Recht naar school

Deze uitgave beoogt op een begrijpelijke, praktische en tegelijk degelijk juridische wijze de weg te effenen voor al wie in het onderwijs staat en geconfronteerd wordt met feiten of handelingen die een juridisch aspect inhouden.
Auteur(s):
Jim Deridder, Christine Driesen
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2011 | xxviii + 619 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789400001640

Inhoud

Betwisting van examenresultaten, weigering van inschrijving, aanrekening van te hoge studiekosten, vermoedelijk drugsbezit in een boekentas, aansprakelijkheid van een leerkracht voor een vechtpartij tijdens de pauze: onderwijs en recht is vandaag een veelvoorkomende combinatie met uiteenlopende aspecten.
De tijd dat de meester altijd gelijk had en de leerling het thuis dubbel kon bekopen, lijkt lang vervlogen… en gelukkig maar. De regelgeving rond onderwijs is fel toegenomen en leerlingen en ouders weten hun weg naar juridische oplossingen steeds beter te vinden.
Scholen kunnen zich hierop voorbereiden en waar mogelijk beter voorkomen dan genezen. Voor scholen, directies en leerkrachten is het echter niet altijd eenvoudig om een begaanbaar pad in de juridische doolhof te vinden.
Deze uitgave beoogt op een begrijpelijke, praktische en tegelijk degelijk juridische wijze de weg te effenen voor al wie in het onderwijs staat en geconfronteerd wordt met feiten of handelingen die een juridisch aspect inhouden. Ook de jurist die occasioneel met onderwijsrecht te maken heeft, zal in dit handboek een nuttige leidraad vinden.
Aan de teksten van het boek werden per onderwerp persartikels, rechtspraak e.d. toegevoegd om een illustratie te bieden bij en ondersteuning te geven aan het debat over recht en onderwijs in leraren- en directieopleidingen.

Inhoudsopgave

Voorwoord en Inhoud (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Recente Regelgeving De Codex Secundair Onderwijs en het Decreet Onderwijs XXI

Hoofdstuk I: De Codex Secundair Onderwijs (p. 5)

Hoofdstuk II: Het decreet Onderwijs XXI (p. 11)

Titel 1: Het Schoolreglement

Hoofdstuk I: De decretale bepalingen (p. 13)

Hoofdstuk II: De beleidsvrijheid van de school bij het opstellen van het pedagogisch project en het schoolreglement (p. 21)

Titel 2: Het recht op inschrijving en de voorrangsregeling

Hoofdstuk I: Het recht op inschrijving (p. 27)

Hoofdstuk II: Voorrang bij inschrijving (p. 65)

Titel 3: Levensbeschouwelijk onderricht

Hoofdstuk I: Levensbeschouwelijk onderricht: vrije keuze (p. 81)

Hoofdstuk II: De mogelijkheid tot vrijstelling (p. 89)

Titel 4: De klassenraad: Samenstelling en bevoegdheden

Hoofdstuk I: De toelatingsklassenraad (p. 102)

Hoofdstuk II: De begeleidende klassenraad (p. 109)

Hoofdstuk III: De delibererende klassenraad (p. 113)

Titel 5: De motivering van (examen)quoteringen

Hoofdstuk I: Inleiding (p. 169)

Hoofdstuk II: De motivering van resultaten en de beroepsmogelijkheid (p. 173)

Titel 6: Beroepen tegen klassenraadbeslissingen

Hoofdstuk I: De toelatingsklassenraad en de begeleidende klassenraad (p. 189)

Hoofdstuk II: De delibererende klassenraad - interne beroepsprocedure (p. 193)

Hoofdstuk III: De delibererende klassenraad - externe beroepsprocedure (p. 223)

Titel 7: Participatie in het secundair onderwijs

Hoofdstuk I: Het participatiedecreet - doelstellingen (p. 255)

Hoofdstuk II: De pedagogische raad, de leerlingenraad en de ouderraad (p. 261)

Hoofdstuk III: De schoolraad (p. 265)

Hoofdstuk IV: Het medezeggenschapscollege (p. 283)

Titel 8: Ordemaatregelen en tuchtmaatregelen

Hoofdstuk I: Inleiding: de bepalingen van het decreet betreffende het Onderwijs II (p. 291)

Hoofdstuk II: Ordemaatregelen (p. 297)

Hoofdstuk III: Tuchtmaatregelen (p. 301)

Hoofdstuk IV: Het externe beroep en de bevoegde rechter (p. 319)

Titel 9: Privacy en openbaarheid van bestuur in het onderwijs

Hoofdstuk I: Het recht op afbeelding (p. 339)

Hoofdstuk II: 'Onderzoeksdaden' van scholen: doorzoeken van bezittingen van de leerling (p. 349)

Hoofdstuk III: Openbaarheid van bestuur in het onderwijs (p. 351)

Titel 10: De bewaarplicht en archiveringsplicht in het onderwijs

Hoofdstuk I: De archiefwet en het Archiefdecreet (p. 385)

Hoofdstuk II: Het Organisatiebesluit en de Omzendbrief SO/2003/02 (p. 391)

Titel 11: Zorgvuldig bestuur in het onderwijs

Hoofstuk I: De Commissie zorgvuldig bestuur (p. 403)

Hoofdstuk II: Eerlijke concurrentie (p. 417)

Hoofdsuk III: Verbod op politieke activiteiten (p. 425)

Hoofdstuk IV: Handelsactiviteiten en daden van koophandel (p. 437)

Hoofdstuk V: Reclame en sponsoring (p. 459)

Titel 12: Kosteloze toegang tot het (secundair) onderwijs

Hoofdstuk I: 'Kosteloosheid' in het internationaal en het nationaal recht (p. 473)

Hoofdstuk II: Aangerekende bijdragen: overleg en informatie (p. 481)

Hoofdstuk III: De adviespraktijk van de Commissie zorgvuldig bestuur (p. 485)

Hoofdstuk IV: Wat met kosten geïnd door aan de school verwante rechtspersonen? (p. 515)

Titel 13: De invordering van openstaande schoolrekeningen

Hoofdstuk I: De verschillende soorten schoolkosten (p. 523)

Hoofdstuk II: De schuldenaar(s) van de schoolrekening (p. 527)

Hoofdstuk III: Gesplitste schoolrekeningen (p. 533)

Hoofdstuk IV: Wanneer moet de schoolrekening worden betaald? Termijn en ingebrekestelling (p. 535)

Hoofdstuk V: Wat mag de school doen naast het invorderen van de factuur? (p. 537)

Titel 14: Ambtsgeheim en beroepsgeheim

Hoofdstuk I: Het ambtsgeheim van de leerkracht (p. 543)

Hoofdstuk II: Leerlingenbegeleiding door leekrachten: ambtsgeheim of beroepsgeheim? (p. 555)

Hoofdstuk III: Ambtsgeheim, beroepsgeheim en de relaties tussen de school en het CLB (p. 567)

Hoofdstuk IV: Uitzonderingen op het beroepsgeheim en het ambtsgeheim (p. 575)

Bibliografie, Addendum 1, opgenomen artikelen, Addendum 2 (p. 585)