Patrimonium 2012

De reeks Patrimonium, een initiatief van het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven, beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen.
Editor(s):
Walter Pintens, Charlotte Declerck
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2012 | xvi + 370 blz.

Paperback
€ 120,-


ISBN 9789400003408

Inhoud

De reeks Patrimonium, een initiatief van het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven, beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2012 vormt het zevende boekdeel van deze reeks.

Het eerste deel van dit praktische boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2012 beslaat de periode 1 juli 2011 tot 30 juni 2012. Het tweede deel van Patrimonium 2012 bevat een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. In het derde deel worden tien actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. In het vierde deel worden de recente legislatieve en jurisprudentiële ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd.

In Patrimonium 2012 komen Duitsland, Engeland en Wales en Nederland aan bod. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen omtrent een Europees internationaal erfrecht geformuleerd.

Patrimonium 2012 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

Met bijdragen van: V. Allaerts, R. Barbaix, Fr. Buyssens, U. Cerulus, C. De Busschere, Ch. Declerck, G. Deknudt, E. Goossens, T. Helms, D. Pignolet, W. Pintens, J. Scherpe, S. Seyns, A. Van den Bossche, A. Van den Broeck, B. Van Den Houte, A. Van Geel, B. Verdickt, E. Verhagen en K. Willems.

Inhoudsopgave

DEEL I.KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Primair huwelijksvermogensstelsel (p. 1)

Secundair huwelijksvermogensstelsel (p. 9)

Samenwoningsvermogensrecht (p. 37)

Schenkingen (p. 57)

Erfrecht (p. 75)

DEEL II.NIEUWE WETGEVING EN WETSVOORSTELLEN

Nieuwe wetgeving (p. 109)

Wetsvoorstellen (p. 145)

DEEL III.VRAAGPUNTEN UIT DE PRAKTIJK

Het Grondwettelijk Hof beslecht: het groepsverzekeringskapitaal valt in de huwgemeenschap. Praktische gevolgen:goed of slecht? (p. 149)

Wat is een tussengeschil? (p. 171)

Kan het beding van dag tot dag uitsluitend als een weerlegbaar vermoeden worden geredigeerd/begrepen? (p. 181)

Hoe anticiperen op financiële geschillen tussen samenwoners? (p. 193)

Hoe bewijst men een bankgift met modaliteiten? (p. 215)

Het familierecht als toepassingsgebied bij uitstek van de natuurlijke verbintenis? (p. 231)

Wat bepaalt de Belgische wetgever omtrent de bijdrage in de betaling van de kosten van de gerechtelijke verdeling van een nalatenschap? (p. 251)

In welke mate is de notaris gehouden zijn ambt te verlenen bij gebrek aan een afdoende provisie bij vereffening en verdeling? (p. 287)

Wat is het lot van de fideï-commissaire schenking aan de verwachter bij het tenietgaan van de schenking aan de bezwaarde? (p. 301)

Op welke wijze is vermogensplanning mogelijk na de inwerkingtreding van de nieuwe fiscale antimisbruikbepaling? (p. 317)

DEEL IV. EEN BLIK OVER DE GRENZEN

The Common Optional Matrimonial Property Regime of Germany and France (p. 337)

Marital Agreements in England and Wales after Radmacher v Granatino – Implications for International Practice (p. 343)

Wijzigingen in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2012 (p. 353)

Epiloog

Naar een Europees internationaal erfrecht (p. 359)