Bedrijventerreinen

Ruimte en economische ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het eerst wordt deze materie globaal en interdisciplinair behandeld wat het Vlaamse Gewest betreft. Hierbij wordt zowel stilgestaan bij de juridische verankering van het economische aspect als bij de praktische invulling ervan.
Editor(s):
John Toury, Jan Ghysels
Reeks:
Vastgoedpraktijkstudies
Volume:
1
boek | verschenen | 1e editie
maart 2016 | xiv + 264 blz.

Paperback
€ 52,50 € 75,-


ISBN 9789400006713

Inhoud

Bedrijventerreinen bieden de noodzakelijke ruimte voor ondernemingen als motor van onze economie. Er is immers ruimte nodig voor de economische ontwikkeling. Daarbij rijzen vragen van ruimtelijke economie die juridisch hun beslag krijgen in ruimtelijke uitvoeringsplannen. De ruimtelijke ordening doet meer dan enkel de ruimte voor bedrijven vastleggen. Zij ordent die terreinen en brengt ze in samenhang met de noodzakelijke lijninfrastructuur.

Verder is het een uitdaging voor de ruimtelijke ordening om te waken over een kwalitatieve invulling van de bouwmogelijkheden. Er is nood aan een globale visie, waarbij ook milieu- en energieaspecten aan bod komen. De ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen vergt een doordachte aanpak, waarbij gezocht wordt naar nieuwe vormen van samenwerking. Het verhandelen van bedrijventerreinen en het verwerven of onteigenen van terreinen om bedrijventerreinen te ontwikkelen, werpen heel wat praktijkvragen op.

Ruimte en economische ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het eerst wordt deze materie globaal en interdisciplinair behandeld wat het Vlaamse Gewest betreft. Hierbij wordt zowel stilgestaan bij de juridische verankering van het economische aspect als bij de praktische invulling ervan.

Dit boek bevat dan ook een schat aan informatie voor iedereen – advocaat, magistraat, landmeter, verkavelaar, vastgoedontwikkelaar, overheid etc. –die op een professionele wijze met vastgoed bezig is.

Met medewerking van Jan Ghysels, Ruud Jansen, Erwin Lammens, Günther L’heureux, John Toury, Gert Van denstorme, Steven Van Garsse, Ann-Sophie Vanwinsen, Bernard Vanheusden, Bart
Vannieuwenhuyse, Geert Vercruysse en Koen Vermoesen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

De wetgeving op de economische expansie: de toepassing doorheen de tijd (p. 1)

Jan Ghysels

Bedrijventerreinen en (ruimtelijke) economie (p. 49)

Bedrijventerreinen en ruimtelijke ordening (p. 67)

Bedrijventerreinen: recente ontwikkelingen vanuit het milieurecht (p. 107)

Bernard Vanheusden

Bedrijventerreinen en het Brownfieldconvenantendecreet (p. 131)

Bernard Vanheusden

Ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen (p. 155)

Onteigeningen voor de aanleg, het uitbreiden of het herinrichten van bedrijventerreinen (p. 171)

John Toury, Jan Ghysels

Vermogensrechtelijke aandachtspunten bij de overdracht van bedrijventerreinen (p. 213)

Ruud Jansen

‘Het leven zoals het is’. Een kijk op het leven van een publieke ontwikkelaar (p. 249)

Over de reeks

Vastgoedpraktijkstudies

Het opzet van de reeks Vastgoedpraktijkstudies bestaat erin dat actuele en belangrijke onderwerpen in het vastgoedrecht op een praktijkgerichte maar wetenschappelijk verantwoorde wijze worden toegelicht en verduidelijkt. Hierbij wordt in de mate van het mogelijke interdisciplinair gewerkt: niet alleen de klassiekjuridische benadering komt aan bod, maar ook de fiscale en economische aspecten evenals de implicaties inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. Keer op keer worden, rekening houdende met de actualiteit, de concrete informatienoden van het lezerspubliek voor ogen gehouden.

De boeken in de reeks Vastgoedpraktijkstudies richten zich zowel tot de juristen actief in het vastgoedrecht als tot niet-juridische actoren die nood hebben aan juridische informatie die op een correcte, toegankelijke en betaalbare wijze wordt weergegeven.

Redactieraad: Dhr. William Timmermans (Altius – Brussel), Mevr. Claudine Bodeux (Tiberghien – Brussel), Dhr. Frank Burssens (Everest Advocaten – Gent), Dhr. Jan Ghysels (Janson Baugniet – Brussel), Dhr. John Toury (John Toury Advocaten – Brussel) en Dhr. Jo Rams (Janson Baugniet – Brussel).

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: