Vademecum vennootschapsbelasting 2020

Dit basiswerk behandelt de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening, waardoor de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal komt te staan. Het werk bevat talrijke verwijzingen naar hoofdzakelijk recente rechtspraak en voorbeelden en cases die de materie verduidelijken. Wie intekent op een abonnement op de jaarlijkse editie, geniet 15% korting. Contacteer mail@intersentia.be 

Schrijf u in voor de Webinars: Internationale fiscaliteit: een update (18 maart 2021) en bestel het boek Vademecum vennootschapsbelasting 2020 aan 150 euro i.p.v. 232 euro (incl. btw). Voeg de uitgave (Vademecum vennootschapsbelasting 2020) onderaan toe aan uw winkelmandje en de korting wordt automatisch verrekend met uw inschrijving.
Schrijf u hier in: https://intersentia.be/nl/webinars-internationale-fiscaliteit-een-update.html.

Auteur(s):
Claude Chevalier
boek | verschenen | 1e editie
juni 2020 | 1770 blz.

Hardback
€ 162,40 € 232,-


ISBN 9789400011854


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 100,-

Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Een dynamische benadering van de vennootschapsbelasting:
Het werk behandelt de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening. Door deze benadering komt de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal te staan. Deze meer bedrijfseconomische aanpak leent zich er ook toe om verbanden te leggen met enerzijds, andere fiscale rechtstakken (personenbelasting, BTW, registratierechten, gewestbelastingen) en anderzijds, niet-fiscale rechtstakken (vennootschapsrecht, arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht).

Een toegankelijk en uiterst volledig werkinstrument voor uw praktijk:
Deze benadering met het schema van de resultatenrekening als leidraad geeft de auteur de gelegenheid om zeer diep te graven in alle mogelijke hoofd- en nevenaspecten van de grondslag van de vennootschapsbelasting. Door deze rode draad blijft de materie ook overzichtelijk en vlot toegankelijk.

Praktijkgericht:
Het werk bevat talrijke verwijzingen naar hoofdzakelijk recente rechtspraak en voorbeelden en cases die de materie verduidelijken.

Jaarlijks verschijnt een nieuwe editie van het Vademecum Vennootschapsbelasting*. Wie intekent op een abonnement op de jaarlijkse editie geniet een blijvende abonnementskorting van 15% op elke editie. Contacteer mail@intersentia.be 

Claude Chevalier is praktijkassistent bij de Vakgroep Publiek- en belastingrecht van de Universiteit Gent

*Nieuwigheden voor deze editie 2020:
Om de belastbare basis te verbreden werd vanaf aanslagjaar 2019 in de vennootschapsbelasting een beperking ingevoerd op bepaalde aftrekposten. Die aftrekken worden voortaan elk jaar beperkt tot een bepaalde “ korf ” en om die beperking mogelijk te maken werden bepaalde bewerkingen verplaatst naar het einde van het bewerkingsschema.

In de editie 2020 wordt rekening gehouden met de wetswijzigingen in het kader van de hervorming in de vennootschapsbelasting die toepasselijk zijn vanaf het aanslagjaar 2020.
Hierbij springen meteen de groepsbijdrageregeling en de interestaftrekbeperking op basis van de EBITDA in het oog, maar ook andere aspecten zoals de invoering van CFC-wetgeving en de verwerping als beroepskost van sommige betalingen in het kader van hybridemismatches passeren de revue.

De editie 2020 houdt ook rekening met de meest relevante ontwikkelingen in de rechtspraak.
De hervorming van de vennootschapsbelasting welke gefaseerd in werking treedt bevat talrijke maatregelen die pas relevant zijn vanaf aanslagjaar 2021 zoals de verdere tariefdaling, het mobiliseren van vrijgestelde reserves , de verduidelijkingen omtrent de begrippen “markrente” en “geldlening” en de gewijzigde fiscale behandeling van auto- en brandstofkosten.

Ook andere wijzigingen relevant vanaf het aanslagjaar 2021 ontsnappen niet aan de aandacht, zoals de opheffing van het degressief afschrijvingsstelsel en de uitbreiding van de prorateringsverplichting tot kmo’s. Ook de afschaffing van talrijke economische vrijstellingen en de kostenaftrek tot 120 %, de niet-aftrekbaarheid van de aanslag geheime commissielonen en de beperkte aftrekbaarheid van het disconto op schulden voor de verwerving van niet-afschrijfbare of financiële vaste activa komen op hun geëigende plaats ter sprake. De strengere regels inzake de verrekening van verliezen geleden in vaste inrichtingen, de gewijzigde regels in het KB/WIB 1992 i.v.m. de aftrekbewerkingen ontsnappen evenmin aan onze aandacht, net als de potentiële uitbreiding van het bestaande tax shelter voor de filmindustrie naar ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van videospelen.

Inhoud

Deel 1.Toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 1. Onderwerping aan de vennootschapsbelasting sedert inwerkingtreding WVV (p. 69)

Hoofdstuk 2. Exploitatie of winstgevende bezigheid (p. 81)

Hoofdstuk 3. Uit het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting uitgesloten rechtspersonen (p. 83)

Hoofdstuk 4. Overgang van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting en vice versa (p. 93)

Deel 2. Belastbaar tijdperk en aangifteplicht

Hoofdstuk 1. Belastbaar tijdperk en aanslagjaar (p. 98)

Hoofdstuk 2. Aangifteplicht (p. 106)

Hoofdstuk 3. Toe te voegen bescheiden (p. 122)

Hoofdstuk 4. Rapporteringsverplichting, CFC-meldingsplicht en UBO-register (p. 128)

Hoofdstuk 5. Aanslagtermijnen en aanslagbiljet (p. 133)

Deel 3. De beroepskosten

Hoofdstuk 1. De algemene aftrekvoorwaarden (p. 148)

Hoofdstuk 2. Aankopen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen (p. 171)

Hoofdstuk 3. Diensten en diverse goederen (p. 204)

Hoofdstuk 4. Bezoldigingen van werknemers (p. 295)

Hoofdstuk 5. Sociale lasten (p. 365)

Hoofdstuk 6. Bijdragen inzake aanvullende pensioenen (p. 380)

Hoofdstuk 7. Premies van collectieve hospitalisatie- en invaliditeitsverzekeringen (p. 422)

Hoofdstuk 8. Maaltijdcheques, Ecocheques, Sport- en Cultuurcheques (p. 430)

Hoofdstuk 9. Sociale voordelen en diverse andere personeelskosten (p. 434)

Hoofdstuk 10. Afschrijvingen (p. 454)

Hoofdstuk 11. Waardeverminderingen (p. 550)

Hoofdstuk 12. Voorzieningen voor risico’s en kosten (p. 564)

Hoofdstuk 13. Andere bedrijfskosten (p. 570)

Hoofdstuk 14. Niet-recurrente bedrijfskosten (p. 616)

Deel 4. De financiële kosten

Hoofdstuk 1. Kosten van schulden (p. 629)

Hoofdstuk 2. Andere financiële kosten (p. 700)

Hoofdstuk 3. Niet-recurrente financiële kosten (p. 730)

Deel 5. De bedrijfsopbrengsten

Hoofdstuk 1. Omzet (p. 738)

Hoofdstuk 2. Wijziging in de voorraden gereed product, goederen in bewerking, onroerende goederen bestemd voor verkoop en bestellingen in uitvoering (p. 767)

Hoofdstuk 3. Geproduceerde vaste activa (p. 781)

Hoofdstuk 4. Meerwaarden op handelsvorderingen en ingevolge courante realisatie van materiële vaste activa (p. 783)

Hoofdstuk 5. Inkomsten uit onroerende goederen (p. 785)

Hoofdstuk 6. Royalty’s en roerende huurinkomsten (p. 791)

Hoofdstuk 7. Exploitatiesubsidies (p. 799)

Hoofdstuk 8. Opbrengsten uit burgerlijke maatschappen en economische samenwerkingsverbanden (p. 804)

Hoofdstuk 9. Diverse andere bedrijfsopbrengsten (p. 809)

Hoofdstuk 10. Terugnemingen van afschrijvingen (p. 816)

Hoofdstuk 11. Terugnemingen van waardeverminderingen en voorzieningen (p. 822)

Hoofdstuk 12. Verwezenlijkte meerwaarden op immateriële en materiële vaste activa die niet gespreid worden belast (p. 824)

Hoofdstuk 13. Gespreide belasting van meerwaarden op immateriële en materiële vaste activa (p. 840)

Hoofdstuk 14. Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (p. 862)

Deel 6. De financiële opbrengsten

Hoofdstuk 1. Dividenden (p. 884)

Hoofdstuk 2. Ontvangen interesten (p. 898)

Hoofdstuk 3. Verwezenlijkte meerwaarden op aandelen (p. 926)

Hoofdstuk 4. Verwezenlijkte meerwaarden op warrants, inschrijvingsrechten, aandelenopties, converteerbare obligaties en deelnemingsrechten in gemeenschappelijke beleggingsfondsen (p. 942)

Hoofdstuk 5. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa en geldbeleggingen (p. 952)

Hoofdstuk 6. Andere financiële opbrengsten (p. 955)

Deel 7. De belastbare grondslag

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 982)

Hoofdstuk 2. De reservebeweging (p. 993)

Hoofdstuk 3. De verworpen uitgaven (p. 1045)

Hoofdstuk 4. Uitgekeerde dividenden (p. 1153)

Hoofdstuk 5. Omdeling van het fiscaal resultaat (p. 1187)

Hoofdstuk 6. Niet belastbare bestanddelen (p. 1210)

Hoofdstuk 7. Definitief belaste inkomsten van het boekjaar (p. 1220)

Hoofdstuk 8. Vrijgestelde roerende inkomsten (p. 1245)

Hoofdstuk 9. De aftrek voor octrooi-inkomsten (p. 1255)

Hoofdstuk 10. De aftrek voor innovatie-inkomsten (p. 1262)

Hoofdstuk 11. De investeringsaftrek (p. 1277)

Hoofdstuk 12. De aftrek voor risicokapitaal (p. 1288)

Hoofdstuk 13. Overgedragen DBI-aftrek en overgedragen aftrek voor innovatie inkomsten (p. 1298)

Hoofdstuk 14. Overgedragen vorige verliezen (p. 1303)

Hoofdstuk 15. De aftrek van de overgedragen notionele interestaftrek (p. 1318)

Hoofdstuk 16. Aftrekbeperking voor verzekeringsondernemingen (p. 1321)

Hoofdstuk 17. De vermoedelijke belastbare grondslag (p. 1322)

Hoofdstuk 18. Winstaanpassingen (p. 1325)

Deel 8. De berekenings van de vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 1. Algemeen (p. 1328)

Hoofdstuk 2. Gewoon stelsel van aanslag (p. 1335)

Hoofdstuk 3. Vermeerdering in geval van ontoereikende voorafbetalingen (p. 1337)

Hoofdstuk 4. De afzonderlijke aanslag op geheime commissielonen, omkoopsommen en meerwinsten (p. 1349)

Hoofdstuk 5. Afzonderlijke aanslag in hoofde van huisvestingsmaatschappijen (p. 1358)

Hoofdstuk 6. Diverse aanslagen (p. 1370)

Hoofdstuk 7. Verrekenbare bestanddelen (p. 1373)

Hoofdstuk 8. Exitheffing m.b.t. latente meerwaarden (p. 1396)

Deel 9. Reorganisaties

Hoofdstuk 1. Kapitaal en aanvangsvermogen (p. 1397)

Hoofdstuk 2. Inkoop van eigen aandelen (p. 1447)

Hoofdstuk 3. Gedeeltelijke verdeling van maatschappelijk vermogen ingevolge uittreding, overlijden of uitsluiting van een vennoot (p. 1465)

Hoofdstuk 4. Gehele verdeling van het vermogen n.a.v. ontbinding en vereffening (p. 1469)

Hoofdstuk 5. Fusies en splitsingen (p. 1515)

Hoofdstuk 6. De partiële splitsing (p. 1605)

Hoofdstuk 7. De inbreng van een algemeenheid van goederen of bedrijfstak (p. 1623)

Hoofdstuk 8. De omzetting van een vennootschap in een andere rechtsvorm (p. 1645)

Hoofdstuk 9. Overbrenging van de zetel (p. 1647)

Hoofdstuk 10. De algemene antimisbruikbepaling inzake inkomstenbelastingen (p. 1655)

Deel 10. Bijzondere vennootbelasting

Hoofdstuk 1. Belgische beleggingsvennootschappen (p. 1662)

Hoofdstuk 2. De Belgische institutionele beleggingsvennootschappen (p. 1678)

Hoofdstuk 3. De gereglementeerde vastgoedvennootschappen (p. 1682)

Hoofdstuk 4. Vennootschappen uit de zeescheepvaartsector (p. 1688)

Hoofdstuk 5. Tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk (p. 1694)

Hoofdstuk 6. Tax Shelter ten gunste van podiumwerk (p. 1706)

Hoofdstuk 7. Tax shelter ten gunste van de productie van videospelen (p. 1708)

Hoofdstuk 8. Organismen voor de financiering van pensioenen (p. 1711)

Hoofdstuk 9. Tradingvennootschappen (p. 1715)

Hoofdstuk 10. Het Diamant Stelsel (p. 1718)

Hoofdstuk 11. Beheersvennootschappen van auteursrechten (p. 1723)

Deel 11. De fiscale rulingprocedure

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1726)

Hoofdstuk 2. De rulingaanvraag (p. 1730)

Bibliografie (p. 1736)

Claude Chevalier

Ook interessant voor u: