De rechtspositie van het onderwijspersoneel in de Vlaamse Gemeenschap

In dit boek worden de verschillende rechtspositieregelingen van het onderwijspersoneel in de Vlaamse Gemeenschap voor het eerst in de geschiedenis op omstandige wijze en vanuit arbeidsrechtelijk perspectief doorgelicht, met aandacht voor het individueel én collectief arbeidsrecht.

Auteur(s):
Evelien Timbermont
boek | verschenen | 1e editie
april 2021 | xxxviii + 844 blz.

Hardback
€ 91,- € 130,-


ISBN 9789400013056

Inhoud

In dit boek worden de verschillende rechtspositieregelingen van het onderwijspersoneel in de Vlaamse Gemeenschap voor het eerst in de geschiedenis op omstandige wijze en vanuit arbeidsrechtelijk perspectief doorgelicht. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan het vrij gesubsidieerd onderwijs. Niettegenstaande kunnen verschillende bevindingen op de andere onderwijsnetten worden getransponeerd aangezien vaak een gelijkaardige en soms zelfs een identieke regeling van toepassing is. Zowel de regelgeving die geldt binnen het schoolpactonderwijs als in de hogescholen en de universiteiten komt aan bod.

Het boek vat aan met een algemene historische schets van het onderwijs in België. Hierin biedt de auteur een overzicht van verschillende kantelpunten in de geschiedenis, die uiteraard ook de rechtspositieregelingen in min of meerdere mate wisten te beïnvloeden. Verder wordt aandacht besteed aan de bevoegdheidsverdeling inzake onderwijs, en in het bijzonder de impact van deze gemeenschapsbevoegdheid op de federale bevoegdheid inzake arbeidsrecht. De kern van het boek betreft uiteraard de analyse van de rechtspositieregelingen in het basis- en secundair onderwijs en het hoger onderwijs, waarbij telkens eerst het individueel arbeidsrecht en vervolgens het collectief arbeidsrecht aan bod komt.
Deze juridische doorlichting kan een eerste aanzet vormen voor de vernieuw(en)de rechtspositieregelingen die op een solide onderwijsvisie dienen te zijn gestoeld.

Evelien Timbermont heeft zich in het kader van haar doctoraatsonderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel gespecialiseerd in de arbeidsverhoudingen van het onderwijspersoneel. Daarnaast heeft zij een brede interesse in het sociaal recht, maar ook in aangrenzende rechtsdomeinen. Zij is enige tijd actief geweest als advocaat gespecialiseerd in sociaal recht.
 

Inhoudsopgave

Deel I. Ten geleide

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 1. Situering en context (p. 5)

Hoofdstuk 2. Relevantie van het onderzoek (p. 11)

Hoofdstuk 3. Afbakening van het onderzoek (p. 13)

Hoofdstuk 4. Onderzoeksvragen (p. 15)

Hoofdstuk 5. Methodologie van het onderzoek (p. 17)

Deel II. Begrippenkader

Inleiding (p. 19)

Hoofdstuk 1. Onderwijsniveaus en onderwijsnetten (p. 23)

Hoofdstuk 2. Terminologie (p. 27)

Deel III. Historiek

Inleiding (p. 29)

Hoofdstuk 1. Er was eens (p. 33)

Hoofdstuk 2. Het Koninkrijk der Nederlanden (p. 35)

Hoofdstuk 3. De eerste stappen van het Koninkrijk België (p. 39)

Hoofdstuk 4. De eerste schooloorlog (p. 47)

Hoofdstuk 5. Onderwijs tijdens Wereldoorlog I en Wereldoorlog II (p. 51)

Hoofdstuk 6. Naar een nieuwe schooloorlog (p. 55)

Hoofdstuk 7. De Schoolpactwet van 29 mei 1959 (p. 65)

Hoofdstuk 8. Het Stabiliteitsstatuut van 24 maart 1965 (p. 71)

Hoofdstuk 9. De Financieringswet van 27 juli 1971 (p. 73)

Hoofdstuk 10. De Wet van 11 juli 1973 (p. 75)

Hoofdstuk 11. De staatshervormingen en het onderwijs (p. 79)

Hoofdstuk 12. De rechtspositiedecreten van de gemeenschappen (p. 87)

Hoofdstuk 13. Samenvattende beschouwingen (p. 93)

Deel IV. De rechtspositie van het onderwijspersoneel in het basis- en secundair onderwijs

Inleiding (p. 95)

Hoofdstuk 1. Algemene beginselen aangaande de arbeidsverhouding (p. 99)

Hoofdstuk 2. Het individueel arbeidsrecht (p. 133)

Hoofdstuk 3. Het collectief arbeidsrecht (p. 521)

Hoofdstuk 4. Rechtsbescherming (p. 571)

Hoofdstuk 5. Samenvattende beschouwingen (p. 587)

Deel V. De rechtspositie van het onderwijspersoneel in het hoger onderwijs

Inleiding (p. 589)

Hoofdstuk 1. Algemene beginselen aangaande de arbeidsverhouding (p. 597)

Hoofdstuk 2. Het individueel arbeidsrecht (p. 611)

Hoofdstuk 3. Het collectief arbeidsrecht (p. 749)

Hoofdstuk 4. Rechtsbescherming (p. 773)

Hoofdstuk 5. Samenvattende beschouwingen (p. 775)

Deel VI. Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten (p. 777)

Deel VII. Afsluitende beschouwingen: een aantal voorstellen de lege ferenda

Afsluitende beschouwingen: een aantal voorstellen de lege ferenda (p. 785)

Bibliografie (p. 795)

Ook interessant voor u: