De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen

Dit boek biedt een diepgaande en volledige commentaar op de zesde staatshervorming, instellingen, bevoegdheden en middelen. Niet minder dan 31 bijdragen bieden een grondige analyse van alle aspecten ervan.
Editor(s):
Jan Velaers, Jürgen Vanpraet, Yannick Peeters, Werner Vandenbruwaene
Reeks:
Forum Federalisme
Volume:
3
boek | verschenen | 1e editie
juli 2014 | xl + 1032 blz.

Paperback
€ 175,-


ISBN 9789400004559

Inhoud

Dit boek biedt een diepgaande en volledige commentaar op de zesde staatshervorming, op de instellingen, de bevoegdheden en de middelen. Niet minder dan 31 bijdragen bieden een grondige analyse van alle aspecten ervan:
- de hete hangijzers: de kieskring BHV, de benoeming van de burgemeesters in de randgemeenten, de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, …
- de hervorming van het tweekamerstelsel, de uitbreiding van de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, de gewestelijke volksraadpleging, de constitutieve autonomie van de gemeenschappen en de gewesten, de samenvallende verkiezingen, …
- de talloze bevoegdheidsoverdrachten, o.m. inzake gezondheidszorg, gezinsbijslagen, justitie en jeugdsanctierecht, woninghuur, handelshuur en pacht, arbeidsmarktbeleid, vestigingsvoorwaarden en prijsbeleid, toerisme, landbouw en dierenwelzijn, leefmilieu, energie, verkeer en mobiliteit, onteigening en openbaar ambt, … alsook ‘Brussel in de zesde staatshervorming’ en het coöperatief federalisme;
- de ruimere fiscale autonomie en de hervorming van het financieringsstelsel van de gemeenschappen en de gewesten, alsook de nieuwe taken van het Rekenhof.
Nooit was de reikwijdte van een staatshervorming zo groot. Niet alleen beleidsverantwoordelijken en juristen gericht op het publiekrecht, maar iedereen die interesse heeft in de instellingen van het land, vindt in dit alomvattende boek een veilige en betrouwbare gids. Het is dan ook onmiskenbaar het échte standaardwerk over de zesde staatshervorming.

Inhoudsopgave

Deel I. Instellingen

Hoofdstuk 1. Artikel 195, overgangsbepaling: een tijdelijke versoepeling van de procedure voor de herziening van de Grondwet (p. 1)

Hoofdstuk 2. De Vlinder-Senaat (p. 17)

Hoofdstuk 3. Het kaduke masker van de Senaat: tussen deelstaatfederalisme en multinationaal confederalisme (p. 53)

Hoofdstuk 4. Institutionele vernieuwingen: verkiezingen, versterking van het parlement, politieke deontologie, partijfinanciering en Grondwettelijk Hof en de dotaties aan de leden van de koninklijke familie (p. 91)

Hoofdstuk 5. De splitsing van de kieskring BHV en de bijzondere regelingen voor de randgemeenten: de bevoegdheid van de Algemene ergadering van de Raad van State, de benoeming van de burgemeesters en de stand still (p. 151)

Hoofdstuk 6. Het gerechtelijk arrondissement Brussel (p. 203)

hoofdstuk 7. De burgerrechtelijke gevolgen van de uitspraken van administratieve rechtscolleges: wanneer het doel niet alle middelen heiligt (p. 215)

Deel II . Bevoegdheden

Hoofdstuk 8. De gewestelijke volksraadpleging en het Grondwettelijk Hof, de constitutieve autonomie van gemeenschappen en gewesten en de (niet-)samenvallende Europese, federale en deelstatelijke verkiezingen (p. 241)

Hoofdstuk 9. Verruiming van de gewestelijke autonomie inzake de ondergeschikte besturen: provincies en bovengemeentelijke besturen (p. 273)

Hoofdstuk 10. Justitie: strafrechtelijk beleid, jeugdsanctierecht en justitiehuizen (p. 295)

Hoofdstuk 11. Beschouwingen inzake de impact van de zesde staatshervorming op de werking van justitie (p. 315)

Hoofdstuk 12. De bevoegdheidsverdeling inzake omroep, telecommunicatie en filmkeuring: kinderen niet toegelaten (p. 345)

Hoofdstuk 13. Wat betekent de zesde staatshervorming voor de gezondheidszorgsector en de ouderenzorg? (p. 367)

Hoofdstuk 14. De overdracht van de bevoegdheden gezondheidszorg, ouderenzorg en welzijn. Opportuniteiten voor het werkveld (p. 401)

Hoofdstuk 15. De wijziging van artikel 23 van de Grondwet en de defederalisering van de gezinsbijslagen (p. 419)

hoofdstuk 16. De splitsing van delen van de sociale zekerheid: een historische wending in de logica van de staatshervorming (p. 461)

Hoofdstuk 17. De regionalisering van de woninghuur: naar een Vlaams huurrecht? (p. 471)

Hoofdstuk 18. Landbouw en dierenwelzijn: een bijna homogene bevoegdheid van de gewesten (p. 493)

Hoofdstuk 19. De economische bevoegdheden: vestiging, prijsbeleid, handelshuur, toerisme en het participatiefon (p. 525)

Hoofdstuk 20. Leefmilieu, klimaat en energie (p. 573)

Hoofdstuk 21. De bevoegdheidsverdeling in het arbeidsmarktbeleid (p. 585)

Hoofdstuk 22. Activerend arbeidsmarktbeleid na de zesde staatshervorming (p. 677)

Hoofdstuk 23. Bevoegdheden, middelen en instellingen inzake mobiliteit en verkeersveiligheid (p. 693)

Hoofdstuk 24. De bevoegdheidsverdeling inzake onteigening en authenticatie (p. 741)

Hoofdstuk 25. Bevoegdheidswijzigingen in het openbaar ambt: administratief en geldelijk statuut, uitzendarbeid en loopbaanonderbreking (p. 755)

Deel III . Middelen

Hoofdstuk 26. De fiscale aspecten van de zesde staatshervorming: nieuwe perspectieven voor de gewesten zodra de gordiaanse bevoegdheidsknoop ontward is (p. 777)

Hoofdstuk 27. Financiering van de gemeenschappen en de gewesten en fiscale autonomie van de gewesten (p. 859)

Hoofdstuk 28. De Financieringswet na de zesde staatshervorming: een overzicht van de financieringstechnieken (p. 871)

Hoofdstuk 29. Rekenhof: de herziening van artikel 180 van de Grondwet (p. 913)

Deel IV . Coöperatief federalisme

Hoofdstuk 30. Wat we zelf doen, hoeven we niet alleen te doen. eschouwingen over het Overlegcomité, de federale loyauteit, de nieuwe samenwerkingsverplichtingen en de gezamenlijke decreten, ordonnanties en besluiten (p. 923)

Deel V. Brussel

Hoofdstuk 31. Brussel in de zesde staatshervorming (p. 963)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Over de reeks

Forum Federalisme

In de reeks Forum Federalisme (B. Cantillon, P. Popelier en J. Velaers, eds.) verschijnen studies over Multi-level governance in het federale België en in Europa, waarbij telkens de volgende vraag centraal staat: hoe worden in een gelaagde context, beleid en bevoegdheden het best georganiseerd om te voldoen aan eisen van doelmatigheid en democratische legitimiteit?

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: