Summer Class: Verbintenissenrecht anno 2020

Sessie 1. De komende hervorming van het verbintenissenrecht: wat verandert er?
09:30 - 11:00
Sessie 2. Het verbintenissenrecht als conflictmanagement
09:30 - 11:00
Sessie 3. De totstandkoming van de overeenkomst
11:30 - 13:00
Sessie 4. De privaatrechtelijke bevrijdende verjaring
11:30 - 13:00
Sessie 5. Nietigheden
13:45 - 15:15
Sessie 6. De contractualisering van het goederenrecht
13:45 - 15:15
Sessie 7. Verbintenissen- en consumentenrecht. De impact van Boek VI WER op contractvrijheid en wilsautonomie
15:45 - 17:15
Sessie 8. Bespreking van de belangrijkste rechtspraak van het Hof van Cassatie van de voorbije vijf jaar
15:45 - 17:15
€ 646,10

Intersentia Summer Class: 8 praktijkgerichte webinars is een samenwerking met LegalNews.be

Tijdens deze Summer Class op dinsdag 25 augustus worden 8 verschillende sessies (telkens 2 parallel) in webinar-formule gegeven door ervaren praktijkjuristen met ruime mogelijkheid tot vraagstelling. De formule van de Summer Class is uitermate flexibel: elke deelnemer kan 4 sessies naar keuze volgen aan een zeer aantrekkelijke prijs. In de deelnameprijs is het Handboek verbintenissenrecht (editors: Prof. dr. Thierry Vansweevelt en Prof. dr. Britt Weyts) ter waarde van 229 euro inbegrepen, dat een grondig en globaal overzicht geeft van het verbintenissenrecht. Elke deelnemer aan deze Summer Class ontvangt dit ‘Handboek Verbintenissenrecht’, dat bij tijdige inschrijving bij voorbaat wordt bezorgd om een optimale voorbereiding te garanderen.

De tweede Summer Class: Bouw en Aanneming anno 2020 gaat door op donderdag 27 augustus en is gebaseerd op de publicatie van het boek ‘Verzekeringen in de bouw’ (editor: Prof. dr. Kristof Uytterhoeven). Voor meer informatie over deze Summer Class klik hier.


_______________

Gezien de maatregelen in het kader van Covid-19 en het groot aantal inschrijvingen is elke sessie enkel via livestream te volgen

_______________


Sprekers
Prof. dr. Ignace Claeys, hoofddocent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent
advocaat-vennoot Eubelius
Dr. Nick Portugaels, gastprofessor Universiteit Antwerpen, advocaat Allen & Overy
Prof. dr. Britt Weyts, gewoon hoogleraar UAntwerpen advocaat Verbist & Vanlerberghe Omega Law
Prof. dr. Frederik Peeraer, docent UAntwerpen en doctor-assistent UGent
Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, UAntwerpen
Prof. dr. Reinhard Steennot, hoofddocent consumentenrecht en bankrecht UGent voorzitter brc Verbruik
Dr. Siel Demeyere, advocaat Eubelius, Instituut voor Goederenrecht KULeuven

Doelgroep
Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen …

Programma

09:30 -
Start van sessie 1 of sessie 2 (anderhalf uur, incl. Q&A)
09:30 - 11:00
Sessie 1. De komende hervorming van het verbintenissenrecht: wat verandert er?

SPREKER
Prof. dr. Ignace Claeys, hoofddocent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent, advocaat-vennoot Eubelius

INHOUD
Inzicht in de belangrijkste wijzigingen die de komende hervorming van het algemeen contracten- en verbintenissenrecht met zich zal meebrengen.

Sessie 2. Het verbintenissenrecht als conflictmanagement

SPREKER
Dr. Nick Portugaels, advocaat Allen & Overy, gastprofessor Universiteit Antwerpen

INHOUD
Tijdens deze sessie worden conventionele buitengerechtelijke oplossingen geanalyseerd die hun bindende kracht en rechtsgevolgen ontlenen aan het verbintenissen- en contractenrecht (zoals bv. de dading en de bindende derdenbeslissing).

11:30 -
Start van sessie 3 of sessie 4 (anderhalf uur, incl. Q&A)
11:30 - 13:00
Sessie 3. De totstandkoming van de overeenkomst

SPREKER
Prof. dr. Britt Weyts, gewoon hoogleraar UAntwerpen, advocaat Verbist & Vanlerberghe Omega Law

INHOUD
Tijdens deze uiteenzetting wordt onder meer aandacht geschonken aan:
• het moduleren van de precontractuele fase
• aanbod en aanvaarding
• algemene voorwaarden
• naleven van regelgeving van openbare orde en goede zeden
• geldigheidsvereisten
• verbod op contractsweigering

Sessie 4. De privaatrechtelijke bevrijdende verjaring

SPREKER
Prof. dr. Ignace Claeys, hoofddocent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent, advocaat-vennoot Eubelius

INHOUD
• Begrip, kenmerken en gevolgen
• Duur van een aantal belangrijke verjaringstermijnen
• Stuitings-, schorsings- en verlengingsgronden

13:45 -
Start van sessie 5 of sessie 6 (anderhalf uur, incl. Q&A)
13:45 - 15:15
Sessie 5. Nietigheden

SPREKER
Prof. dr. Frederik Peeraer, docent UAntwerpen en doctor-assistent UGent


INHOUD
• Begripsomschrijving:
° absolute vs. relatieve nietigheden
° natuurlijke vs. politieke nietigheden
° tekstuele vs. virtuele nietigheden
° nietigheden ‘rechtens’ en facultatieve nietigheden
• Nietigheidsgronden
• Gevolgen:
° gevolgen tussen partijen (verschil tussen volledige en beperkte nietigheid)
° gevolgen jegens derden: zakelijke werking
• Uitoefeningsbevoegdheid:
° uitoefeningsredenen
° uitoefeningsmethode:
* in principe: een verplichte a priori tussenkomst van de rechter
* een buitengerechtelijke nietigverklaring?
* teloorgang van de uitoefeningsbevoegdheid
• Rol van de rechter
• Contractuele regelingen


Sessie 6. De contractualisering van het goederenrecht

SPREKER
Dr. Siel Demeyere, advocaat Eubelius, Instituut voor Goederenrecht KULeuven

INHOUD
• Lacunes in het goederenrecht:
° wilsautonomie bij het contractueel vastleggen van de rechten, verbintenissen en bevoegdheden
° aansprakelijkheid na overdracht van een zakelijk recht
° afstand van een zakelijk recht
• Mogelijkheden en grenzen van contractualisering
• Invloed van het aansprakelijkheidsrecht en in het bijzonder van de derde-medeplichtigheid:
° vervreemdingsbeperkingen
° quasi-zakelijke werking van een kettingbeding

15:45 -
Start van sessie 7 of sessie 8 (anderhalf uur, incl. Q&A)
15:45 - 17:15
Sessie 7. Verbintenissen- en consumentenrecht. De impact van Boek VI WER op contractvrijheid en wilsautonomie

SPREKER
Prof. dr. Reinhard Steennot, hoofddocent consumentenrecht en bankrecht UGent, voorzitter brc Verbruik


INHOUD
• Welke regelen wijken af van de klassieke verbintenisrechtelijke concepten van wilsautonomie en contractvrijheid, dit met het oog op de bescherming van de zwakkere partij?
• Onder meer aandacht voor:
° de regeling van de onrechtmatige bedingen
° overeenkomsten op afstand
° buiten verkoopruimte gesloten overeenkomsten

Sessie 8. Bespreking van de belangrijkste rechtspraak van het Hof van Cassatie van de voorbije vijf jaar

SPREKER
Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, UAntwerpen

INHOUD
Volgende rechtspraak wordt besproken:
° de overeenkomst intuïtu personae
° wilsovereenstemming bij algemene contractvoorwaarden
° de dwaling: kenbaarheidsvereiste en verschoonbaarheid
° het voorwerp
° de oorzaak
° het regime van de nietigheden
° gevolgen voor algemene rechtverkrijgenden
° uitvoering te goeder trouw
° de contractuele aansprakelijkheid
° overmacht
° samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
° ingebrekestelling
° de exceptie van niet-uitvoering
° de ontbinding wegens wanprestatie
° de opzegging van een overeenkomst
° contractoverdracht
° het beding ten behoeve van een derde
° de pauliaanse vordering
° de sterkmaking
° de vermogensverschuiving zonder oorzaak
° voorwaardelijke verbintenissen
° overdracht van schuldvordering
° de gewone betaling
° de schuldvergelijking
° de schuldvernieuwing
° de kwijtschelding van schuld

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Dinsdag 25 augustus 2020 | 8 Webinars 9:30 – 17:15

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 punten
IBJ: erkend voor 6 punten
NKN: erkend voor 6 uur
IAB: erkend voor 6 uur
BIBF: erkend voor 6 uur
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

Er kan worden ingeschreven voor 4 sessies in webinar-formule naar keuze.

320 euro (excl. btw) voor 4 sessies inclusief het Handboek verbintenissenrecht (winkelprijs: 229 euro). Alle deelnemers die minstens 7 dagen voor de Summer Class zijn ingeschreven krijgen het Handboek Verbintenissenrecht een paar dagen voor de Summer Class toegezonden, om een optimale voorbereiding op de verschillende sessies te garanderen. Wie minder dan 7 dagen voor 25 augustus inschrijft, zal het Handboek begin september ontvangen.


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******


Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: selecteer sessies

25 augustus 2020 - Webinar
25 augustus 2020 - Webinar
25 augustus 2020 - Webinar
25 augustus 2020 - Webinar
25 augustus 2020 - Webinar
25 augustus 2020 - Webinar
25 augustus 2020 - Webinar
25 augustus 2020 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00