De leveringsplicht bij de overdracht van roerende lichamelijke goederen

De auteur onderzoekt in deze uitgave in hoeverre naar Belgisch recht (nog steeds) een afzonderlijke leveringshandeling is vereist voor de overdracht van roerende lichamelijke goederen en waaruit die leveringshandeling desgevallend bestaat.
Auteur(s):
Julie del Corral
Reeks:
Property Law Series
Volume:
I
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2013 | xviii + 630 blz.

Hardback
€ 101,50 € 145,-


ISBN 9789400004320


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Het Belgische rechtsstelsel inzake de overdracht van zakelijke rechten op roerende lichamelijke goederen neemt een unieke positie in: de louter verbintenisrechtelijke overeenkomst bewerkstelligt de overdracht van een zakelijk recht (art. 1138 BW).
Daaraan wordt door de wetgever enigszins afbreuk gedaan voor de hypothese van een verkoop onder beding van eigendomsvoorbehoud, waarbij de verbintenisrechtelijke overeenkomst en de overdracht van elkaar worden gescheiden of bij een dubbele verkoop, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan diegene die als eerste in het werkelijke bezit van het goed wordt gesteld, mits hij te goeder trouw is (art. 1141 BW).
De auteur onderzoekt in dit boek in hoeverre een afzonderlijke leveringshandeling is vereist voor de overdracht van roerende lichamelijke goederen en waaruit die leveringshandeling desgevallend bestaat: een feitelijke handeling, een rechtshandeling of een combinatie van beide. Een aantal bijzondere toepassingsgevallen, zoals de verkoop onder beding van eigendomsvoorbehoud, de verkoop van soortgoederen en de verkoop van toekomstige goederen, worden hierbij grondig onderzocht. Telkens komt daarbij de vraag aan bod hoe de eigendomsoverdracht in die bijzondere gevallen dient te worden gestructureerd. Wanneer blijkt dat voor de geldigheid van de overdracht geen publiciteitsvereiste wordt opgelegd, rijst de vraag of die overdracht onmiddellijk tegenwerpelijk is aan derden te goeder trouw.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Algemeen deel

Hoofdstuk I. Begrippen (p. 11)

Hoofdstuk II. Rechtshistorische analyse (p. 29)

Hoofdstuk III. Typologie van de verschillende overdrachtsstelsels (p. 77)

DEEL II. INTERNE VERHOUDING: JURIDISCHE LEVERINGSPLICHT EN LEVERINGSHANDELING

Hoofdstuk I. Bijzondere toepassingsgevallen (p. 135)

Hoofdstuk II. De goederenrechtelijke overeenkomst (p. 281)

DEEL III. EXTERNE VERHOUDING: WERKELIJKE INBEZITSTELLING

Hoofdstuk I. Tegenwerpelijkheid van de overdracht (p. 389)

Hoofdstuk II. Tegenwerpelijkheid van de overdracht en bezit geldt als titel (p. 499)

Algemeen besluit (p. 539)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Algemeen besluit (p. 539)

Over de reeks

Property Law Series

Het goederenrecht heeft de voorbije jaren een ‘revival’ gekend. Van een oud, star rechtsdomein dat terugging op een agrarische traditie, is het goederenrecht uitgebouwd tot een moderne component van het vermogensrecht. Op die manier komt het goederenrecht uit zijn isolement, en komen de raakvlakken met het fiscaal recht, constitutioneel en administratief recht, huwelijksvermogensrecht, verbintenissenrecht, rechten van de mens, enz. centraal te staan. Ook de rechtsvergelijking vormt bij een diepgaande analyse een hoeksteen.

In dit perspectief wil de reeks “Property Law Series” diepgaande werken over het goederenrecht bundelen. Die diepgang vergt een gedegen analyse die zowel voor de begripsvorming als voor de juridische praktijk een grote bijdrage levert. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige werken kunnen erin toegang krijgen.

De reeks staat onder redactie van Prof. Dr. V. Sagaert, Prof. Dr. A. Wylleman, Prof. Dr. N. Carette, Prof. Dr. S. Van Erp en Prof. Dr. A. Van der Walt.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: