Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht (achtste editie) (gebonden editie)

In dit boek ontwart de auteur het kluwen van disparate wetgevingen en reglementeringen die het Belgische verzekeringsrecht kenmerken. Eerst behandelt hij de algemene regels, dan de regels specifiek voor elke soort verzekering. De auteur neemt standpunten in en stelt oplossingen voor bij delicate en omstreden vraagstellingen. Hij licht de meest recente rechtspraak kritisch toe en doorspekt zijn commentaren erbij met eigen bevindingen.

Auteur(s):
Philippe Colle
Reeks:
Publicaties in het Economisch recht VUB
Volume:
23
boek | verschenen | 8e editie
juli 2022 | x + 300 blz.

Hardback
€ 90,-


ISBN 9789400014749

Inhoud

Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht is een bekend en betrouwbaar handboek dat op een duidelijke en systematische manier de beginselen van het verzekeringsrecht ontrafelt. Voor de practicus biedt dit boek een helder en snel inzicht in de alsmaar evoluerende en steeds complexere verzekeringsmaterie. Het Belgische verzekeringsrecht is een kluwen van verschillende met elkaar verweven disparate wetgevingen en reglementeringen.
In het eerste deel behandelt de auteur de regels eigen aan alle soorten verzekeringen, in het tweede deel de regels die specifiek zijn voor elke soort verzekering. Deze indeling maakt het ingewikkelde verzekeringsgebeuren tot een zeldzaam overzichtelijk, transparant en bevattelijk geheel. Het unieke van de “Algemene beginselen” is dat de auteur steeds terugkoppelt naar de ratio legis en de verbintenisrechtelijke grondslagen van de meeste verzekeringsregels. Prof. Colle deinst er verder niet voor terug standpunt in te nemen en pasklare oplossingen voor te stellen bij delicate en omstreden vraagstellingen. De meest recente rechtspraak wordt kritisch toegelicht. De commentaar is doorspekt met eigen bevindingen van de auteur.
De achtste bijgewerkte en geactualiseerde editie van dit gewaardeerde boek is dan ook een onmisbaar naslagwerk voor advocaten, magistraten, verzekerings- en bedrijfsjuristen.
Het volledig nieuw en bijzonder gedetailleerd trefwoordenregister vergemakkelijkt de raadpleging voor de practicus.

Prof. Dr. Philippe Colle is emeritus-hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij o.m. het vak Verzekeringsrecht doceerde. Tot juni 2020 was hij tevens gedelegeerd bestuurder van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. Voordien was hij jarenlang advocaat aan de balie te Brussel. Als specialist handels- en verzekeringsrecht maakte hij als expert-raadgever bovendien deel uit van de Beleidscel van twee ministers van Economie.

Inhoudsopgave

Deel I. Regels gemeenschappelijk aan alle soorten verzekeringen

Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst (p. 1)

Hoofdstuk II. Totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst (p. 37)

Hoofdstuk III. Bewijs en interpretatie van de verzekeringsovereenkomst (p. 53)

Hoofdstuk IV. Verplichtingen van de verzekeringnemer (p. 63)

Hoofdstuk V. Verplichting van de verzekeraar (p. 99)

Hoofdstuk VI. Einde van de verzekeringsovereenkomst (p. 129)

Hoofdstuk VII. Contentieux (p. 151)

Hoofdstuk VIII. Medeverzekering en herverzekering (p. 163)

Deel II. Regels eigen aan de verschillende soorten van verzekeringen

Hoofdstuk I. Regels eigen aan schadeverzekeringen (zaak- en aansprakelijkheidsverzekeringen) (p. 169)

Hoofdstuk II. Regels eigen aan zaakverzekeringen (p. 195)

Hoofdstuk III. Regels eigen aan aansprakelijkheidsverzekeringen (p. 205)

Hoofdstuk IV. Regels eigen aan persoonsverzekeringen (p. 259)

Algemene bibliografie (p. 285)

Trefwoordenregister (p. 289)

Over de reeks

Publicaties in het Economisch recht VUB

Deze reeks bevat de publicaties van de Vakgroep Economisch Recht, een onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Brussel.
De Vakgroep Economisch Recht stelt zich ten doel om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te verzorgen op het gebied van het Economisch recht, zowel vanuit nationaal als vanuit Europees perspectief.
De Vakgroep stimuleert en organiseert multidisciplinair onderzoek op het gebied van fundamentele vragen die o.m. het vennootschapsrecht, het financieel recht, het insolventierecht, het marktrecht en het verzekeringsrecht tot voorwerp hebben.
De resultaten van deze onderzoeken worden gepubliceerd in de publicatiereeks van de Vakgroep.
De publicaties van de Vakgroep die in deze reeks worden opgenomen, zijn onderworpen aan een double-blind peer review en beantwoorden aan de hoogste academische normen. Meer info over de Vakgroep op http://www.vub.ac.be/ECOR/
Editorial Board
Met ingang van najaar 2011 is voor de Reeks publicaties van de Vakgroep Economisch Recht een Editorial Board samengesteld.
De Editorial Board bewaakt de kwaliteit van de in de boekenreeks gepubliceerde werken en is samengesteld uit zowel academische leden, als uit praktijkdeskundigen met een grote specialisatie in het vakgebied, en dit om het evenwicht tussen wetenschappelijke en praktijkrelevantie te bewaken.
Voorzitter: Prof. Koen Byttebier
Verdere leden: Prof. Michel Flaméé, Prof. Jean-Marie Nelissen-Grade, Mr. Jan Peeters, Dhr. Koen Troch.
Redactiesecretariaat: Dhr. Tom Wera

Meer over deze reeks