vennootschapsrecht, arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht).

Een toegankelijk en uiterst volledig werkinstrument voor uw praktijk:
Deze benadering met het schema van de resultatenrekening als leidraad geeft de auteur de gelegenheid om zeer diep te graven in alle mogelijke hoofd- en nevenaspecten van de grondslag van de vennootschapsbelasting. Door deze rode draad blijft de materie ook overzichtelijk en vlot toegankelijk.

Praktijkgericht:
Het werk bevat talrijke verwijzingen naar hoofdzakelijk recente rechtspraak en voorbeelden en cases die de materie verduidelijken.

Jaarlijks verschijnt een nieuwe editie van het Vademecum Vennootschapsbelasting*. Wie intekent op een abonnement op de jaarlijkse editie geniet een blijvende abonnementskorting van 15% op elke editie. Contacteer mail@intersentia.be 

Claude Chevalier is praktijkassistent bij de Vakgroep Publiek- en belastingrecht van de Universiteit Gent

*Nieuwigheden voor deze editie 2020:
Om de belastbare basis te verbreden werd vanaf aanslagjaar 2019 in de vennootschapsbelasting een beperking ingevoerd op bepaalde aftrekposten. Die aftrekken worden voortaan elk jaar beperkt tot een bepaalde “ korf ” en om die beperking mogelijk te maken werden bepaalde bewerkingen verplaatst naar het einde van het bewerkingsschema.

In de editie 2020 wordt rekening gehouden met de wetswijzigingen in het kader van de hervorming in de vennootschapsbelasting die toepasselijk zijn vanaf het aanslagjaar 2020.
Hierbij springen meteen de groepsbijdrageregeling en de interestaftrekbeperking op basis van de EBITDA in het oog, maar ook andere aspecten zoals de invoering van CFC-wetgeving en de verwerping als beroepskost van sommige betalingen in het kader van hybridemismatches passeren de revue.

De editie 2020 houdt ook rekening met de meest relevante ontwikkelingen in de rechtspraak.
De hervorming van de vennootschapsbelasting welke gefaseerd in werking treedt bevat talrijke maatregelen die pas relevant zijn vanaf aanslagjaar 2021 zoals de verdere tariefdaling, het mobiliseren van vrijgestelde reserves , de verduidelijkingen omtrent de begrippen “markrente” en “geldlening” en de gewijzigde fiscale behandeling van auto- en brandstofkosten.

Ook andere wijzigingen relevant vanaf het aanslagjaar 2021 ontsnappen niet aan de aandacht, zoals de opheffing van het degressief afschrijvingsstelsel en de uitbreiding van de prorateringsverplichting tot kmo’s. Ook de afschaffing van talrijke economische vrijstellingen en de kostenaftrek tot 120 %, de niet-aftrekbaarheid van de aanslag geheime commissielonen en de beperkte aftrekbaarheid van het disconto op schulden voor de verwerving van niet-afschrijfbare of financiële vaste activa komen op hun geëigende plaats ter sprake. De strengere regels inzake de verrekening van verliezen geleden in vaste inrichtingen, de gewijzigde regels in het KB/WIB 1992 i.v.m. de aftrekbewerkingen ontsnappen evenmin aan onze aandacht, net als de potentiële uitbreiding van het bestaande tax shelter voor de filmindustrie naar ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van videospelen.


Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek

Ook interessant voor u: