Bedrijfsschade bij onteigeningen

De bedrijfsschade is een belangrijk thema bij de behandeling van onteigeningsvergoedingen. De bijdragen in dit boek geven een duidelijk inzicht in de verschillende posten van bedrijfsschade waarop een onteigend bedrijf recht heeft.


Editor(s):
Isabelle Cooreman, Jan Ghysels, Robert Palmans
Reeks:
CROW
Volume:
6
boek | verschenen | 1e editie
maart 2011 | xii + 171 blz.

Paperback
€ 45,50 € 65,-


ISBN 9789400001732

Inhoud

TESTTEST

De bedrijfsschade is een belangrijk thema bij de behandeling van onteigeningsvergoedingen.
In dit boek worden een aantal vergeten en bijzondere problemen inzake bedrijfsschade toegelicht. Bedrijven die onteigend worden ten algemenen nutte hebben immers – zoals elke onteigende – recht op een billijke schadeloosstelling zoals bepaald is door de Grondwet. Een bedrijf kan bovendien geheel of slechts gedeeltelijk onteigend worden. De onteigeningsvergoeding waarop de onteigende recht heeft, dient evenwel de volledige bedrijfsschade die het bedrijf lijdt door de onteigening, te vergoeden. Al deze aspecten worden op een multidisciplinaire wijze en vanuit diverse invalshoeken behandeld in dit boek: door een bedrijfsrevisor, door advocaten gespecialiseerd in onteigeningsrecht, door specialisten inzake bedrijfskredieten, zekerheden en huur, en tot slot volgt er een praktische benadering door twee landmeterexperten.
De verschillende bijdragen tonen aan dat de schatting en waardering van de bedrijfsschade door onteigening een uiterst complexe aangelegenheid is die de loutere kennis van het onteigeningsrecht alleen overstijgt.
De bijdragen in dit boek bieden de geïnteresseerde lezer een duidelijk inzicht in de verschillende posten van bedrijfsschade waarop een onteigend bedrijf recht heeft.

Het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) is een kenniscentrum dat tot doel heeft de onteigeningsthematiek op een gestructureerde wijze te benaderen. Dit boek is het zesde volume in een reeks van monografieën en verslagboeken die de onteigening grondig en objectief benaderen. De auteurs komen uit alle betrokken hoeken: overheden, juristen en deskundigen. Ze zijn stuk voor stuk erg beslagen in de materie en zetten op beschouwelijke en begrijpbare wijze hun visie desbetreffend uiteen.
Met bijdragen van Martin Denys, Jan Ghysels, Dirk Meulemans, Robert Palmans, Isabelle Suy, Roger Tiest en Hans Vanroose.

Meer informatie op www.crow.be.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Waarderen van ondernemingen. Concepten in het kader van onteigeningen (p. 1)

Roger Tiest

De gevolgen van een wetsovertreding voor de onteigeningsvergoeding (p. 41)

Jan Ghysels

Problematiek bij stopzetting of herlokalisatie van een onderneming bij onteigening. Bedrijfskrediet, zekerheden en huur (handelshuur en gemene huur) (p. 79)

Dirk Meulemans

Problemen en schadeposten bij gehele of gedeeltelijke herlokalisatie van ondernemingen door onteigening (p. 99)

Waardering van bedrijfsschade, een praktische benadering (p. 127)

Robert Palmans

Over de reeks

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: