Eigendomsbeperkingen: de erfdienstbaarheid van openbaar nut

Erfdienstbaarheden tot algemeen nut leggen beperkingen op aan een dienstbaar erf, niet ten voordele van een heersend erf, maar wel ten voordele van de algemeenheid van de burgers.
Editor(s):
Robert Palmans, Vincent Sagaert, Willem Verrijdt
Reeks:
CROW
Volume:
9
boek | verschenen | 1e editie
november 2012 | xvi + 309 blz.

Paperback
€ 59,50 € 85,-


ISBN 9789400003453

Inhoud

Erfdienstbaarheden tot algemeen nut leggen beperkingen op aan een dienstbaar erf, niet ten voordele van een heersend erf, maar wel ten voordele van de algemeenheid van de burgers. Erfdienstbaarheden zijn zeer gevarieerd. Nu eens zijn ze veeleer utilitair van aard (erfdienstbaarheden ten behoeve van het spoor, de luchtvaart, de scheepvaart, gasleidingen, kabelmaatschappijen, …), dan weer zijn ze omgevingsbeschermend (planologische erfdienstbaarheden, erfgoed, duinengebied, natuurgebieden).
Erfdienstbaarheden hebben echter wel gemeen dat zij het gebruik van de eigendom beperken.
Met bijdragen van Julie Engelen, Joris Geens, Anne Hendrikx, Dirk Lindemans, Robert Palmans, Stefan Sablon, Vincent Sagaert, Jacques Sluysmans, Bert Van Herreweghe, Stijn Verbist en Willem Verrijdt.
Meer informatie op www.crow.be.

Inhoudsopgave

Openbare erfdienstbaarheden en privaatrechtelijke erfdienstbaarheden: afb akening, wisselwerking en co-existentie (p. 1)

Robert Palmans, Vincent Sagaert, Willem Verrijdt

Vergoedingsregelingen voor erfdienstbaarheden van openbaar nut en voor gebruiksrechten (p. 13)

Robert Palmans, Dirk Lindemans, Bert Van Herreweghe, Vincent Sagaert, Willem Verrijdt

Eigendomsbeperkingen in het algemeen belang. Een korte inleiding (p. 45)

Robert Palmans, Stijn Verbist, Vincent Sagaert, Willem Verrijdt

Overzicht van de erfdienstbaarheden van openbaar nut in Vlaanderen (p. 65)

Robert Palmans, Vincent Sagaert, Willem Verrijdt

Erfdienstbaarheden van openbaar nut en vergoeding. Beschouwingen (p. 79)

Robert Palmans, Vincent Sagaert, Willem Verrijdt

Waardering (voor fi scale doeleinden) van onroerende goederen bezwaard met een zakelijk recht (p. 147)

Robert Palmans, Vincent Sagaert, Willem Verrijdt

De “erfdienstbaarheid van openbaar nut” naar Nederlands recht (p. 171)

Robert Palmans, Vincent Sagaert, Willem Verrijdt

Naar een principieel recht op vergoeding: artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM en het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten (p. 195)

Bijlage. Overzicht van erfdienst baar heden van openbaar nut met specifi eke vergoedings regelingen (p. 253)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Bijlage. Overzicht van erfdienst baar heden van openbaar nut met specifi eke vergoedings regelingen (p. 253)

Over de reeks

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

Meer over deze reeks