Sociaal recht in essentie (negende editie)

Dit handboek is een praktische gids voor wie een volledig overzicht van het Belgische sociaal recht zoekt. Het biedt tegelijk diepgaand inzicht in het ingewikkelde kluwen van de vele regelgevingen, uitzonderingen en wijzigingen.

- Geactualiseerde editie, bijgewerkt tot april 2021.
- Heldere uiteenzettingen over ingewikkelde kwesties.
- Met online oefeningen voor studenten.
Auteur(s):
Dirk Heylen, Christiaan Mertens, Tim Opgenhaffen, Jan Van Looij, Ilse Van Puyvelde, Werner Wijnants
Reeks:
In essentie
Volume:
boek | verschenen | 9e editie
september 2021 | xli + 606 blz.

Paperback
€ 49,-


ISBN 9789400013469


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Het Belgische sociaal recht is een uitgebreid kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Het bevat zo veel regels en uitzonderingen dat men snel de weg dreigt kwijt te raken. Dit handboek vormt een gids voor wie een volledig overzicht wenst, maar biedt tegelijkertijd ook voldoende diepgang voor wie meer wil weten. Het bespreekt op overzichtelijke wijze de essentie van het sociaal recht. De auteurs blijven stilstaan bij de belangrijkste topics, zonder zich te verliezen in al te verregaande details.

Het boek bestaat uit vijf delen. Na een eerste algemeen deel wordt in het tweede deel uitgebreid stilgestaan bij de Arbeidsovereenkomstenwet (aangaan van de overeenkomst, rechten en plichten van de partijen, schorsing en einde van de overeenkomst). Daarnaast komen ook de belangrijkste bepalingen van de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet, de Arbeidsreglementenwet en de jaarlijkse vakantie aan bod. In het derde deel wordt eerst een globaal overzicht gegeven van de sociale zekerheid in België. In het vierde deel komt dan het statuut van de zelfstandige ter sprake. Ten slotte gaan de auteurs in een vijfde deel nog in op de oplossing van sociale geschillen.

Sociaal recht in essentie is een algemeen inleidend werk, specifiek gericht op studenten aan de hogeschool, maar dankzij de totaalbenadering is het boek ook zeer toegankelijk voor andere gebruikers. Aan de hand van concrete en duidelijke voorbeelden worden de meest ingewikkelde materies aanschouwelijk voorgesteld.

Docenten die het boek voorschrijven als verplicht studiemateriaal, bieden we aanvullend les- en oefenmateriaal.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

DEEL 1. INLEIDING

Hoofdstuk 1. Wat is 'sociale wetgeving' eigenlijk? (p. 1)

Hoofdstuk 2. Bronnen van sociale wetgeving (p. 9)

DEEL 2. ARBEIDSRECHT

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet Van 3 juli 1978 (p. 19)

Hoofdstuk 2. Inhoud van de arbeidsovereenkomst (p. 51)

Hoofdstuk 3. Uitvoering van de arbeids overeenkomst (p. 63)

Hoofdstuk 4. Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en betaalde feestdagen (p. 77)

Hoofdstuk 5. Jaarlijkse vakantie (p. 131)

Hoofdstuk 6. Einde van de arbeidsovereenkomst (p. 155)

Hoofdstuk 7. De arbeidsduur (p. 215)

Hoofdstuk 8. Loon(bescherming) (p. 239)

Hoofdstuk 9. Tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers (p. 245)

Hoofdstuk 10. Het arbeidsreglement (p. 259)

DEEL 3. SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

Hoofdstuk 1. Socialezekerheidsrecht (p. 269)

Hoofdstuk 2. Ziekte- en invaliditeitsverzekering (p. 299)

Hoofdstuk 3. Professionele risico's (p. 335)

Hoofdstuk 4. Werkloosheid en SWT (p. 379)

Hoofdstuk 5. Pensioenen en aanvullende pensioenen (p. 439)

Hoofdstuk 6. Het groeipakket (p. 469)

Hoofdstuk 7. Federale sociale bijstand (p. 497)

Hoofdstuk 8. Vlaamse bijstand aan personen (p. 539)

DEEL 4. HET SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN

Hoofdstuk 2. Sociale verzekering en organisatie (p. 555)

Hoofdstuk 3. Toepassingsgebied van de reglementering (p. 561)

Hoofdstuk 4. Verplichtingen van de zelfstandige (p. 569)

Hoofdstuk 5. Socialezekerheidsprestaties (p. 575)

DEEL 5. HANDHAVING EN OPLOSSING VAN GESCHILLEN

Hoofdstuk 1. Sociale-inspectiediensten (p. 587)

Hoofdstuk 2. De gerechtelijke organisatie en de arbeidsgerechten (p. 599)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Hoofdstuk 1. Wat is 'sociale wetgeving' eigenlijk? (p. 1)
Hoofdstuk 2. De gerechtelijke organisatie en de arbeidsgerechten (p. 599)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

99.88 kB

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Presentiaties deel 1 - Inleiding
2.41 MB
Presentaties deel 2 - Arbeidsrecht
19.5 MB
Presentaties deel 3 - Socialezekerheidsrecht
14.81 MB
Presentaties deel 4 - Het sociaal statuut van zelfstandigen
2.42 MB
Presentaties deel 5 - Handhaving en oplossing van geschillen
2.67 MB
Bordboek
9.69 MB
Elektronische oefeningen

Over de reeks

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

Meer over deze reeks