De fiscale analyse van gereglementeerde instellingen voor collectieve beleggingen naar Belgisch recht in een Europese context

Instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) zijn beleggingsvehikels die toelaten om onrechtstreeks in onderliggende activa te beleggen, waarbij meestal een zekere risicospreiding wordt nagestreefd. Dit werk is het referentiewerk over de fiscale behandeling van deze ICB’s met een schat aan bronnenmateriaal (cf. regelgeving, rechtspraak, fiscale rulings, de administratieve praktijk, enz.)

Auteur(s):
Evelyne Verstraelen
Reeks:
Grondslagen van het fiscaal recht
Volume:
12
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2020 | xx + 1233 blz.

Hardback
€ 211,50


ISBN 9782807906242


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) zijn beleggingsvehikels die toelaten om onrechtstreeks in onderliggende activa te beleggen, waarbij meestal een zekere risicospreiding wordt nagestreefd. Gereglementeerde ICB’s naar Belgisch recht kunnen de vorm aannemen van een beleggingsvennootschap of een beleggingsfonds. Hoewel deze beleggingsvormen een gelijkaardige economische rol vervullen, is de fiscale behandeling ervan verschillend. Om te vermijden dat een investering via een ICB fiscaal nadeliger zou zijn dan een rechtstreekse belegging, heeft de wetgever voor de Belgische ICB’s in een afwijkend fiscaal regime voorzien.

De voornaamste invalshoek die in dit werk centraal staat, is het beginsel van de fiscale neutraliteit ten opzichte van een rechtstreekse belegging. Naast een vergelijking met een rechtstreekse belegging wordt ook een vergelijking gemaakt tussen de fiscale behandeling van een belegging via een beleggingsvennootschap en via een beleggingsfonds. Op de drie niveaus die bij een ICB kunnen worden onderscheiden – namelijk belegging, beleggingsvehikel en belegger (vb. natuurlijke persoon, vennootschap) – wordt de toepassing van de inkomstenbelastingen, de jaarlijkse taks op de beleggingsinstellingen en de beurstaks onderzocht. Hierbij wordt het fiscale regime van de Belgische ICB’s tevens belicht in een Europese en internationale context (vb. dubbelbelastingverdragen).

Dit werk kan dan ook als het referentieboek over de fiscale behandeling van instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) worden beschouwd, waarin de lezer een schat aan bronnenmateriaal kan terugvinden (cf. regelgeving, rechtspraak, fiscale rulings, de administratieve praktijk, enz.)

Evelyne Verstraelen is Knowledge Centre Tax Specialist bij PwC Tax Consultants.

Dit boek maakt deel uit van de reeks ‘Grondslagen van het fiscaal recht’ Bij intekening op deze reeks, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze reeks. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer mail@intersentia.be

Inhoudsopgave

Woord vooraf (p. 1)

Dankwoord (p. 5)

Afkortingen (p. 7)

Deel I. Algemene theorievorming en omkadering

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 17)

Hoofdstuk II. Historisch overzicht (p. 39)

Hoofdstuk III. Reglementaire omkadering (p. 77)

Hoofdstuk IV. Boekhoudkundige behandeling (p. 109)

Deel II. De fiscale behandeling van Belgische ICB's

Hoofdstuk I. Inkomstenbelastingen (p. 119)

Hoofdstuk II. Beurstaks en Financial Transaction Tax (p. 735)

Hoofdstuk III. Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen (p. 889)

Deel III. Internationale en Europese context

Hoofdstuk I. Dubbelbelastingverdragen (p. 979)

Hoofdstuk II. Unievrijheden (p. 1069)

Hoofdstuk III. Staatssteun (p. 1119)

Deel IV. Conclusies

Hoofdstuk I. Algemene beschouwingen (p. 1151)

Hoofdstuk II. Denkpistes de lege ferenda (p. 1159)

Hoofdstuk III. Besluit (p. 1163)

Bibliografie (p. 1165)

Executive summary (p. 1227)

Over de reeks

Grondslagen van het fiscaal recht

De reeks Grondslagen van het Fiscaal Recht biedt de fiscaal-jurist een verzameling monografieën in het Nederlands (en occasioneel in het Frans) over algemene rechtsbegrippen en -beginselen die ten grondslag liggen aan het hedendaagse belastingrecht, zowel op Belgisch als op Europees en internationaal vlak.
De reeks Grondslagen van het Fiscaal Recht staat onder hoofdredactie van prof. dr. Bruno Peeters, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier), ook te bestellen met 15% korting.

Meer over deze reeks