Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten volume I

Het financiële landschap heeft in de voorbije jaren op diverse vlakken een fundamentele gedaanteverandering ondergaan.Dit boek wil een status quaestionis maken van deze ontwikkelingen, en duiding bieden bij actuele en toekomstige ontwikkelingen van het financieel en ondernemingsrecht.

Editor(s):
Michel Tison, Cathy Van Acker, Jan Cerfontaine
Reeks:
Instituut Financieel Recht
Volume:
3
boek | verschenen | 1e editie
februari 2003 | x + 550 blz.

Hardback
€ 102,- € 120,-


ISBN 9789050952842


Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Het financiële landschap heeft in de voorbije jaren op diverse vlakken een fundamentele gedaanteverandering ondergaan.
Wetgevende inflatie, toenemend consumerisme, internationalisering, de opkomst van nieuwe technologieën en structuurwijzigingen van financiële instellingen kentekenen deze evolutie.
Dit boek wil een status quaestionis maken van deze ontwikkelingen, en duiding bieden bij actuele en toekomstige ontwikkelingen van het financieel en ondernemingsrecht.
De thema’s die in dit boek aan de orde komen, situeren zich hoofdzakelijk in de privaatrechtelijke sfeer: de bijdragen belichten onder meer de impact van recente Belgische en Europese regelgeving in het privaat bankrecht, nieuwe wetgevende ingrepen inzake corporate governance binnen vennootschappen, financiële instellingen evenals inzake VZW’s en stichtingen. Een aantal bijdragen werpt tot slot een kritische terugblik op de wetgeving
inzake depistage en gerechtelijk akkoord, en analyseert wetgevende en jurisprudentiële ontwikkelingen in het faillissementsrecht.

Met bijdragen van:
Dominique Blommaert, Inge Demuynck, Ingrid De Poorter, Werner Derijcke, Hans De Wulf, Eric Dirix, Jean-Marc Gollier, Jean-Philippe Lebeau, Reinhard Steennot, Cathy Van Acker, Christian Van Buggenhout, Christoph Van der Elst, Dirk Van Gerven, Pierre Van Ommeslaghe, Marcel Verschelden


Hoofdstukken

Inhoudstafel (p. 0)

DEEL1: PRIVAAT BANKRECHT

Le contrôle prudentiel et le consumérisme en droit financier (p. 1)

De W.H.P.C. en het privaat bankrecht: capita selecta (p. 39)

De bescherming van de kredietnemer in het kredietrecht (p. 85)

De bescherming van de eindgebruiker in het betalingsverkeer (p. 127)

DEEL 2: ONDERNEMINGSRECHT

De Wet Corporate Governance en het bestuur: directiecomité en intra-groepsverrichtingen (p. 195)

De wet van 3 mei 2002 tot wijziging van de onverenigbaarheidsregeling voor bestuurders van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (p. 259)

De onafhankelijkheid van de commissaris (p. 291)

De wet van 2 mei 2002 betreffende verenigingen en stichtingen (p. 361)

DEEL 3: INSOLVENTIERECHT

De onderneming in moeilijkheden: economische aspecten – praktische benadering van het handelsonderzoek (p. 435)

Gerechtelijk akkoord – juridische en conceptuele knelpunten (p. 475)

De extensieve toepassing van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord, haar grondslag en haar praktische gevolgen (p. 499)

Recente ontwikkelingen in het faillissementsrecht (p. 515)

Over de reeks

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.
Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt. Meer informatie is terug te vinden via www.law.ugent.be/fli

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: