Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de consument

Naar aanleiding van de ingrijpende wijzing die het Wetboek van Economisch Recht heeft doorgevoerd in het Belgische economische recht, wil dit boek de staat opmaken van consumentenbescherming na de introductie van het WER. In de analyse staat de consumentenbescherming centraal: deze wordt systematisch en als transversaal thema doorheen het gehele WER grondig geanalyseerd.
Editor(s):
Gert Straetmans, Reinhard Steennot
boek | verschenen | 1e editie
november 2015 | xviii + 336 blz.

Paperback
€ 59,50 € 85,-


ISBN 9789400006966

Inhoud

Dit boek geeft de stand van zaken inzake consumentenbescherming naar aanleiding van de ingrijpende wijziging die het nieuwe Wetboek van Economisch Recht heeft doorgevoerd in het Belgische recht. Veeleer dan per boekdeel een systematische bespreking te willen bieden, werd ervoor geopteerd om rond enkele centrale thema’s in het consumentenrecht te werken. Bij de keuze van de thema’s werd niet uitsluitend rekening gehouden met de door de nieuwe Belgische regelen aangebrachte wijzigingen, maar ook met recente wetgevende Europese initiatieven en belangrijke jurisprudentiële ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie.

Komen meer concreet aan bod in dit boek: een analyse van de begrippen ‘onderneming’, ‘beoefenaar van een vrij beroep’ en ‘consument’, de algemene precontractuele informatieverplichting in hoofde van de onderneming die contracteert met een consument, het herroepingsrecht als techniek ter bescherming van de consument, de Europese rechtspraak inzake onrechtmatige bedingen en de impact ervan op het Belgische recht, de nieuwe bepalingen inzake consumentenkrediet en de Europese Richtlijn inzake hypothecair krediet, de regeling inzake productveiligheid en -aansprakelijkheid en de in het Wetboek van Economisch Recht voorziene handhavingsmechanismen.

Dit boek is de eerste publicatie van het Interuniversitair Centrum voor Consument en Recht (Consumer Law Institute), dat in 2014 werd opgericht door de professoren Straetmans en Steennot. De doelstelling van dit Centrum bestaat erin om in het Vlaamse versnipperde academische landschap opnieuw bruggen te slaan en alvast op het gebied van consument en recht de ruime expertise die er bestaat aan de Universiteiten van Gent en Antwerpen, samen te brengen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Onderneming, vrij beroep en consument (p. 1)

Gert Straetmans

De algemene informatie verplichting t.a.v. consumenten in het Wetboek van Economisch Recht (art. VI.2 WER) (p. 57)

Het herroepingsrecht in het Belgische consumentenrecht anno 2015 (p. 97)

Diederik Bruloot

De impact van de rechtspraak van het Hof van Justitie op de regelen inzake onrechtmatige bedingen (p. 145)

Reinhard Steennot

Productveiligheid en productaansprakelijkheid: krachtlijnen en toekomstperspectieven (p. 193)

De bescherming van de consument in het consumentenkredietrecht (p. 235)

Dominique Blommaert

De bescherming van de consument in hypothecair krediet in Europees perspectief (p. 257)

Johan Vannerom

De handhaving van de regelen van de consumenten bescherming (p. 297)

Ook interessant voor u: