De gelaagde welvaartsstaat

Het sociaal beleid is ingebed op verschillende niveaus: regionaal, federaal en Europees. In dit boek gaan de auteurs kritisch in op de wijze waarop men in België omgaat met het gelaagd karakter van het sociaal beleid.
Editor(s):
Bea Cantillon, Patricia Popelier, Ninke Mussche
Reeks:
Forum Federalisme
Volume:
1
boek | verschenen | 1e editie
april 2010 | xviii + 286 blz.

Paperback
€ 34,30 € 49,-


ISBN 9789400000292

Inhoud

In 1999 werd de Vlaamse zorgverzekering geïntroduceerd. De bevestiging daarvan door het Grondwettelijk Hof gaf vleugels aan de Vlaamse verzuchtingen naar een eigen sociaal beleid. Sociaal beleid is echter ingebed op verschillende niveaus: regionaal, federaal en Europees.
Die gelaagdheid is een gegeven waarmee de uitbouw van een Vlaams sociaal beleid rekening moet houden. In dit boek gaan de auteurs kritisch in op de wijze waarop men in België omgaat met het gelaagd karakter van het sociaal beleid. Hoe kan, gezien de grote uitdaging van de vergrijzing, in de huidige Europese en Belgische context vorm worden gegeven aan een doelmatig sociaal beleid? Welke rol kan Vlaanderen spelen in dat complex gelaagd beleid? Op welk niveau zou een effi ciënt en solidair sociaal beleid het best zijn zwaartepunt vinden? Welke grenzen worden gesteld door het federale en door het Europeesrechtelijke kader? Welke actoren bepalen de ruimte voor en de grenzen aan een Vlaams sociaal beleid?
Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en wars van politieke dogma’s wordt in dit boek gepleit voor een meer genuanceerd discours over exclusieve bevoegdheden en homogene bevoegdheidspakketten.

“Midden het gedruis van een nakende staatshervorming brengt De gelaagde welvaartsstaat sterke historische, inhoudelijke, juridische en sociologische bouwstenen aan voor deze staatshervorming. In die zin is het boek verplichte literatuur voor de regeringsonderhandelaars.”
In Sampol, september 2010
“Een prachtig boek dat tot nadenken stemt en dit in een tijd waar politici volop met de thematiek vanuit hun eigen cliché denken uitpakken.”
Frankie Schram in Burger, Bestuur en Beleid, jrg 6 nr. 4


Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Bevoegdheidsverdeling en solidariteitskringen in een gelaagde welvaartsstaat. Elementen voor een rationeel debat over de ruimte voor een Vlaams sociaal beleid (p. 1)

Een gehalveerde sociale zekerheid? De Belgische splitsingsgedachte in historisch perspectief (p. 19)

Naar een gelaagde welvaartsstaat? Over de relatieve autonomie van regionaal sociaal beleid (p. 39)

Over de mogelijkheden en beperkingen van een gelaagde sociale zekerheid in België. Beschouwingen vanuit het perspectief van de sociale doelmatigheid (p. 61)

Sociaal federalisme en bevoegdheidsverdeling in rechtsvergelijkend perspectief. Voorbij het exclusiviteitsbeginsel (p. 89)

Het sociaal federalisme in België in het licht van de bevoegdheidsverdeling (p. 133)

Naar een Vlaamse sociale bescherming binnen het bestaande bevoegdheidsverdelend kader? (p. 155)

De grenzen van het sociaal burgerschap in een federaal bestel. De Vlaamse sociale bescherming en het territorialiteitsprincipe (p. 199)

Europese krijtlijnen voor een sociaal federalisme (p. 227)

Europeesrechtelijke grenzen aan de verdeling van fiscale bevoegdheden in een federale staatsstructuur (p. 259)

Over de reeks

Forum Federalisme

In de reeks Forum Federalisme (B. Cantillon, P. Popelier en J. Velaers, eds.) verschijnen studies over Multi-level governance in het federale België en in Europa, waarbij telkens de volgende vraag centraal staat: hoe worden in een gelaagde context, beleid en bevoegdheden het best georganiseerd om te voldoen aan eisen van doelmatigheid en democratische legitimiteit?

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: