Sociale en economische grondrechten - Les droits économiques et sociaux

In dit boek wordt nagegaan wat er sinds 1988 werd verworven op het vlak van sociale rechten van de burgers. De wordingsgeschiedenis van artikel 23 GW. en de rechtspraak en rechtsleer werden grondig geanalyseerd.
Editor(s):
Wilfried Rauws, Maxime Stroobant
boek | verschenen | 1e editie
april 2010 | xxii + 212 blz.

Paperback
€ 65,-


ISBN 9789050959018

Inhoud

De invoeging van sociale en economische rechten in de Belgische Grondwet was sinds de Tweede Wereldoorlog een bijna permanente bekommernis van de Belgische grondwetgever. Er werden wel verschillende wetgevende initiatieven genomen, maar die bleven zonder positief gevolg. Het was wachten tot 1988 – de veertigste verjaardag van de UVRM – op parlementaire voorstellen die tot een gunstig resultaat leidden. Het is evenwel opvallend dat de parlementaire discussie over die voorstellen nog vijf jaar duurde.
In 1994 werd het parlementaire voorstel tot invoeging van sociale en economische grondrechten in de Grondwet, een synthese van de in 1988 in de Senaat ingediende voorstellen, ook door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd.
Sedertdien hebben twintig jaar actief denkwerk over de sociale en economische grondrechten en vijftien jaar toepassing door de rechterlijke macht vandaag deze grondrechten op de voorgrond geplaatst.
In dit boek wordt nagegaan wat er tijdens deze twee decennia werd verworven op het vlak van sociale rechten van de burgers. De wordingsgeschiedenis van artikel 23 GW. en de rechtspraak en rechtsleer werden – met respect voor het Europese en het internationale perspectief – grondig geanalyseerd. De auteurs van de opgenomen referaten zijn allen van zeer dichtbij betrokken bij de grondrechtendiscussies.
Het boek is een aanrader voor wie actief bezig is met de problematiek van de arbeidsverhoudingen.
L’intégration dans la Constitution belge de droits économiques et sociaux a constitué un souci presque permanent pour le législateur après la seconde guerre mondiale. Plusieurs initiatives législatives furent prises dans le passé, mais malheureusement sans suite positive. Il a fallu attendre 1988, le quarantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, pour que des propositions parlementaires aboutissent à un résultat favorable. Il est toutefois frappant de devoir constater que les débats parlementaires ont encore perduré pendant cinq ans avant de se concrétiser dans le texte.
En effet, la proposition parlementaire qui vise l’introduction de droits économiques et sociaux fut finalement adoptée par la Chambre des Représentants en 1994. Une réflexion active de vingt ans sur les droits économiques et sociaux et l’application pendant quinze ans par le pouvoir judiciaire avaient mis ces droits constitutionnels à l’avant-plan.
Les auteurs de cet ouvrage examinent quel est l’acquis social pour les citoyens pendant cette période. L’historique de l’article 23bis, de même que la jurisprudence et la doctrine, ont été examinés de manière approfondie. Cela s’est fait dans le respect d’une perspective européenne et internationale. Les contributions reprises dans cette publication ont été écrites par des auteurs concernés de très près par le débat des droits constitutionnels. Le livre est à conseiller à ceux qui suivent activement le problème des relations du travail.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Introduction (p. 1)

Inleiding (p. 3)

Probleemstelling (p. 5)

Position du problème (p. 9)

Considérations générales (p. 11)

Algemene beschouwingen (p. 15)

Sociale en economische grondrechten in de Belgische Grondwet. Wordingsgeschiedenis van artikel 23: het Akkoord van “Le Ry d’Ave” Rochefort (p. 19)

Artikel 23 van de Grondwet in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (p. 59)

L’article 23 de la Constitution, à travers la jurisprudence des cours et tribunaux (1994-2008) : un droit en arrière-fond ou l’ultime recours du juge ? (p. 69)

Artikel 23 van de Grondwet en de rechtspraak van de Raad van State (p. 113)

Twintig jaar sociale grondrechten in de Grondwet. Overzicht van de doctrine (p. 139)

La portée juridique du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (p. 163)

Ontwikkelingen op het internationale en Europese vlak (p. 171)

Sociaaleconomische grondrechten en het perspectief van de IAO (p. 197)

Algemeen besluit (p. 201)

Conclusion générale (p. 207)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Introduction (p. 1)
Inleiding (p. 3)
Probleemstelling (p. 5)
Position du problème (p. 9)
Considérations générales (p. 11)
Algemene beschouwingen (p. 15)
Algemeen besluit (p. 201)
Conclusion générale (p. 207)