Controle van financiële verslaggeving: revisoraal en overheidstoezicht

In België bestaan er twee systemen van extern toezicht: enerzijds de revisor aangesteld als commissaris van de vennootschap en anderzijds de CBFA als overheidstoezichthouder. In dit boek analyseert Ingrid De Poorter op een kritische wijze de juridische grondslagen van elk van deze systemen.
Auteur(s):
Ingrid De Poorter
Reeks:
Instituut Financieel Recht
Volume:
7
boek | verschenen | 1e editie
juli 2007 | xxiii + 572 blz.

Hardback
€ 140,-


ISBN 9789050956826


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De afgelopen jaren is het toezicht op de informatie van vennootschappen aanzienlijk gewijzigd. De toenemende complexiteit van de financiële markten en diverse ruchtbare financiële schandalen hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. In België bestaan er twee systemen van extern toezicht: enerzijds de revisor aangesteld als commissaris van de vennootschap en anderzijds de CBFA als overheidstoezichthouder. In dit boek analyseert Ingrid De Poorter op een kritische wijze de juridische grondslagen van elk van deze systemen.
Het revisoraal toezicht is opgebouwd rond drie kernthema’s: de wettelijke controletaken van een commissaris en zijn relatie met de raad van bestuur, zijn onafhankelijkheid en zijn (burgerrechtelijke) beperkte aansprakelijkheid. De bespreking van deze thema’s is overzichtelijk en praktisch opgevat, zodat dit boek voor de rechtspraktijk van het revisoraat een belangrijke bron van informatie betekent.
Het tweede deel van het boek analyseert de wettelijke taken en aansprakelijkheden van de CBFA, toegelicht aan de hand van praktische toepassingsgevallen en vergeleken met enkele bijzondere buitenlandse vormen van overheidstoezicht.
In een afsluitend hoofdstuk wordt onderzocht welk verband er bestaat tussen de beide vormen van toezicht.
Het boek behandelt een brandend actueel thema: het toezicht op financiële informatie van vennootschappen. Dit up-to-date werk is een onmisbare bron van informatie voor de revisor, de praktijkjurist en iedereen die werkzaam is in het vennootschapsrecht in het algemeen en het boekhoudrecht in het bijzonder.

DR. INGRID DE POORTER heeft haar doctoraat behaald aan de Universiteit van Gent, onder het promotorschap van Prof. dr. Eddy Wymeersch. Ze is verbonden aan de Universiteit van Gent als doctor-assistent en is tevens advocaat aan de balie te Gent.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

INLEIDING EN AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK

Hoofdstuk 1. Afbakening van het onderzoek (p. 1)

Hoofdstuk 2. Functies van toezicht (p. 7)

Hoofdstuk 3. Historiek van de externe toezichtsmechanismen (p. 29)

DEEL I. REVISORAAL TOEZICHT

Inleiding (p. 51)

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied (p. 57)

Hoofdstuk 2. Benoemingsprocedure (p. 65)

Hoofdstuk 3. Wettelijke controletaken van de commissaris (p. 77)

Hoofdstuk 4. Onafhankelijkheid van de commissaris (p. 139)

Hoofdstuk 5. Aansprakelijkheid van de commissaris (p. 183)

Besluit betreffende het revisoraal toezicht (p. 307)

DEEL II. OVERHEIDSTOEZICHT

Inleiding (p. 313)

Hoofdstuk 1. Toezicht door de CBFA (p. 317)

Hoofdstuk 2. Bijzondere buitenlandse vormen van toezicht (p. 383)

Hoofdstuk 3. Aansprakelijkheid van de overheidstoezichthouder (p. 433)

Hoofdstuk 4. Samenwerking tussen het revisoraal toezicht en het overheidstoezicht (p. 451)

Besluit betreffende het overheidstoezicht (p. 491)

Besluit (p. 497)

Bijlage I. Beperking van het onderzoeksdomein (p. 513)

Bijlage II. Aansprakelijkheid van de commissaris ten aanzien van derden: een rechtsvergelijkend overzicht (p. 515)

Bijlage III. Zorgvuldigheidsverplichting ten aanzien van derden: rechtsvergelijkende afweging van de voorwaarden (p. 519)

Bijlage IV. Rechtsvergelijkende tabel overheidstoezicht (p. 523)

Bijlage V. Invloed van het revisoraal toezicht op het overheidstoezicht (p. 529)

Bibliografie (p. 535)

TREFWOORDENREGISTER (p. 565)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Bibliografie (p. 535)
TREFWOORDENREGISTER (p. 565)

Over de reeks

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
+++

The Financial Law Institute (FLI) is a research and teaching unit within the Faculty of Law and Criminology of Ghent University.
In addition to this book series, the FLI has a Working Paper Series, which was launched in 1999 and seeks to promote the dissemination of the research output that is generated by researchers affiliated with the FLI.


Meer over deze reeks