Legitieme verdediging

Winnaar Fernand Collinprijs 2018!

Dit boek biedt de rechtspracticus (advocaat en magistraat) die in de dagelijkse strafrechtspraktijk staat, een handig chronologisch overzicht van het gehele verloop van de strafprocedure (van de start, over het onderzoek tot de cassatieprocedure), waarbij telkens wordt aangegeven waar de huidige Belgische strafprocedure dilatoir gebruik van een procedureel recht door de verdediging mogelijk maakt, maar evenzeer ook hoe dergelijke risico’s creatief kunnen worden geneutraliseerd.
Auteur(s):
Joost Huysmans
boek | verschenen | 1e editie
maart 2017 | xx + 958 blz.

Hardback
€ 101,50 € 145,-


ISBN 9789400007802

Inhoud

Sinds enige tijd heerst er in de publieke opinie onbehagen over het vermeende ‘misbruik’ dat de verdediging zou maken van haar procedurele rechten. Dat onbehagen heeft bovendien reeds geleid tot een inperking van de procedurele rechten van de verdediging. Deze tendens is echter zeer betreurenswaardig, daar uitgebreide procedurele rechten van de verdediging de kwaliteit van de strafprocedure kunnen bevorderen en zelfs kunnen bijdragen tot de waarheidsvinding. Dit boek gaat na in hoeverre een theorie van ‘procesmisbruik’ in de Belgische strafprocedure van toepassing kan zijn om ‘hinderlijk’ procesgedrag van de verdediging tegen te gaan. Een dergelijk concept zou immers de maatschappelijke druk verminderen om de procedurele echten van de verdediging in te perken.

Legitieme verdediging biedt de rechtspracticus (advocaat en magistraat) die in de dagelijkse strafrechtspraktijk staat, een handig chronologisch overzicht van het gehele verloop van de strafprocedure (van de start, over het onderzoek tot de cassatieprocedure), waarbij telkens wordt aangegeven waar de huidige Belgische strafprocedure dilatoir gebruik van een procedureel recht door de verdediging mogelijk maakt, maar evenzeer ook hoe dergelijke risico’s creatief kunnen worden geneutraliseerd. Daarbij gaat het ook de minder bekende procedures en rechtsfiguren niet uit de weg, zoals de verwijzing naar een andere rechtbank wegens wettige verdenking, de wraking in strafzaken, de taalwetgeving of de delicate verhouding tussen de verdachte en zijn raadsman. Het boek besteedt hierbij bovendien de nodige aandacht aan de impact van de rechtspraak van het EHRM. Voor zover relevant, wordt ook de impact van het EU-recht onderzocht.

Joost Huysmans behaalde in 2008 het diploma van master in de rechten aan de KU Leuven en in 2009 een LL.M. European Studies aan het College of Europe. In 2016 behaalde hij ook het diploma van doctor in de rechten aan de KU Leuven. Van 2009 tot 2015 was hij voltijds assistent aan het Instituut voor Strafrecht van de KU Leuven. Sinds 2016 is hij verbonden aan het Instituut voor Strafrecht als wetenschappelijk medewerker. Sinds 2016 is hij eveneens advocaat.

Inhoudsopgave

Inleiding (p. 1)

Deel I. Definitie van procesmisbruik

Hoofdstuk 1. Begrippenkader en afbakening (p. 17)

Hoofdstuk 2. Procesmisbruik in het buitenland (p. 65)

Deel II. 'Hinderlijk' procesgedrag verdediging in de Belgische strafprocedure

Hoofdstuk 1. Viseren actoren strafprocedure (p. 103)

Hoofdstuk 2. Het gerechtelijk onderzoek (p. 247)

Hoofdstuk 3. De regeling van de rechtspleging (p. 337)

Hoofdstuk 4. Rechtspleging vonnisrechter (p. 451)

Hoofdstuk 5. De rechtsmiddelen (p. 599)

Hoofdstuk 6. Synthese en systematisering (p. 707)

Deel III. De ruimte voor een leer van procesmisbruik in de Belgische strafprocedure

Hoofdstuk 1. Restrictieve interpretatie (p. 729)

Hoofdstuk 2. Procesmisbruik verdediging (p. 783)

Slotbeschouwingen (p. 905)

Bibliografie (p. 917)

Trefwoordenregister (p. 953)