Onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen

Dit boek reikt een model aan om de derde dimensie van het eigendomsrecht, het 'volume-eigendom', juridisch uit te werken.
Auteur(s):
Sofie Bouly
Reeks:
Property Law Series
Volume:
3
boek | verschenen | 1e editie
mei 2015 | xxiv + 600 blz.

Hardback
€ 177,-


ISBN 9789400005990


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De hoogte en de diepte van de eigendom bepalen mee het bouwvolume en dus de ontwikkelingswaarde van een stuk grond. Is men als projectontwikkelaar immers iets met een stuk grond dat ‘tot aan de hemel en tot aan de hel reikt’ als men slechts enkele bouwlagen kan oprichten? Hierdoor wint ook het stapelen van eigendomsrechten de laatste jaren steeds meer aan belang: door het begrenzen in de hoogte en de diepte van de eigendom kan men zich beperken tot de aankoop van een volume dat men zelf kan rentabiliseren. De derde dimensie van het eigendomsrecht, in de hoogte en de diepte, was geboren.

Het gevolg hiervan is dat ook de klassieke patronen van natrekking worden doorbroken. Vanuit economisch oogpunt is de hoofdzaak niet langer de tweedimensionale grondoppervlakte, maar wel de bouwbevoegdheid. De werkelijke grondwaarde wordt bepaald door de exploitatierechten op een grondperceel. Landbouwgrond is maar een fractie waard van eenzelfde oppervlakte bouwgrond. Ook juridisch vindt die gedachte een vertaling. De gedachte dat natrekking intreedt ten voordele van de grondeigenaar (‘aardkorst’) is een gedachte die juridisch niet strookt met de Belgische realiteit. Met name het accessoire opstalrecht doorkruist die gedachte: wanneer een huurder, erfpachter, concessiehouder of zelfs titularis van een erfdienstbaarheid een gebouw opricht, blijft hijzelf voor de duur van zijn gebruiksrecht eigenaar van de constructie. De natrekking ten voordele van de grondeigenaar treedt dus pas bij het einde van dat gebruiksrecht in.

De auteur toont aan dat de natrekking niet zozeer ten voordele van de grondeigenaar intreedt, maar wel ten voordele van de grondgebruiker. Natrekking is dus geen bestanddeel van het eigendomsrecht, maar wel van het exploitatierecht van de grond. Hierdoor verandert het natrekkingsparadigma, dat al tweeduizend jaar oud is, en met reden. Het omkeren van dit denkkader vormt de sleutel tot het nadenken over een werkelijke eigendom van ‘volumes’. Het Belgische recht inzake ‘volume-eigendom’ staat nog in de kinderschoenen. Het opstalrecht is een flexibel instrument, maar is beperkt tot vijftig jaar. De Appartementswet laat ook een volumestapeling toe, maar is dan weer niet flexibel. Een flexibel en eeuwigdurend instrument van horizontale eigendomssplitsing ontbreekt. Daarom reikt dit boek een uniek en werkzaam juridisch model aan voor een dergelijke volume-eigendom.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

INLEIDEND DEEL

Hoofdstuk I. Probleemstelling (p. 1)

Hoofdstuk II. Relevantie van het onderzoek (p. 11)

Hoofdstuk III. Onderzoeksvragen en structuur van het onderzoek (p. 13)

Hoofdstuk IV. Onderzoeksmethode (p. 17)

DEEL I. ONROERENDE NATREKKING

Hoofdstuk I. Algemene inleiding tot onroerende natrekking (p. 19)

Hoofdstuk II. Functionele analyse van de regels met betrekking tot onroerende natrekking (p. 37)

Hoofdstuk III. Traditionele uitgangspunten met betrekking tot onroerende natrekking (p. 71)

Hoofdstuk IV. Tussentijds besluit betreffende de actuele waarde van de traditionele invulling van de onroerende natrekkingsregels (p. 181)

DEEL II. HORIZONTALE OPSPLITSING VAN EIGENDOMSRECHTEN

Hoofdstuk I. Horizontale eigendomssplitsingen in historisch perspectief (p. 185)

Hoofdstuk II. Eerste algemene uitsluiting van de natrekkingsregel: het recht van opstal (p. 227)

Hoofdstuk III. Tweede algemene uitsluiting van de natrekkingsregel: het appartementsrecht (p. 357)

Hoofdstuk IV. Bijzondere uitsluitingen van de natrekkingsregel (p. 405)

Hoofdstuk V. Tussentijds besluit betreffende het huidige juridische kader voor horizontale eigendoms splitsingen (p. 437)

DEEL III. HERIJKING VAN DE UITGANGSPUNTEN MET BETREKKING TOT ONROERENDE NATREKKING

Hoofdstuk I. Aanvullend karakter van de ordeningsregels van de onroerende natrekking (p. 443)

Hoofdstuk II. Nieuwe perspectieven omtrent grondeigendom (p. 449)

Hoofdstuk III. Natrekking ten voordele van de bevoegde bouwer (p. 453)

Hoofdstuk IV. De herijkte natrekkingsregels getoetst aan de traditionele uitgangspunten met betrekking tot onroerende natrekking (p. 463)

Hoofdstuk V. Tussentijds besluit betreffende de herijking van de onroerende natrekking (p. 471)

DEEL IV. EEN MODEL VOOR VOLUME-EIGENDOM

Hoofdstuk I. Een juridisch kader voor meervoudig grondgebruik (p. 473)

Hoofdstuk II. Algemene inleiding tot volume-eigendom (p. 481)

Hoofdstuk III. Splitsing van de ruimte in volumes (p. 497)

Hoofdstuk IV. Publiciteit in het kader van volume-eigendom (p. 509)

Hoofdstuk V. Tussentijds besluit betreffende volume-eigendom (p. 515)

Algemeen besluit (p. 517)

Bibliografie (p. 529)

Trefwoordenregister (p. 593)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Bibliografie (p. 529)
Trefwoordenregister (p. 593)

Over de reeks

Property Law Series

Het goederenrecht heeft de voorbije jaren een ‘revival’ gekend. Van een oud, star rechtsdomein dat terugging op een agrarische traditie, is het goederenrecht uitgebouwd tot een moderne component van het vermogensrecht. Op die manier komt het goederenrecht uit zijn isolement, en komen de raakvlakken met het fiscaal recht, constitutioneel en administratief recht, huwelijksvermogensrecht, verbintenissenrecht, rechten van de mens, enz. centraal te staan. Ook de rechtsvergelijking vormt bij een diepgaande analyse een hoeksteen.

In dit perspectief wil de reeks “Property Law Series” diepgaande werken over het goederenrecht bundelen. Die diepgang vergt een gedegen analyse die zowel voor de begripsvorming als voor de juridische praktijk een grote bijdrage levert. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige werken kunnen erin toegang krijgen.

De reeks staat onder redactie van Prof. Dr. V. Sagaert, Prof. Dr. A. Wylleman, Prof. Dr. N. Carette, Prof. Dr. S. Van Erp en Prof. Dr. A. Van der Walt.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks