Burgerlijk procesrecht (vijfde editie)

Dit boek biedt een helder overzicht van het burgerlijk procesrecht. De materie wordt op een originele manier behandeld. De hele rechtstak wordt aan de hand van vele schema’s op een haast fotografische wijze in beeld gebracht. Hierdoor kan men snel een casus visualiseren en positioneren in het geheel van procesrechtelijke regels.

Auteur(s):
Paul Dauw, Elise Dauw
boek | verschenen | 5e editie
september 2020 | xxxiv + 610 blz.

Paperback
€ 95,-


ISBN 9789400012578


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 45,-

Inhoud

Dit boek biedt een heldere analyse van het burgerlijk procesrecht. De lezer, zowel de rechtspracticus als de student, wordt aan de hand van duidelijke en overzichtelijke schema’s door de materie geloodst. Dankzij deze schema’s kan men snel een casus visualiseren en positioneren in het geheel van procesrechtelijke regels. Immers, zonder positiebepaling is er geen oplossing mogelijk.

De basisregels van het Gerechtelijk Wetboek worden op een gestructureerde wijze geanalyseerd en op een vlot toegankelijke en didactische wijze uitgelegd. Het boek is verhelderend als eerste kennismaking met de materie en is tegelijk een kompas voor de jurist die even de procesrechtelijke weg moet zoeken. Tal van wetten vereisten een grondige herwerking van dit handboek en werden in deze vijfde editie verwerkt.
Dit alles maakt van dit boek een must have voor zowel advocaten, magistraten en griffiers als studenten.
De materie is bijgewerkt tot 18 augustus 2020

Paul Dauw is raadsheer in het hof van beroep te Gent. Voorheen was hij advocaat, rechter in de rechtbanken van koophandel te Brugge en te Kortrijk, rechter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge en vrederechter van het derde kanton Brugge. Hij doceert burgerlijk procesrecht aan de hogeschool VIVES te Brugge en geeft les aan het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Hij is tevens auteur van diverse andere publicaties in het domein van het burgerlijk procesrecht.

Elise Dauw is assistente aan het Instituut voor Procesrecht (Universiteit Gent) en bereidt een doctoraat voor in het domein van het burgerlijk procesrecht.

Inhoudsopgave

Deel I. De weg naar het burgerlijk procesrecht

Hoofdstuk 1. De weg naar het gerechtelijk recht (p. 1)

Hoofdstuk 2. Gerechtelijk recht (p. 7)

Hoofdstuk 3. Burgerlijk procesrecht (p. 11)

Deel II. Het huis van het burgerlijk procesrecht

Hoofdstuk 1. Bronnen van het burgerlijk procesrecht (p. 13)

Hoofdstuk 2. Karakter van het burgerlijk procesrecht (p. 25)

Hoofdstuk 3. Toepassingsgebied (p. 37)

Hoofdstuk 4. Basics (p. 43)

Deel III. Organisatie en werking van het gerecht

Hoofdstuk 1. Organen van de rechterlijke macht en magistraten (p. 53)

Hoofdstuk 2. Hoge Raad voor de Justitie (p. 97)

Hoofdstuk 3. Adviesraad van de magistratuur (p. 99)

Hoofdstuk 4. Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) (p. 101)

Hoofdstuk 5. Leden van de griffie – Leden van het parketsecretariaat – De steundiensten (p. 103)

Hoofdstuk 6. Referendarissen en parketjuristen (p. 107)

Hoofdstuk 7. Balie (p. 109)

Hoofdstuk 8. Gerechtsdeurwaarders (p. 117)

Hoofdstuk 9. Juridische eerste- en tweedelijnsbijstand (p. 123)

Hoofdstuk 10. Gerechtsdeskundigen en de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (p. 125)

Deel IV. Rechtsvordering en eis of vordering (in rechte)

Hoofdstuk 1. Inleiding: geschillenbeslechting in drie niveaus (p. 133)

Hoofdstuk 2. Rechtsvordering (p. 145)

Hoofdstuk 3. Eis in rechte (p. 159)

Deel V. Welkom bij de rechter

Hoofdstuk 1. Inleiding en algemene begrippen (p. 203)

Hoofdstuk 2. Bevoegdheid ratione materiae (p. 215)

Hoofdstuk 3. Ratione loci (p. 255)

Hoofdstuk 4. Bevoegdheidsgeschillen (p. 265)

Deel VI. De weg naar het vonnis

Hoofdstuk 1. Tegensprekelijke procedure versus eenzijdig verzoekschrift (p. 275)

Hoofdstuk 2. Minnelijke oplossing van geschillen (p. 283)

Hoofdstuk 3. Wijze van rechtsingang (p. 287)

Hoofdstuk 4. Rol en dossier van de rechtspleging (p. 295)

Hoofdstuk 5. Verschijning van partijen op de inleidende zitting (p. 299)

Hoofdstuk 6. Korte debatten (p. 303)

Hoofdstuk 7. Instaatstelling (p. 307)

Hoofdstuk 8. Tussengeschillen (p. 327)

Hoofdstuk 9. Terechtzitting (p. 335)

Hoofdstuk 10. Uitstel, verwijzing en voortzetting (p. 339)

Hoofdstuk 11. Sluiting van de debatten (p. 341)

Hoofdstuk 12. Advies van het Openbaar Ministerie (p. 343)

Hoofdstuk 13. Heropening van de debatten (p. 349)

Hoofdstuk 14. Beraad (p. 353)

Hoofdstuk 15. Vonnis (p. 357)

Hoofdstuk 16. Uitlegging, verbetering en herstel van een vonnis (p. 385)

Hoofdstuk 17. Rechtspleging bij verstek (p. 389)

Hoofdstuk 18. Kortgeding (p. 393)

Hoofdstuk 19. Vordering op eenzijdig verzoekschrift (p. 397)

Deel VII. Bewijsrecht

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 401)

Hoofdstuk 2. Boek 8 "Bewijs" Nieuw Burgerlijk Wetboek (p. 405)

Hoofdstuk 3. Bewijsregels van het Gerechtelijk Wetboek (p. 421)

Deel VIII. Rechtsmiddelen

Hoofdstuk 1. Begrip en soorten (p. 441)

Hoofdstuk 2. Gewone rechtsmiddelen (p. 447)

Hoofdstuk 3. Buitengewone rechtsmiddelen (p. 469)

Deel IX. Bijzondere rechtsplegingen

Deel IX. Bijzondere rechtsplegingen (p. 493)

Deel X. Beslag – Executie – Invordering onbetwiste geldschulden tussen professionelen - Collectieve schuldenregeling

Hoofdstuk 1. Algemeen (p. 497)

Hoofdstuk 2. Bewarend beslag (p. 527)

Hoofdstuk 3. Uitvoerend beslag (p. 539)

Hoofdstuk 4. Invordering van niet betwiste geldschulden tussen professionelen (p. 551)

Hoofdstuk 5. Collectieve schuldenregeling (p. 557)

Deel XI. Arbitrage

Deel XI. Arbitrage (p. 577)

Deel XII. Bemiddeling

Deel XII. Bemiddeling (p. 581)

Deel XIII. Collaboratieve onderhandelingen

Deel XIII. Collaboratieve onderhandelingen (p. 589)

Bijlagen (p. 595)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Powerpoint Burgerlijk procesrecht schema's
21.41 MB