Gerechtelijke verkopen van onroerende goederen

Dit handboek behandelt de gerechtelijke verkoop van onroerende goederen. Waar nodig wordt met de desbetreffende regels van het Burgerlijk Wetboek rekening gehouden. Het betreft immers nog altijd en in de eerste plaats een verkoop.
Dit werk is de vertaling en in voorkomend geval de bijwerking van het handboek “Les ventes judiciaires d’immeubles” van Georges DE LEVAL, en voor het IPR van Laurent BARNICH, verschenen in de Répertoire notarial in 2019. In bepaalde gevallen werd een eigen zienswijze weergegeven.
Abonnees op de papieren versie van Répertoire notarial krijgen dit boek gratis toegestuurd zodra het verschenen is.

Auteur(s):
Christian Engels
boek | verschenen | 1e editie
november 2022 | lii + 372 blz.

Paperback
€ 145,-


ISBN 9789400015487

Inhoud

De gerechtelijke verkopen van onroerende goederen werden grondig gewijzigd, door enkele wetten, met name door de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid en door de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX, in het Boek I van het Wetboek van economisch recht.

Door de aangehaalde wet van 11 augustus 2017 worden de wetten van 8 augustus 1997 houdende de faillissementswet en de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen opgeheven en vervangen. Maar, hoewel dit uit de hoofding van de wet van 11 augustus 2017 niet blijkt, wijzigt deze wet op een grondige wijze de artikelen 1186 tot 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek.

Bovendien hebben zes ‘Potpourri’-wetten, in het bijzonder de eerste, de vijfde en de zesde van 19 oktober 2015, 6 juli 2017 en 25 mei 2018 de procesrechtelijke procedure volledig ‘overhoop gehaald’.

Dit werk is de vertaling en in voorkomend geval de bijwerking van het handboek “Les ventes judiciaires d’immeubles” van Georges DE LEVAL, en voor het IPR van Laurent BARNICH, verschenen in de Répertoire notarial* in 2019. In bepaalde gevallen werd een eigen zienswijze weergegeven.

Dit handboek handelt over de gerechtelijke verkoop van onroerende goederen. Waar nodig wordt met de desbetreffende regels van het Burgerlijk Wetboek rekening gehouden. Het betreft immers nog altijd en in de eerste plaats een verkoop.

Christian Engels is gewoon hoogleraar emeritus van de Universiteit Gent en ere-notaris.

*Abonnees op de papieren versie van Répertoire notarial krijgen dit boek Gerechtelijke verkopen van onroerende goederen gratis toegestuurd zodra het verschenen is

Inhoudsopgave

TITEL I. DE DOOR DE RECHTER TOEGESTANE MINNELIJKE VERKOPEN ONDER GERECHTELIJKE VORM

Hoofdstuk I. Het onderscheid tussen de gerechtelijke minnelijke verkoop, de gerechtelijke verkoop ingevolge geschil en de gedwongen verkoop (p. 1)

Hoofdstuk II. Het toepassingsgebied van de artikelen 1186 tot 1193ter Gerechtelijk Wetboek (p. 9)

Hoofdstuk III. De aan de openbare verkoop voorafgaande formaliteiten en procedures (p. 29)

Hoofdstuk IV. De te vervullen formaliteiten voor de openbare verkoop (p. 73)

Hoofdstuk V. De verkoop uit de hand (p. 125)

Hoofdstuk VI. Het ontvangen en het plaatsen van de aan de onbekwame toekomende verkoopprijs (p. 149)

Hoofdstuk VII. De sancties bij het niet naleven van de wettelijke voorschriften (p. 161)

Hoofdstuk VIII. Korte aanmerkingen van internationaal privaatrecht (p. 173)

TITEL II. DE VERKOOP IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT

Hoofdstuk I. Overzicht van de belangrijkste begrippen (p. 191)

Hoofdstuk II. De verkoop van onroerende goederen gesloten door de toekomstige gefailleerde vóór het vonnis van faillietverklaring (p. 209)

Hoofdstuk III. Verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde na het vonnis van faillietverklaring (p. 233)

TITEL III. DE VERKOOP IN GEVAL VAN PROCEDURE VAN GERECHTELIJKE REORGANISATIE

Titel III. De verkoop in geval van procedure van gerechtelijke reorganisatie (p. 351)

Bibliografie (p. 369)