Actualia economisch recht en consumentenbescherming

Dit Cahier geeft de rechtsbeoefenaar toelichting bij enkele actuele ontwikkelingen van economisch recht. Daarin gaat voornamelijk aandacht naar de verhouding tussen ondernemingen en consumenten.
Auteur(s):
Gert Straetmans
boek | verschenen | 1e editie
november 2017 | vii + 70 blz.

Paperback
€ 35,-


ISBN 9789400009004

Inhoud

Dit Cahier geeft de rechtsbeoefenaar toelichting bij enkele actuele ontwikkelingen van economisch recht. Daarin gaat voornamelijk aandacht naar de verhouding tussen ondernemingen en consumenten.

Eerst krijgt de voorgenomen wetgeving tot modernisering van het ondernemingsrecht aandacht. Zij vergroot onmiskenbaar de greep van het economische recht op natuurlijke en rechtspersonen, waaronder niet in het minst de vrije beroepsbeoefenaars. Vrije beroepsbeoefenaars hebben onder impuls van Europese wetgeving ruime informatieverplichtingen ten aanzien van de consument en andere geadresseerden. Deze informatieplicht wordt in het Cahier toegelicht. Daarnaast stelt het Hof van Justitie in het arrest Vanderborght dat absolute reclameverboden voor activiteiten van vrije beroepsbeoefenaars niet kunnen. De gevolgen van dit arrest worden eveneens gepreciseerd.

Ook op het terrein van handelspraktijken blijft het Hof van Justitie actief. Bijgevolg krijgen enkele recente evoluties met betrekking tot misleidende (vergelijkende) reclame alsook op het gebied van onrechtmatige bedingen hun beslag in dit Cahier.

Inhoudsopgave

Inleiding (p. 1)

1. Begrip onderneming (p. 3)

2. Precontractuele informatieverplichtingen (p. 11)

3. Misleidende en vergelijkende reclame (p. 27)

4. Onrechtmatige bedingen (p. 57)

5. Besluit (p. 69)