Tussen algemeen belang en toegewijde zorg

Dit boek is een huldeboek voor Mr. Hugo Sebreghts, stichtervennoot van het Antwerpse advocatenkantoor GSJ advocaten.
Editor(s):
Bart Goossens, Yves Loix, Floris Sebreghts
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2014 | xii + 504 blz.

Paperback
€ 80,50 € 115,-


ISBN 9789400005594

Inhoud

Dit boek is een huldeboek voor Mr. Hugo Sebreghts, stichtervennoot van het Antwerpse advocatenkantoor GSJ advocaten. Het boek werd hem overhandigd naar aanleiding van zijn pensioen als vennoot van GSJ. De bijdragen werden geschreven door juristen en niet-juristen, en behandelen thema’s die het algemeen belang raken. Gelet op de professionele carrière van de gevierde worden vooral topics van ruimtelijke ordening en stedenbouw aangesneden, alsook onderwerpen die de zorgsector in de brede zin van het woord aanbelangen. De bijdragen bevatten veelal vernieuwende ideeën die de lezer tot nadenken aanzetten. Dit boek is een aanrader voor iedereen die belangstelling heeft voor omgevingsrecht en/of zorgrecht.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Nieuw beschermingsstatuut meerderjarige wilsonbekwamen: focus op bescherming van de persoon (p. 1)

De doorwerking van de milieueffectbeoordeling in ruimtelijke plannen. Enkele bedenkingen (p. 11)

Vergunningen en burgerlijke rechten: worlds apart of living apart together? (p. 29)

Ruimtelijke ordening als regulator voor de ruimtelijke behoeften van de sectoren (p. 43)

De invloed van het marxisme op de Belgische wetgeving inzake stedenbouw (p. 57)

De geïnformeerde toestemming: een status quaestionis (p. 65)

“De gronden neffen den hof van Vic Verbeuren”. Praktijkervaringen met de overeenkomsten van wederzijdse verkoop- en aankoopbelofte (p. 77)

De aansprakelijkheid van het bestuur voor onwettig gegunde overheidsopdrachten in het licht van de nieuwe bevoegdheid van de Raad van State (p. 93)

De afbakening van de gewestplanbestemming op het terrein (p. 105)

Jan Ghysels

Gewestgrensoverschrijdende intergemeentelijke samenwerking eindelijk geregeld… maar moest dit zo slordig? (p. 135)

Bart Goossens

Ethiek in de praktijk (p. 153)

Over zwaarden en schilden: de juridisering van de ruimtelijke ordening (p. 163)

Bernard Hubeau

Het zorgenkind genaamd ‘ruimtelijk uitvoeringsplan’ in zijn ruimere context: over scheefgegroeide verwachtingen en het manke 21ste-eeuwse beleidskader (p. 175)

De nieuwe zaaksbehandeling bij de Nederlandse bestuursrechter: ook voor België inspirerend (p. 183)

Eric Lancksweerdt

Zorgen voor of zorgen om de Vlaamse omgevingsvergunning? (p. 189)

Heeft de bestuurlijke lus nog een toekomst in de Raad van State? (p. 205)

De advocaat wordt op zijn woord geloofd? Vergeet het maar! (p. 215)

Dirk Lindemans

Ruimte voor creativiteit (p. 227)

Yves Loix

Algemeen belang – Openbare orde (p. 237)

Overdracht van milieuaansprakelijkheid aan de Staat – De lege ferenda in onze contreien? (p. 269)

Meerdere aannemers op een werf: verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid voor personeel van andere werkgevers (p. 275)

Auteursrechtelijke kanttekeningen bij de realisatie van landmarks en andere burgerlijke kunstwerken (p. 295)

Het Ruimtelijk Structuurplan Zoersel: de les van Sebreghts (p. 303)

De wraak van de wegen? Stuiten op de grens tussen wegenrecht en ruimtelijke ordening (p. 315)

Floris Sebreghts

Fijn om ontvoogd te zijn (p. 325)

Rechtszekerheid, subsidiariteit, flexibiliteit, absurditeit (p. 335)

Archeologie: een belangrijke getuige, hoewel weinig zichtbaar (p. 347)

Met bezieling door het leven. Hugo Sebreghts en het Convent van Betlehem (p. 359)

Tussen beleid, recht en opleiding (p. 363)

Zelfstandige toegang, gratis juridische bijstand en rechtsbijstand voor minderjarigen in de administratieve procedures (p. 377)

Evolutie van de handhaving van de milieuhygiënewetgeving (p. 387)

De ‘sociale lasten’ vernietigd – Gevolgen voor de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen. Wie kaatst, kan de (sneeuw?)bal verwachten (p. 395)

Pleidooi voor het primaat van het algemeen belang (p. 413)

Dirk Van Heuven

Eigendom en openbare lasten, dit is nog maar het begin… (p. 419)

Haast en spoed is zelden goed, behalve als je een stakingsbevel wil opleggen. Omzendbrief RO /2014/03 van 6 juni 2014: afwegingskader voor stakingsbevelen bij gebruik (p. 429)

Enige beschouwingen bij de recente rechtspraak inzake onteigeningen (p. 439)

Aloïs Van Oevelen

Een bescheiden bijdrage tot het liber amicorum voor Hugo Sebreghts (p. 453)

Ja, hij kan het, de jurist! (p. 457)

Over het verschil tussen een erudiet advocaat en een epistemische arrogante urbanist (p. 465)

Naar een verburgerlijking van het administratieve kort geding voor de Raad van State (p. 477)

Stijn Verbist

Wilsautonomie en overheidsovereenkomsten (p. 491)

Kris Wauters

Ook interessant voor u: