Strafrecht en strafprocesrecht voor bachelors (twaalfde editie)

Dit boek geeft de lezer een goed inzicht in het strafrecht en strafprocesrecht. Anders dan in andere handboeken kiezen de auteurs ervoor om de materie niet vanuit de klassieke opdeling materieel strafrecht – strafprocesrecht te behandelen, maar vanuit de chronologie van een strafprocedure te vertrekken.
Auteur(s):
Raf Verstraeten, Frank Verbruggen
boek | verschenen | 12e editie
augustus 2019 | xxxii + 564 blz.

Paperback
€ 90,-


ISBN 9789400010475


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 45,-

Inhoud

Dit boek geeft de lezer een goed inzicht in het strafrecht en strafprocesrecht. Anders dan in andere handboeken kiezen de auteurs ervoor om de materie niet vanuit de klassieke opdeling materieel strafrecht – strafprocesrecht te behandelen, maar vanuit de chronologie van een strafprocedure te vertrekken.

Zo vervlechten ze materieel strafrecht, strafprocedure, straftoemeting en strafuitvoering tot een logisch geheel. De Belgische strafprocedure kan immers een belangrijke impact hebben op de straftoemeting, waardoor het weinig zinvol is om eerst de materiële bestraffing te behandelen en dan pas hoe een zaak bij de strafrechter komt en welke bestraffing daarop volgt. Om dezelfde redenen worden bijzondere misdrijven (zoals drukpers- en politieke misdrijven) niet bij de indeling van de misdrijven besproken, maar pas aan het einde van het boek. Zo wordt beter duidelijk op welk punt van de normale procedure wordt afgeweken.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof van december 2017, dat een aantal ingrijpende bepalingen van de Potpourri-II-wet heeft vernietigd, is verwerkt, samen met een aantal kleinere wetswijzigingen en recente vernietigingen door het Grondwettelijk Hof. Voor de toerekening aan rechtspersonen, waarvoor een aantal wetswijzigingen werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2018, worden zowel de oude als de nieuwe regels vermeld.

Hoofdstukken

Inhoud (p. 0)

Deel 1. Algemene oriëntatie

Deel 2. De Strafwet

Deel 3. Vorderingen die ontstaan uit een misdrijf

Deel 4. De rechtspleging in de onderzoeksfase

Deel 5. De rechtspleging in de fase van het vonnisgerecht

Deel 6. De strafrechtelijke sancties

Deel 7. De straftoemeting

Deel 8. De uitspraak

Deel 9. De rechtsmiddelen

Deel 10. De tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties

Deel 11. Toepassing van de Strafwet naar de plaats

Deel 12. Het toepassingsgebied van de Strafwet in de tijd

Deel 13. Beletselen voor de normale uitoefening van de strafvordering, de burgerlijke vordering of de uitvoering van de sanctie