Grond- en Pandendecreet

Met zijn arresten nr. 144/2013 en 145/2013 van 7 november 2013 heeft het Grondwettelijk Hof, wegens strijdigheid met de Europese regelgeving en de Belgische Grondwet, bepaalde delen van het Grond- en Pandendecreet van 27 maart 2009 vernietigd.
Editor(s):
Jan Ghysels, John Toury
Reeks:
Vastgoedpraktijkstudies
Volume:
2
boek | verschenen | 1e editie
september 2016 | xiii + 201 blz.

Paperback
€ 49,- € 70,-


ISBN 9789400007420

Inhoud

Met zijn arresten nr. 144/2013 en 145/2013 van 7 november 2013 heeft het Grondwettelijk Hof, wegens strijdigheid met de Europese regelgeving en de Belgische Grondwet, bepaalde delen van het Grond- en Pandendecreet van 27 maart 2009 vernietigd. Het gaat hierbij enerzijds over de bepalingen inzake ‘sociale last’ en anderzijds over de regels betreffende het ‘wonen in eigen streek’.

De vernietiging door het Grondwettelijk Hof heeft terugwerkende kracht en grijpt dus in in de lopende en bestaande projecten. De gevolgen van het arrest gelden erga omnes, waardoor niemand nog rechten kan putten uit of gebonden kan worden door de vernietigde bepalingen. Dit geldt zowel voor de overheid als voor de rechtsonderhorigen.

De vernietiging doet evenwel tal van concrete vragen rijzen voor de praktijk, zowel voor de Vlaamse overheid (het Vlaamse Gewest, provincies, gemeenten, intercommunales en huisvestingsmaatschappijen) als voor eigenaars, projectontwikkelaars, investeerders en de verschillende vastgoedberoepen.

Dit boek tracht een duidelijk antwoord te bieden op deze vragen en gaat uitgebreid in op het rechtsherstel dat na de vernietigingsarresten van het Grondwettelijk Hof aan de orde is. Het bevat dan ook een schat aan informatie voor iedereen – advocaat, notaris, magistraat, landmeter, verkavelaar, vastgoedontwikkelaar, overheid enz. – die op een professionele wijze met vastgoed bezig is.

Inhoudsopgave

Inhoud (p. 0)

Het Grond- en Pandendecreet vernietigd. Een overzicht van de vernietigde bepalingen en de rechtsgevolgen van de vernietiging (p. 1)

Jan Ghysels

Grond- en pandenbeleid revisited. Betaalbaar wonen in de ruimtelijke praktijk na de annulatie van de socialelastenregeling en het 'wonen in eigen streek' (p. 55)

Strijdigheid van het decreet grond- en pandenbeleid met de Grondwet en het Europees recht (p. 87)

Els Empereur

De aansprakelijkheid van het Vlaamse Gewest voor de schade veroorzaakt door de gedeeltelijke vernietiging van het Grond- en Pandendecreet (p. 139)

Aloïs Van Oevelen

De vernietiging in de bestuurspraktijk (p. 179)

Over de reeks

Vastgoedpraktijkstudies

Het opzet van de reeks Vastgoedpraktijkstudies bestaat erin dat actuele en belangrijke onderwerpen in het vastgoedrecht op een praktijkgerichte maar wetenschappelijk verantwoorde wijze worden toegelicht en verduidelijkt. Hierbij wordt in de mate van het mogelijke interdisciplinair gewerkt: niet alleen de klassiekjuridische benadering komt aan bod, maar ook de fiscale en economische aspecten evenals de implicaties inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw. Keer op keer worden, rekening houdende met de actualiteit, de concrete informatienoden van het lezerspubliek voor ogen gehouden.

De boeken in de reeks Vastgoedpraktijkstudies richten zich zowel tot de juristen actief in het vastgoedrecht als tot niet-juridische actoren die nood hebben aan juridische informatie die op een correcte, toegankelijke en betaalbare wijze wordt weergegeven.

Redactieraad: Dhr. William Timmermans (Altius – Brussel), Mevr. Claudine Bodeux (Tiberghien – Brussel), Dhr. Frank Burssens (Everest Advocaten – Gent), Dhr. Jan Ghysels (Janson Baugniet – Brussel), Dhr. John Toury (John Toury Advocaten – Brussel) en Dhr. Jo Rams (Janson Baugniet – Brussel).

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: