De internationale kinderontvoering voor de Belgische rechtbanken

Dit boek maakt een kritische analyse van de Belgische rechtspraak aangaande de toepassing van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag en van het Europees Verdrag van Luxemburg aangaande de internationale kinderontvoering, waarbij de uitspraken van de Belgische rechters worden beoordeeld in het licht van de commentaren op deze verdragen.

Auteur(s):
Lore Geerts
boek | verschenen | 1e editie
november 2012 | xviii + 222 blz.

Paperback
€ 56,- € 80,-


ISBN 9789400003514

Inhoud

Als een vader of moeder zijn/haar kind onrechtmatig overbrengt naar of ongeoorloofd achterhoudt in een ander land dan dat van zijn/haar gewone verblijfplaats, is er sprake van internationale kinderontvoering. Bij internationale kinderontvoering naar België kan dit leiden tot een procedure voor de Belgische rechtbanken, waarbij deze zich moeten uitspreken over een eventuele terugkeer van het kind naar het land van de gewone verblijfplaats.
Dit boek maakt een kritische analyse van de Belgische rechtspraak aangaande de toepassing van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag (1980) en van het Europees Verdrag van Luxemburg aangaande de internationale kinderontvoering (1980), waarbij de uitspraken van de Belgische rechters worden beoordeeld in het licht van de commentaren op deze verdragen.
Deze analyse biedt een uniek inzicht in de wijze waarop de kinderontvoeringsverdragen, en in het bijzonder het Haagse Kinderontvoeringsverdrag, worden toegepast door de Belgische rechters, zowel wat het materiële recht als wat het procesrecht betreft.
Dit boek laat ambtenaren, parketmagistraten, rechters, advocaten en bemiddelaars die geconfronteerd worden met zaken van internationale legal kidnapping toe zich een juist beeld te vormen van de toepassing van deze verdragen in de Belgische rechtspraktijk.

Lore Geerts heeft deze exhaustieve analyse van de Belgische rechtspraak inzake internationale kinderontvoering gemaakt in het kader van een masterscriptie aan de KU Leuven, waarmee ze met grote onderscheiding de graad van master in de rechten behaalde. Zij is thans advocaat aan de balie te Brugge.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Lore Geerts

DEEL I. BESTAANSREDENEN EN DOEL VAN HET HAAGSE KINDERONTVOERINGSVERDRAG EN VAN HET EUROPEES VERDRAG VAN LUXEMBURG 1980

DEEL II. PROCEDURE

DEEL III. TOEPASSINGSGEBIED EN TOEPASSINGSVOORWAARDEN

DEEL IV. WELKE RECHTEN WORDEN BESCHERMD EN OP WELKE WIJZE?

DEEL V. TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN GENOMEN OP GROND VAN HET HAAGSE KINDERONTVOERINGSVERDRAG

BIBLIOGRAFIE (p. 177)

Lore Geerts

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Lore Geerts
BIBLIOGRAFIE (p. 177)
Lore Geerts

Ook interessant voor u: