Vademecum vennootschapsbelasting 2021

Dit basiswerk behandelt de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening, waardoor de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal komt te staan. Het werk bevat talrijke verwijzingen naar hoofdzakelijk recente rechtspraak en voorbeelden en cases die de materie verduidelijken.

Auteur(s):
Claude Chevalier
boek | verschenen | 1e editie
juni 2021 | 1770 blz.

Hardback
€ 235,-


ISBN 9789400013735


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Een dynamische benadering van de vennootschapsbelasting:
Het werk behandelt de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening. Door deze benadering komt de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal te staan. Deze meer bedrijfseconomische aanpak leent zich er ook toe om verbanden te leggen met enerzijds, andere fiscale rechtstakken (personenbelasting, BTW, registratierechten, gewestbelastingen) en anderzijds, niet-fiscale rechtstakken (vennootschapsrecht, arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht).

Een toegankelijk en uiterst volledig werkinstrument voor uw praktijk:
Deze benadering met het schema van de resultatenrekening als leidraad geeft de auteur de gelegenheid om zeer diep te graven in alle mogelijke hoofd- en nevenaspecten van de grondslag van de vennootschapsbelasting. Door deze rode draad blijft de materie ook overzichtelijk en vlot toegankelijk.

Praktijkgericht:
Het werk bevat talrijke verwijzingen naar hoofdzakelijk recente rechtspraak en voorbeelden en cases die de materie verduidelijken.
Actueel:
De hervorming van de vennootschapsbelasting welke gefaseerd in werking trad bevat maatregelen zoals de groepsbijdrageregeling en de interestaftrekbeperking op basis van de EBITDA die reeds vorig aanslagjaar van kracht werden maar daarnaast ook maatregelen die pas relevant zijn vanaf aanslagjaar 2021 zoals de verdere tariefdaling, het mobiliseren van vrijgestelde reserves , de verduidelijkingen omtrent de begrippen “markrente” en “geldlening” en de gewijzigde fiscale behandeling van auto- en brandstofkosten.
Ook de andere wijzigingen ontsnappen niet aan de aandacht, zoals de opheffing van het degressief afschrijvingsstelsel, de uitbreiding van de prorateringsverplichting tot kmo’s, de afschaffing van talrijke economische vrijstellingen en de kostenaftrek tot 120 %, de strengere regels inzake de verrekening van verliezen geleden in vaste inrichtingen. Ook de doorwerking van het boekhoudrecht en de bindende kracht van de jaarrekening voor de fiscale winstbepaling werden recent als principes verankerd in de wet.
Tot slot worden de tijdelijke Covid19-herstelmaatregelen inzake vennootschapsbelasting in een apart hoofdstuk uit de doeken gedaan zoals de vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit, de wederopbouwreserve, de vrijstelling van vergoedingen toegekend door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten, de tijdelijk verhoogde investeringsaftrek. Uiteraard houdt ook de editie 2021 rekening met de meest relevante ontwikkelingen in de fiscale rechtspraak en de nieuwe relevante adviezen van de CBN.

Jaarlijks verschijnt een nieuwe editie van het Vademecum Vennootschapsbelasting. Wie intekent op een abonnement op de jaarlijkse editie geniet een blijvende abonnementskorting van 15% op elke editie. Contacteer mail@intersentia.be 

Claude Chevalier is licentiaat in de rechten en was tot eind 2020 praktijkassistent aan de UGent.

Inhoudsopgave

Deel I. Toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 1. Onderwerping aan de vennootschapsbelasting sedert inwerkingtreding WVV (p. 1)

Hoofdstuk 2. Exploitatie of winstgevende bezigheid (p. 8)

Hoofdstuk 3. Uit het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting uitgesloten rechtspersonen (p. 10)

Hoofdstuk 4. Overgang van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting en vice versa (p. 20)

Deel 2. Belastbaar tijdperk en aangifteplicht

Hoofdstuk 1. Belastbaar tijdperk en aanslagjaar (p. 25)

Hoofdstuk 2. Aangifteplicht (p. 32)

Hoofdstuk 3. Toe te voegen bescheiden (p. 47)

Hoofdstuk 4. Rapporteringsverplichting, CFC-meldingsplicht en UBO-register (p. 57)

Hoofdstuk 5. Aanslagtermijnen en aanslagbiljet (p. 62)

Deel 3. De beroepskosten

Hoofdstuk 1. De algemene aftrekvoorwaarden (p. 77)

Hoofdstuk 2. Aankopen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen (p. 98)

Hoofdstuk 3. Diensten en diverse goederen (p. 129)

Hoofdstuk 4. Bezoldigingen van werknemers (p. 220)

Hoofdstuk 5. Sociale lasten (p. 283)

Hoofdstuk 6. Bijdragen inzake aanvullende pensioenen (p. 297)

Hoofdstuk 7. Premies van collectieve hospitalisatie- en invaliditeitsverzekeringen (p. 339)

Hoofdstuk 8. Maaltijdcheques, Ecocheques, Sport- en Cultuurcheques (p. 347)

Hoofdstuk 9. Sociale voordelen en diverse andere personeelskosten (p. 351)

Hoofdstuk 10. Afschrijvingen (p. 371)

Hoofdstuk 11. Waardeverminderingen (p. 463)

Hoofdstuk 12. Voorzieningen voor risico’s en kosten (p. 477)

Hoofdstuk 13. Andere bedrijfskosten (p. 494)

Hoofdstuk 14. Niet-recurrente bedrijfskosten (p. 537)

Deel 4. De financiële kosten

Hoofdstuk 1. Kosten van schulden (p. 549)

Hoofdstuk 2. Andere financiële kosten (p. 609)

Hoofdstuk 3. Niet-recurrente financiële kosten (p. 637)

Deel 5. De bedrijfsopbrengsten

Hoofdstuk 1. Omzet (p. 645)

Hoofdstuk 2. Wijziging in de voorraden gereed product, goederen in bewerking, onroerende goederen bestemd voor verkoop en bestellingen in uitvoering (p. 675)

Hoofdstuk 3. Geproduceerde vaste activa (p. 689)

Hoofdstuk 4. Meerwaarden op handelsvorderingen en ingevolge courante realisatie van materiële vaste activa (p. 692)

Hoofdstuk 5. Inkomsten uit onroerende goederen (p. 694)

Hoofdstuk 6. Royalty’s en roerende huurinkomsten (p. 699)

Hoofdstuk 7. Exploitatiesubsidies (p. 707)

Hoofdstuk 8. Opbrengsten uit maatschappen en economische samenwerkingsverbanden (p. 713)

Hoofdstuk 9. Diverse andere bedrijfsopbrengsten (p. 716)

Hoofdstuk 10. Terugnemingen van afschrijvingen (p. 722)

Hoofdstuk 11. Terugnemingen van waardeverminderingen en voorzieningen (p. 728)

Hoofdstuk 12. Verwezenlijkte meerwaarden op immateriële en materiële vaste activa die niet gespreid worden belast (p. 730)

Hoofdstuk 13. Gespreide belasting van meerwaarden op immateriële en materiële vaste activa (p. 746)

Hoofdstuk 14. Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (p. 768)

Deel 6. De financiële opbrengsten

Hoofdstuk 1. Dividenden (p. 795)

Hoofdstuk 2. Ontvangen interesten (p. 808)

Hoofdstuk 3. Verwezenlijkte meerwaarden op aandelen (p. 836)

Hoofdstuk 4. Verwezenlijkte meerwaarden op warrants, inschrijvingsrechten, aandelenopties, converteerbare obligaties en deelnemingsrechten in gemeenschappelijke beleggingsfondsen (p. 851)

Hoofdstuk 5. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa en geldbeleggingen (p. 861)

Hoofdstuk 6. Andere financiële opbrengsten (p. 864)

Deel 7. De belastbare grondslag

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 887)

Hoofdstuk 2. De reservebeweging (p. 898)

Hoofdstuk 3. De verworpen uitgaven (p. 948)

Hoofdstuk 4. Uitgekeerde dividenden (p. 1061)

Hoofdstuk 5. Omdeling van het fiscaal resultaat (p. 1101)

Hoofdstuk 6. Niet belastbare bestanddelen (p. 1123)

Hoofdstuk 7. Definitief belaste inkomsten van het boekjaar (p. 1135)

Hoofdstuk 8. Vrijgestelde roerende inkomsten (p. 1168)

Hoofdstuk 9. De aftrek voor octrooi-inkomsten (p. 1169)

Hoofdstuk 10. De aftrek voor innovatie-inkomsten (p. 1175)

Hoofdstuk 11. De investeringsaftrek (p. 1190)

Hoofdstuk 12. Aftrek van de groepsbijdrage (p. 1202)

Hoofdstuk 13. De aftrek voor risicokapitaal (p. 1209)

Hoofdstuk 14. Overgedragen DBI-aftrek en overgedragen aftrek voor innovatieinkomsten (p. 1219)

Hoofdstuk 15. Overgedragen vorige verliezen (p. 1224)

Hoofdstuk 16. De aftrek van de overgedragen notionele interestaftrek (p. 1238)

Hoofdstuk 17. Aftrekbeperking voor verzekeringsondernemingen (p. 1241)

Hoofdstuk 18. De vermoedelijke belastbare grondslag (p. 1242)

Hoofdstuk 19. Winstaanpassingen (p. 1247)

Deel 8. De berekening van de vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 1. Algemeen (p. 1251)

Hoofdstuk 2. Gewoon stelsel van aanslag (p. 1257)

Hoofdstuk 3. Vermeerdering in geval van ontoereikende voorafbetalingen (p. 1270)

Hoofdstuk 4. De afzonderlijke aanslag op geheime commissielonen, omkoopsommen en meerwinsten (p. 1279)

Hoofdstuk 5. Afzonderlijke aanslag in hoofde van huisvestingsmaatschappijen (p. 1291)

Hoofdstuk 6. Diverse aanslagen (p. 1292)

Hoofdstuk 7. Verrekenbare bestanddelen (p. 1295)

Hoofdstuk 8. Exitheffing m.b.t. latente meerwaarden (p. 1319)

Deel 9. Reorganisaties

Hoofdstuk 1. Kapitaal en aanvangsvermogen (p. 1321)

Hoofdstuk 2. Inkoop van eigen aandelen (p. 1373)

Hoofdstuk 3. Gedeeltelijke verdeling van maatschappelijk vermogen ingevolge uittreding, overlijden of uitsluiting van een vennoot (p. 1390)

Hoofdstuk 4. Gehele verdeling van het vermogen n.a.v. ontbinding en vereffening (p. 1395)

Hoofdstuk 5. Fusies en splitsingen (p. 1441)

Hoofdstuk 6. De partiële splitsing (p. 1521)

Hoofdstuk 7. De inbreng van een algemeenheid van goederen of bedrijfstak (p. 1537)

Hoofdstuk 8. De omzetting van een vennootschap in een andere rechtsvorm (p. 1554)

Hoofdstuk 9. Overbrenging van de zetel (p. 1557)

Hoofdstuk 10. De algemene antimisbruikbepaling inzake inkomstenbelastingen (p. 1565)

Deel 10. Bijzondere vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 1. Belgische beleggingsvennootschappen (p. 1573)

Hoofdstuk 2. De Belgische institutionele beleggingsvennootschappen (p. 1588)

Hoofdstuk 3. De gereglementeerde vastgoedvennootschappen (p. 1592)

Hoofdstuk 4. Vennootschappen uit de zeescheepvaartsector (p. 1597)

Hoofdstuk 5. Tax shelter-stelsel ten gunste van audiovisueel werk (p. 1603)

Hoofdstuk 6. Tax Shelter ten gunste van podiumwerk (p. 1615)

Hoofdstuk 7. Tax shelter ten gunste van de productie van videospelen (p. 1617)

Hoofdstuk 8. Organismen voor de financiering van pensioenen (p. 1620)

Hoofdstuk 9. Tradingvennootschappen (p. 1624)

Hoofdstuk 10. Het Diamant Stelsel (p. 1627)

Deel 11. De fiscale rulingprocedure

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1633)

Hoofdstuk 2. De rulingaanvraag (p. 1636)

Deel 12. COVID-19-herstelmaatregelen

Hoofdstuk 1. Vrijstellingen van vennootschapsbelasting (p. 1643)

Hoofdstuk 2. Diverse andere herstelmaatregelen (p. 1662)

Bibliografie

Bibliografie (p. 1671)

Trefwoordenregister

Trefwoordenregister (p. 1685)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek