Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden

Plenaire sessie. Reorganisatieprocedures in België en onder de Europese Herstructureringsrichtlijn
09:30 - 11:00
Sessie 1. De inpassing van de Belgische regelen en procedures in een internationale context, vanuit een pragmatisch perspectief
11:30 - 13:00
Sessie 2. Insolventierecht en de raaklijnen met het strafrecht
11:30 - 13:00
Sessie 3. De individuele actie/beschermingsmogelijkheden van de schuldeisers bij gerechtelijke reorganisatie
13:45 - 15:15
Sessie 4. De uitwinning van zakelijke zekerheden
13:45 - 15:15
Sessie 5. Schuldeiser en curator: vriend of vijand? De wisselwerking tussen de curator en individuele schuldeisers in faillissement
15:45 - 17:15
Sessie 6. Gerechtelijke reorganisatie en faillissement: werknemers als schuldeisers
15:45 - 17:15
€ 706,72

Nieuwe datum 19 november 2021 | 4 sessies in webinar-formule | inclusief uitgave

Deze themadag in webinar-formule wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be


Deze themadag is gebaseerd op de publicatie van het boek Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur. Een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse van schuldeiserscontrole over het bestuur van financieel noodlijdende ondernemingen van dr. Frederik De Leo.
Insolventiefunctionarissen, rechters, advocaten, bestuurders, aandeelhouders en schuldeisers vinden in dit boek de nodige informatie over hoe zij controle kunnen uitoefenen op het insolventietraject. Komen daarbij aan bod: het vennootschaps- en boedelbelang als richtinggevend kompas; benoeming, ontslag, aansprakelijkheid en remuneratie van bestuurders en insolventiefunctionarissen; entry- en exit-strategieën (bv. het moratorium, claims trading, covenants en ipso facto-clausules); beslissingsrechten (bv. de initiatie van een insolventieprocedure, de redactie van en de stemming over een reorganisatieplan, schuldeisersvergaderingen en schuldeiserscomités) en de trustee-strategie (bv. de homologatie van het reorganisatieplan en de rol van rechters(-commissarissen)).
Daarbij wordt steeds gekeken naar het Belgische, Nederlandse, Engelse en Amerikaanse recht alsook naar de te implementeren Europese Herstructureringsrichtlijn.
De deelnameprijs van deze themadag is inclusief publicatie en de auteur zal de plenaire sessie geven.

De formule van deze themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan eerst de plenaire sessie en nadien drie sessies naar keuze volgen in webinar-formule en dit aan een zeer aantrekkelijke prijs, publicatie inbegrepen.


Sprekers

dr. Frederik De Leo, advocaat Eubelius, vrijwillig wetenschappelijk medewerker Instituut voor Handels- en Insolventierecht KU Leuven
mr. Ivan Peeters, advocaat Hogan Lovells
mr. Jurgen Egger, advocaat-vennoot Deloitte Legal
mr. Glenn Hansen, advocaat Deloitte Legal
mr. Rik Crivits, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
mr. Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
mr. Thomas Donnez, advocaat Eubelius
mr. Ilse Van de Mierop, advocaat-vennoot DLA Piper, praktijklector Instituut voor Handels- en Insolventierecht KU Leuven
mr. Jente Dengler, advocaat DLA Piper, praktijkassistent Instituut voor Handels- en Insolventierecht KU Leuven
mr. Jurgen De Vreese, counsel Lydian
mr. Kato Aerts, counsel Lydian


Doelgroep

Advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, magistraten, (kandidaat)gerechtsdeurwaarders, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten en bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

09:30 -
Start van de plenaire sessie (anderhalf uur, incl. Q&A)
09:30 - 11:00
Plenaire sessie. Reorganisatieprocedures in België en onder de Europese Herstructureringsrichtlijn

SPREKER
dr. Frederik De Leo

INHOUD

Volgende items komen alvast aan bod, waarbij uiteraard ook aandacht wordt geschonken aan de stand van zaken wat de implementatie van de Herstructureringsrichtlijn naar Belgisch recht betreft:
• de benoeming en ontslag van reorganisatie- of herstructureringsdeskundigen
• de beslissingsrechten (plan voorstellen, stemmen over een plan, klassenindeling, de rol van aandeelhouders)
• de trustee-strategie (de homologatie van het plan, met inbegrip van de categorie overschrijdende cram down en de nieuwe algemene en bijkomende weigeringsgronden)
• …

11:00 - 11:30
Pauze
11:30 -
Start van de sessie 1 en sessie 2 (anderhalf uur, incl. Q&A)
11:30 - 13:00
Sessie 1. De inpassing van de Belgische regelen en procedures in een internationale context, vanuit een pragmatisch perspectief

SPREKER
mr. Ivan Peeters

INHOUD

• België is een open economie met de aanwezigheid van en vele banden met internationale groepen van ondernemingen, internationale financiers en leveranciers.
• Welke wetgeving zal het meest relevant of nuttig zijn om insolventie te vermijden of grensoverschrijdende procedures maximaal te sturen? Zijn er nuttige inzichten uit recente evoluties in onze buurlanden?
• Welke rol kunnen zekerheden gevestigd op aandelen en/of activa spelen?
• Wat is de mogelijke impact van Brexit?
• Aandacht niet alleen voor relevante juridische maar ook culturele verschillen, die in de praktijk in elkaar grijpen bij de uitwerking van oplossingen.
• …

Sessie 2. Insolventierecht en de raaklijnen met het strafrecht

SPREKERS
mr. Jurgen Egger en mr. Glenn Hansen

INHOUD

Tijdens deze sessie wordt aandacht besteed aan de strafrechtelijke aspecten die een rol kunnen spelen: bv. het niet betalen van schuldeisers zoals fiscus en RSZ, het verduisteren of verbergen van actief, het bevoordelen van bepaalde schuldeisers, misbruiken bij inpandgeving, misbruik van vennootschapsgoederen …
• Faillissementsmisdrijven
- Rol van de curator en het OM
- Toepassingsgebied
- Constitutieve bestanddelen
• Gemeenrechtelijke misdrijven (bij insolventie)
- Misbruik van vertrouwen
- Misbruik van vennootschapsgoederen
• Procedurele aspecten
- Kennisgevings- en meldingsplichten
- Strafrechtelijke middelen tegen bedrieglijk onvermogen
- Aanstelling voorlopig bewindvoerder
• Strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden
- Relevantie
- Onvoorspelbaarheid gerechtelijke beslissingen
- Analyse wettelijke voorwaarden
- Onderneming versus bestuurders
- Delegatie van bevoegdheden/aansprakelijkheden

13:00 - 13:45
Pauze
13:45 -
Start van de sessie 3 en sessie 4 (anderhalf uur, incl. Q&A)
13:45 - 15:15
Sessie 3. De individuele actie/beschermingsmogelijkheden van de schuldeisers bij gerechtelijke reorganisatie

SPREKERS
mr. Rik Crivits en mr. Jens Vrebos

INHOUD

Reeds van bij de neerlegging van het verzoekschrift strekkende tot opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie geniet de onderneming-schuldenaar bescherming tegen haar schuldeisers. Dit principe gaf in het verleden aanleiding tot misbruik van de procedure. De aan de onderneming toegekende bescherming is evenwel geenszins absoluut.
In deze sessie belichten de sprekers de procedure van gerechtelijke reorganisatie vanuit het standpunt van de schuldeiser van de onderneming in reorganisatie.
Onder meer volgende topics komen aan bod:
• Anti-misbruik bepalingen in de insolventiewet, in het bijzonder wat betreft de procedure van gerechtelijke reorganisatie
• Voorlopige maatregelen in het kader van de opschorting
• Uitwinningsmogelijkheden tot aan de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie
• Actiemogelijkheden voor schuldeisers in de opschorting
- Executierechten en beslagen
- Revindicatie door de schuldeiser-eigenaar
- De zijdelingse en de Pauliaanse vordering
- Het retentierecht en de enac
- Schuldvergelijking
- Schuldeisers met bepaalde zekerheden
- Vrijwillige betaling door de schuldenaar
- Nieuwe zekerheden
• De bijzondere positie van de ingeschreven bevoorrechte en andere schuldeisers in het kader van een overdracht onder gerechtelijk gezag

Sessie 4. De uitwinning van zakelijke zekerheden

SPREKER
mr. Thomas Donnez

INHOUD

Met de Pandwet en de Wet Financiële Zekerheden beschikken kredietgevers over een robuust Belgisch zekerhedenrecht. De uitwinning van zekerheden is vaak de laatste strohalm voor het inroepen van het faillissement. Via de uitwinning kunnen kredietgevers voor het gedekte deel van hun vordering ontsnappen aan de algemene boedel (een zgn. exit-strategie).
In deze sessie behandelt de spreker volgende items:
• Voorwerp van het pandrecht: wat is het voorwerp van de meest courante Belgische zekerheden? Welke beperkingen spelen er?
• Knelpunten bij de uitwinning (IPR, inschrijving pandregister, beperkingen die volgen uit het goederenrecht, zakelijke subrogatie, …)
• Aandachtspunten uit (recente) rechtspraak: waar op te letten en welke tendensen bestaan er?
• Gerechtelijke en buitengerechtelijke uitwinning: doorlichting

15:15 - 15:45
Pauze
15:45 -
Start van de sessie 5 en sessie 6 (anderhalf uur, incl. Q&A)
15:45 - 17:15
Sessie 5. Schuldeiser en curator: vriend of vijand? De wisselwerking tussen de curator en individuele schuldeisers in faillissement

SPREKERS
mr. Ilse Van de Mierop en mr. Jente Dengler

INHOUD

In de aanloop naar het faillissement wordt een schuldenaar-onderneming doorgaans geconfronteerd met tal van uitvoeringsmaatregelen van individuele schuldeisers die het vertrouwen in hun schuldenaar verloren hebben. De intrede van de curator als vertegenwoordiger van de collectieve schuldeisers in faillissement verandert de actieve rol van deze laatsten evenwel in een eerder passieve, afwachtende houding.
De schuldeisers doen aangifte van hun schuldvordering en wachten geduldig de afwikkeling van het faillissement af. Maar moeten schuldeisers dit doorsnee faillissementsscenario per se ondergaan? Welke rol kunnen zij nog spelen in het faillissement? Wat zijn de mogelijkheden om hun positie te verbeteren en/of zelf – naast de curator – actie te ondernemen?
In deze sessie zullen de sprekers focussen op:
• o.a. de mogelijkheden die boek XX van het WER individuele schuldeisers aanreikt om hun positie te verbeteren en aanspraken zoveel als mogelijk te vrijwaren (bv. revindicatie en terugvordering)
• de interactie tussen de individuele schuldeisers (bv. door betwisting van ingediende schuldvorderingen) en de curator (bv. aansprakelijkheid van de curator)
• de rechtspraak met betrekking tot aansprakelijkheidsvorderingen ingesteld door individuele schuldeisers (bv. de concepten ‘individuele’ vs. ‘collectieve’ schade)
• de notie ‘boedelschulden’ na gerechtelijke reorganisatie
• …

Sessie 6. Gerechtelijke reorganisatie en faillissement: werknemers als schuldeisers

SPREKERS
mr. Jurgen De Vreese en mr. Kato Aerts

INHOUD

Een faillissement of gerechtelijke reorganisatie hebben een belangrijke impact op het personeel.
Tijdens deze sessie wordt het lot van het personeel belicht, zowel bij een gerechtelijke reorganisatie en faillissement als bij een eventuele overdracht van activa in het kader van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement.
Bijzondere aandacht voor de verplichtingen en mogelijkheden van de werkgever met betrekking tot:
- de informatie en consultatie van het personeel of de overlegorganen. Waarover en wanneer moet de werkgever communiceren?
- de lopende arbeidsovereenkomsten. Blijven deze bestaan of gelden er bijzondere beëindigingsregels?
- de schulden die nog openstaan ten aanzien van het personeel. Zullen de werknemers nog betaling ontvangen, en zo ja, van wie?

Praktische informatie

DATUM

Nieuwe datum
Vrijdag 19 november 2021 | Webinars

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming indien u zowel de live webcast op de dag zelf volgt EN u de poll vragen beantwoordt.

OVB: erkend voor 6 standaardpunten
IBJ: erkend voor 6 punten
NKN: erkend voor 6 uur
NKGB: erkend voor 6 punten
ITAA: erkend voor 6 uur categorie A
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 395 (excl. btw) voor vier sessies (plenaire sessie en 3 andere sessies naar keuze) in webinar-formule

Deelnameprijs is inclusief het boek ’Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur. Een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse van schuldeiserscontrole over het bestuur van financieel noodlijdende ondernemingen’ (uitgave ter waarde van € 260).
Indien u reeds het boek in uw bezit heeft, kunt u de webinars volgen zonder het boek. Contacteer ons via studiedag@intersentia.be.


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: selecteer sessies

19 november 2021 - Webinar
19 november 2021 - Webinar
19 november 2021 - Webinar
19 november 2021 - Webinar
19 november 2021 - Webinar
19 november 2021 - Webinar
19 november 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00