De rol van het slachtoffer in het straf(proces)recht

Dit boek gaat over de verhouding tussen de drie belangrijke actoren in een strafprocedure: de maatschappij, de dader en het slachtoffer. De rol van het slachtoffer staat centraal in dit boek en er wordt gezocht naar een antwoord op de vraag hoe men deze rol kan verantwoorden, waar de grenzen liggen en hoe de rol van het slachtoffer zich verhoudt tot de positie die de maatschappij en de dader innemen in de strafprocedure.
Auteur(s):
Stephanie Verhelst
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2013 | xvii + 711 blz.

Hardback
€ 115,50 € 165,-


ISBN 9789400004375

Inhoud

Uit talrijke mediaberichten die betrekking hebben op recente strafzaken, blijkt dat slachtoffers van misdrijven een duidelijke mening hebben over de strafzaak waarin ze betrokken zijn. De vraag is echter welke waarde aan deze mening van slachtoffers moet worden toegekend.
Dit boek gaat over de verhouding tussen de drie belangrijke actoren in een strafprocedure: de maatschappij, de dader en het slachtoffer. De rol van het slachtoffer staat centraal en er wordt gezocht naar een antwoord op de vraag hoe men deze rol kan verantwoorden, waar de grenzen liggen en hoe de rol van het slachtoffer zich verhoudt tot de positie die de maatschappij en de dader innemen in de strafprocedure. Deze zoektocht heeft geleid tot een aantal aanbevelingen om, vanuit juridisch en economisch standpunt, een meer optimaal evenwicht tussen publieke interventie en private betrokkenheid tot stand te brengen.

Elke fase van de strafprocedure komt aan bod, vanaf het ogenblik dat er een misdrijf gepleegd is tot en met de strafuitvoering. Dit boek biedt daardoor zowel inzichten aan advocaten en magistraten (zowel van de zetel als van het Openbaar Ministerie) als aan mensen die bijvoorbeeld werken in het kader van slachtofferhulp, justitiehuizen etc. De evolutie die deze problematiek heeft doorgemaakt, wordt ruim gekaderd, wat maakt dat iedere geïnteresseerde burger zijn weg in dit unieke boek kan vinden.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Inleiding. Probleemstelling, onderzoeksvragen en methodologieHoofdstuk 1. Probleemstelling en begripsafbakening (p. 1)

Inleiding. Probleemstelling, onderzoeksvragen en methodologieHoofdstuk 2. Onderzoeksvragen (p. 17)

Inleiding. Probleemstelling, onderzoeksvragen en methodologieHoofdstuk 3. Onderzoeksmethode (p. 21)

Deel 1. Privaatrechtelijke vs. publiekrechtelijke afhandeling van strafrechtelijke conflicten in evolutie

hoofdstuk 1. Privaatrechtelijke wijze van geschiloplossing doorheen de geschiedenis (p. 55)

hoofdstuk 2. Publiekrechtelijke wijze van geschiloplossing doorheen de geschiedenis (p. 65)

Hoofdstuk 3. De publiekrechtelijke wijze van conflictoplossing in vraag gesteld (p. 103)

Deel 2. De betrokkenheid van het slachtoffer in de verschillende fases van de strafprocedure

Hoofdstuk 1. Onmiddellijk na het misdrijf: slachtofferbejegening, slachtofferonthaal en slachtofferhulp (p. 125)

Hoofdstuk 2. Het opstarten van de vervolging (p. 177)

Hoofdstuk 3. Het voeren van het onderzoek (p. 279)

Hoofdstuk 4. Alternatieve en klassieke (buiten)gerechtelijke afdoening (p. 395)

Hoofdstuk 5. De strafuitvoering (p. 549)

Deel 3. Conclusie

Hoofdstuk 1. Principes ter verantwoording van het optreden van de staat en de inmenging van het slachtoffer (p. 617)

Hoofdstuk 2. Welke rechten dient het slachtoffer te krijgen? (p. 625)

Hoofdstuk 3. Hoe dient het strafrechtelijk systeem te evolueren? (p. 641)

Hoofdstuk 4. Slotbeschouwing (p. 653)

Bibliografie (p. 655)