Het Vlaamse Woninghuurdecreet

28 Maart 2019
Gent
€ 290,51 (incl. BTW)

Deze studiedag wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

Het Vlaamse Woninghuurdecreet werd gepubliceerd op 7 december 2018 in het Belgisch Staatsblad. Het treedt in werking op 1 januari 2019. Alle woninghuurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten voor een huurwoning in Vlaanderen zullen onder de nieuwe regelgeving vallen.
Tijdens deze studiedag wordt een praktijkgericht overzicht gegeven van de wijzigingen die tengevolge het decreet werden aangebracht en dit in een materie die voor de dagelijkse praktijk van heel wat juristen enorm belangrijk is.

Elke deelnemer ontvangt het gloednieuwe cahier Actualia huurrecht en het Vlaamse Woninghuurdecreet van Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, spreker tijdens deze studiedag.
Dit cahier biedt een eerste grondige commentaar bij het decreet. Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen analyseert en bespreekt in dit cahier alle wijzigingen die het Woninghuurdecreet met zich meebrengt en biedt de lezer een degelijk overzicht van deze nieuwe regelgeving. Vervolgens komt in dit cahier ook een uitgebreid overzicht van recente rechtspraak inzake (woning)huurrecht aan bod.

Sprekers
Aloïs Van Oevelen (emeritus gewoon hoogleraar UAntwerpen)
Alex De Visscher (advocaat-vennoot Crivits & Persyn)
Koenraad De Greve (Vrederechter 1e kanton Gent)
Pieter Pauwels (advocaat-vennoot Pauwels Advocaten)

Doelgroep
Advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
Vastgoedmakelaars
Accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

Programma

08u45 onthaalkoffie en registratie van de deelnemers

09u30 start uiteenzettingen voormiddag (pauze voorzien rond 11u15)

Overheveling van bevoegdheid en algemene bepalingen (aanvang van de huur, geschrift, plaatsbeschrijving …) - Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen

- De overheveling van de regelgevende bevoegdheid inzake woninghuur van de federale regelgever naar de gewesten

- Algemene bepalingen
Het toepassingsgebied van het decreet
Het dwingend karakter
Opeisbare gegevens van een kandidaat-huurder
Aanvang van de huur
De vereiste van een geschrift
De verplichting van een omstandige plaatsbeschrijving
De registratieverplichting en de kosten van huurbemiddeling
Leveringsplicht en staat van het goed
De renovatiehuurovereenkomst


Verplichtingen tijdens de huur - meester Alex De Visscher

- Duur van de overeenkomst
Aanvang opzeggingstermijn
Opzegging door de verhuurder voor persoonlijk gebruik
Opzegging door de verhuurder wegens grondige renovatiewerken
Opzegging door de verhuurder zonder motief
Opzegging door de huurder
Korte duur
Huurovereenkomsten van meer dan negen jaar
Huurovereenkomsten voor het leven
Verlenging wegens buitengewone omstandigheden

- Overdracht van huur en onderhuur
- Financiële aspecten van de huurovereenkomst
De huurprijs en de kosten en lasten
De waarborg

- Overdracht van het gehuurde goed
- Einde van de huur
Teruggaveverplichting door de huurder
Beëindiging van de huurovereenkomst door ontbinding
Beëindiging van de huurovereenkomst door tenietgaan van het goed door toeval
Overlijden van de huurder of verhuurder

13u00 Broodjeslunch

13u45 start uiteenzettingen namiddag (pauze voorzien rond 15u15)


Betwistingen - de heer Koenraad De Greve

- Bevoegdheid
- Rechtspleging
Inleiding bij verzoekschrift
Kennisgeving aan het OCMW
Verzoening
Uitvoering uithuiszetting – termijn en goederen
Kennisgeving van het vonnis aan het OCMW

Medehuur en studentenverhuur - meester Pieter Pauwels

- Echtgenoten en wettelijk samenwonenden
- Feitelijke samenwoning
- Huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten
Toepassingsgebied
Plaatsbeschrijving
Overdracht van de huur en onderhuur
Vaststelling van de huurprijs en de verrekening kosten en lasten
Indexatie van de huurprijs
Huurwaarborg
Verbod op stilzwijgende verlenging
Beëindiging van de huurovereenkomst
Betwistingen

17u15 vragenronde

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

donderdag 28 maart 2018
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3
9051 Gent
routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 punten
IBJ: erkend voor 6 punten
NKN: erkend voor 6u
BIV: erkend voor 6u
IAB: erkend voor 6u
BIBF: erkend voor 6u
Landmeters: erkend voor 6u
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

245 euro (prijzen excl. btw)
Deelnameprijs is inclusief documentatie, koffiepauzes, broodjeslunch en het boek Actualia huurrecht en het Vlaamse Woninghuurdecreet.

Inbegrepen studiemateriaal


Actualia huurrecht en het Vlaamse Woninghuurdecreet


Dit Cahier biedt een eerste grondige commentaar bij het op 24 oktober 2018 door het Vlaams Parlement goedgekeurde decreet “houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan” ofte het “Vlaamse Woninghuurdecreet”. Het decreet is onderverdeeld in vijf titels: Titel 1 (art. 1-4) bevat een aantal algemene bepalingen die van toepassing zijn alle overeenkomsten betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen. Titel 2 (art. 5-52) is het omvangrijkste deel en bevat een regeling voor de “huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen”. Titel 3 (art. 53-65) regelt vervolgens de “huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten”. Titel 4 (art. 66-78) en Titel 5 (art. 79-84) bevatten een aantal wijzigingsbepalingen en opheffingsbepalingen en reg...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

28 Maart 2019 - Gent

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00