Fiscaal recht in essentie 2019

Dit boek (editie 2019) vormt een eerste kennismaking met de belangrijkste onderdelen van het fiscaal recht, nl. de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de fiscale procedure en de belasting over de toegevoegde waarde.
Auteur(s):
Inge Van De Woesteyne
Reeks:
In essentie
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
februari 2019 | xxvi + 428 blz.

Paperback
€ 50,15 € 59,-


ISBN 9789400010314


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Dit boek vormt een eerste kennismaking met de belangrijkste onderdelen van het fiscaal recht, nl. de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de fiscale procedure en de belasting over de toegevoegde waarde.

Als inleiding wordt in een eerste algemeen deel ingegaan op de beginselen die in het fiscaal recht gelden, zoals het legaliteitsbeginsel, het eenjarigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het niet-retroactiviteitsbeginsel, ne bis in idem, het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel. Vervolgens wordt de personenbelasting behandeld. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de totstandkoming van de belastbare grondslag die bestaat uit de onroerende inkomsten, de roerende inkomsten, de winsten, de baten, de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders en de diverse inkomsten. Wat de berekening van de personenbelasting betreft, komt slechts de essentie aan bod. De regionalisering van de personenbelasting ten gevolge van de zesde staatshervorming laat niet toe de berekening van de personenbelasting te behandelen binnen het bestek van een basiswerk.

Bij het bepalen van de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting gelden in principe dezelfde regels als voor de winst in het kader van de personenbelasting, tenzij de vennootschapsbelasting hier uitdrukkelijk van afwijkt. De gelijkenissen en verschilpunten met de personenbelasting worden dan ook belicht. Daarnaast komen de belangrijkste figuren aan bod die specifiek zijn voor de vennootschapsbelasting, zoals de vrijstelling en aftrek voor innovatie-inkomsten, de DBI-aftrek en de notionele interestaftrek.

Tot slot worden de hoofdlijnen van de fiscale procedure in de inkomstenbelasting geschetst en worden bondig de basisbegrippen van de belasting over de toegevoegde waarde besproken.

Hoofdstukken

Inhoudsopgave (p. 0)

Hoofdstuk 1. Algemeen deel (p. 1)

Hoofdstuk 2. Personenbelasting (p. 53)

Hoofdstuk 3. Vennootschapsbelasting (p. 333)

Hoofdstuk 4. Procedure in de inkomstenbelastingen (p. 399)

Hoofdstuk 5. Belasting over de toegevoegde waarde (p. 413)

Over de reeks

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: