Vergeten slachtoffers in beeld

Deze uitgave bevat een explorerend kwalitatief onderzoek naar de noden van de (ex-)partner van een persoon die verdacht wordt van of veroordeeld werd voor een zedendelict op een minderjarig slachtoffer. Enerzijds wordt met dit onderzoek getracht om aan de lacunes in de wetenschappelijke literatuur tegemoet te komen. Anderzijds beoogt het onderzoek een maatschappelijke bewustwording te creëren aangaande de zorgen en noden van (ex-)partners, als verwaarloosde groep. De onderzoeksresultaten zouden een inzicht kunnen bieden aan zowel hulpverlenings- als overheidsinstanties in de gevolgen voor en de noden van deze doelgroep.

Auteur(s):
Ellen Vermet
boek | verschenen | 1e editie
maart 2019 | xii + 122 blz.

Paperback
€ 40,-


ISBN 9789400010482

Inhoud

Deze uitgave bevat een explorerend kwalitatief onderzoek naar de noden van de (ex-)partner van een persoon die verdacht wordt van of veroordeeld werd voor een zedendelict op een minderjarig slachtoffer. Enerzijds wordt met dit onderzoek getracht om aan de lacunes in de wetenschappelijke literatuur tegemoet te komen. Anderzijds beoogt het onderzoek een maatschappelijke bewustwording te creëren aangaande de zorgen en noden van (ex-)partners, als verwaarloosde groep. De onderzoeksresultaten zouden een inzicht kunnen bieden aan zowel hulpverlenings- als overheidsinstanties in de gevolgen voor en de noden van deze doelgroep.

Wat de structuur van het onderzoek betreft, zal in hoofdstuk I een beschrijvend overzicht worden gegeven van de meest relevante literatuur over dit onderwerp. De literatuur wordt aangewend om tot een probleemstelling te komen, die dan als richtsnoer geldt tijdens het verdere onderzoek. Hoofdstuk II betreft het eigenlijke empirische luik. Hierin worden allereerst de probleemstelling, de onderzoeksvragen en het conceptuele kader toegelicht. Daaropvolgend wordt de gehanteerde methodologie weergegeven. Hierin worden de methodologische keuzes betreffende de onderzoekstraditie, de onderzoekssubjecten en wervingsprocedure, de dataverzameling en -analyse verantwoord. Ook wordt er stilgestaan bij de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.

Vervolgens komt de resultatensectie aan bod, waar alle onderzoeksbevindingen nauwkeurig worden beschreven en geanalyseerd. De onderzoeker maakt hierbij gebruik van citaten, om zo dicht mogelijk bij de eigen bewoording van de respondenten te blijven. Het onderzoek wordt afgesloten met een algemene conclusie en discussie. In de conclusie wordt aan de hand van de onderzoeksbevindingen een antwoord op de onderzoeksvragen geformuleerd. De discussie bestaat uit enkele kritische bemerkingen en een aantal aanbevelingen voor beleid en praktijk. Bovendien wordt hier ruimte geboden voor zowel een opsomming van de beperkingen van het huidige onderzoek als voor enkele aanbevelingen voor verder empirisch onderzoek.

Hoofdstukken

Inhoud (p. 0)

Algemene inleiding. Een behoefte aan academische en praktijkgerichte aandacht (p. 1)

Hoofdstuk I. (Ex-)partners van zedenplegers als vergeten slachtoffers: een beschrijvende overzicht (p. 5)

Hoofdstuk II. Empirisch onderzoek (p. 45)

Conclusie (p. 93)

Discussie (p. 99)

Bibliografie (p. 107)

Ook interessant voor u: