Minderjarigen en hun vermogen

Het werk gaat diepgaand in op de materie van het ouderlijk goederenbeheer met verwerking van alle gepubliceerde Belgische rechtspraak en doctrine. Hierbij wordt aandacht geschonken aan knelpunten, onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en lacunes in het recht waardoor het bovendien de lege ferenda zeer relevant kan zijn.

Auteur(s):
Silke Timmermans
Reeks:
Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht
Volume:
1
boek | verschenen | 1e editie
mei 2021 | xii + 126 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789400013681


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen, staan ook in voor het beheer van de goederen van hun minderjarig(e) kind(eren) en treden op als zijn (hun) vertegenwoordiger. Sinds de Voogdijwet van 29 april 2001 moeten de ouders, net zoals de voogd, een machtiging van de vrederechter krijgen om welbepaalde rechtshandelingen te stellen.
Bij de meerderjarigheid zijn de ouders rekening en verantwoording verschuldigd wat betreft de eigendom en de opbrengsten van de goederen waarvan ze niet het genot hebben en wat betreft de eigendom alleen van de goederen waarvan hun volgens de wet het genot toekomt.
In dit werk wordt het wettelijk kader inzake het ouderlijk goederenbeheer en de rekening en verantwoording grondig geanalyseerd en ten behoeve van de praktijk verduidelijkt. In het bijzonder wordt ingegaan op de verschillende machtigingbehoevende handelingen. Er wordt ook stilgestaan bij de pijnpunten die de ouders vandaag ervaren bij het beheer van de goederen van hun minderjarige kinderen.
De lezer krijgt een volledig overzicht van de materie, met verwerking van alle gepubliceerde Belgische rechtspraak en doctrine.. Hierbij wordt aandacht geschonken aan knelpunten, onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en lacunes in het recht waardoor het bovendien de lege ferenda zeer relevant kan zijn.

Silke Timmermans is studente Master of Laws in het notariaat aan de Universiteit Gent

Dit werk maakt deel uit van de ‘Bibliotheek Burgerlijk recht en procesrecht’. In geval van intekening op de reeks geniet u een permanente korting van 15%. Bovendien kunt u ook de reeds verschenen werken in de ‘Bibliotheek Burgerlijk recht en procesrecht’ bestellen met 15% korting. Contacteer mail@intersentia.be.


Inhoudsopgave

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk II. Ontstaansgeschiedenis en ratio van de regels inzake ouderlijk goederenbeheer (p. 5)

Hoofdstuk III. Uitoefening ouderlijk goederenbeheer (p. 17)

Hoofdstuk IV. Ouderlijk vruchtgenot (p. 21)

Hoofdstuk V. Procedurele aspecten (p. 25)

Hoofdstuk VI. Rechterlijke machtiging voor het stellen van welbepaalde rechtshandelingen (p. 37)

Hoofdstuk VII. Rekening en verantwoording bij meerderjarigheid (p. 93)

Hoofdstuk VIII. Regels inzake belangentegenstelling (p. 97)

Hoofdstuk IX. Conventionele beschermingsmechanismen tegen wanbeheer (p. 107)

Hoofdstuk X. Besluit (p. 111)

Bibliografie (p. 113)

Over de reeks

Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht

De Bibliotheek Burgerlijk recht en Procesrecht biedt de praktijkjurist een thematisch opgebouwde verzameling werken over alle deelaspecten van het civiel recht en het procesrecht. Het zijn beknopte en vlot hanteerbare, maar niettemin diepgaande en kwalitatief hoogstaande juridische monografieën rond welomlijnde topics die nauw aansluiten bij de rechtspraktijk.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier) ook te bestellen met 15% korting.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: