Informatierechten- en plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten

In dit boek verricht de auteur een systematisch onderzoek naar de juridische grondslag(en), de draagwijdte en de sancties van informatierechten en -plichten tussen de contracterende partijen, zowel in de precontractuele, contractuele als in de postcontractuele fase.

Auteur(s):
Annick De Boeck
boek | verschenen | 1e editie
april 2002 | 572 blz.

Hardback
€ 155,-


ISBN 9789050951463

Inhoud

De uitspraken waarin rechters de contractpartijen informatieverplichtingen opleggen op gemeenrechtelijke gronden, nemen de laatste jaren gestaag toe. Nochtans is dit niet evident: het B.W. bevat geen algemeen leerstuk met betrekking tot informatieverplichtingen.
Dat ze bestaan, wordt nog zelden betwist, maar over de juiste draagwijdte en grondslag is weinig eenstemmigheid.
In dit boek verricht Annick De Boeck, advocaat en docent aan de rechtsfaculteit van de UFSIA een systematisch onderzoek naar de juridische grondslag(en), de draagwijdte en de sancties van informatierechten en -plichten tussen de contracterende partijen, zowel in de precontractuele, contractuele als in de postcontractuele fase.
Achtereenvolgens worden voor de precontractuele fase de aanbod-aanvaarding-structuur, de vertrouwensleer, de culpa in contrahendo, de wilsgebreken, dwaling en bedrog en de vrijwaringsregelingen bij de koop onderzocht. In de uitvoeringsfase ligt de klemtoon op de informatieverplichting als accessoire verbintenis die haar grondslag vindt in het goedetrouwvereiste, en dat zowel in zijn aanvullende als beperkende functie. De zogenaamde postcontractuele fase heeft geen eigen statuut: de informatieverplichting is ofwel contractueel ofwel buitencontractueel. Een synthesehoofdstuk over de constitutieve bestanddelen van de informatieverplichting sluit dit deel af.
In het laatste deel wordt aandacht besteed aan de concrete uitvoering van de informatieverplichting, waarbij problemen als de analyse van de verplichting als inspannings- of resultaatsverbintenis en de vraag naar de geldigheid van exoneratieclausules aan bod komen. Bij de privaatrechtelijke sancties voor tekortkomingen aan de informatieverplichtingen, wordt een onderscheid gemaakt tussen de klassieke, onrechtstreekse (nietigheid, gedwongen uitvoering, ontbinding en schadevergoeding) en de “nieuwe” rechtstreekse sancties (rechtsverlies met toepassing van de beperkende werking van de goede trouw, het verlenen van bindende kracht aan de verstrekte informatie in toepassing van de vertrouwensleer).

Hoofdstukken

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Eerste deel: Nadere begripsbepaling en rechtseconomische analyse van de informatieverplichtingen

Hoofdstuk I. Het concept informatie (p. 23)

Hoofdstuk II. De functies van de informatieverplichtingen in het contractenrecht (p. 29)

Hoofdstuk III. Rechtseconomische analyse van informatieverplichtingen in het contractenrecht (p. 45)

Hoofdstuk IV. Naar de inhoudelijke draagwijdte te onderscheiden soorten informatieverplichtingen (p. 75)

Tweede deel: Onderzoek naar het bestaan, de omvang en de juridische grondslag(en) van informatieverplichtingen in het contractenrecht

Hoofdstuk I. Inleidende probleemstelling: gebrek aan positiefrechtelijke regel met algemene draagwijdte in het Burgerlijk Wetboek (p. 97)

Hoofdstuk II. Informatieverplichtingen met het oog op een (volwaardige) toestemming tot contracten (p. 105)

Hoofdstuk III. Mogelijke grondslagen voor informatieverplichtingen in de uitvoeringsfase: de informatieverplichting als voorwerp van het contract (p. 353)

Hoofdstuk IV. Mogelijke grondslagen voor informatieverplichtingen in de zogenaamde postcontractuele fase (p. 421)

Hoofdstuk V. Synthese: de constitutieve bestanddelen van de informatieplicht (p. 429)

Derde deel: Concrete uitvoering van informatieverplichtingen en privaatrechtelijke sancties bij niet-naleving

Hoofdstuk I. Inleiding (p. 457)

Hoofdstuk II. Analyse van de informatieverplichting als inspannings- of resultaatsverbintenis en de bewijslast (p. 461)

Hoofdstuk III. De mogelijkheid tot exoneratie voor het niet-naleven van informatieverplichtingen (p. 475)

Hoofdstuk IV. Overzicht en evaluatie van de privaatrechtelijke sancties bij niet-naleving van informatieverplichtingen (p. 495)

Algemeen besluit (p. 519)

Bibliografie (p. 533)

Trefwoordenregister (p. 569)