Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelasting 2014-2017

Het ‘Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2014 – 2017’ bundelt de rechtspraak met betrekking tot de inkomstenbelastingen die werd gepubliceerd tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017. Hoewel hoofdzakelijk een overzicht van de rechtspraak wordt gegeven, duiden de auteurs ook op bepaalde tendensen of op de tegengestelde visies in de rechtspraak.
Bij gelijktijdige aankoop van dit ‘Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2014 – 2017’ én van het vervolg: ‘Fiscaal Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2018-2020’, geniet u een korting van 60,75 euro op het totaalbedrag: u betaalt 216,25 euro in plaats van 135 + 142 euro. Deze korting wordt automatisch toegepast in het winkelmandje.

Editor(s):
Chantal Hendrickx
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2020 | 700 blz.

Paperback
€ 142,-


ISBN 9789400012790


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Het ‘Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2014-2017’ is een aanvulling op de eerdere Rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen en bundelt de rechtspraak met betrekking tot de inkomstenbelastingen die werd gepubliceerd tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017
De Fiscale Rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen van de vzw Fiskofoon vormen een leidraad in de doolhof van her en der gepubliceerde rechterlijke uitspraken. De registers zorgen voor een vlotte toegankelijkheid.
Wie met een fiscaal-juridisch probleem wordt geconfronteerd, vindt naast de verwijzingen naar die rechterlijke uitspraken alvast een eerste aanwijzing over de relevantie voor het op te lossen rechtsprobleem. De Rechtspraakoverzichten helpen de fiscalist zo op een beknopte en contextgebonden wijze op weg in de richting van een oplossing van concrete fiscaal-juridische problemen.
U vindt niet alleen een overzicht van de rechtspraak, gebundeld per onderwerp. De auteurs, die allen actief zijn in de fiscale advies-en/of rechtspraktijk, wijzen ook op bepaalde tendensen of op tegengestelde visies in de rechtspraak.

Het Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2014-2017 behandelt achtereenvolgens de rechtspraak inzake:
– Algemene beginselen
– Personenbelasting
– Kadastraal inkomen
– Vennootschapsbelasting
– Rechtspersonenbelasting
– Belasting van niet-inwoners
– Voorheffingen
– Aangifte en aanslag
– Bezwaar en Procedure
– Onderzoek, controle en bewijs
– Invordering
– Administratief- en strafrechtelijke sancties

Het ‘Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2014-2017’ is een uitgave van VZW Fiskofoon en werd gecoördineerd door Mr. Chantal Hendrickx.

Voordeelaanbod op de set: bij gelijktijdige aankoop van dit ‘Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2014 – 2017’ én van het vervolg: ‘Fiscaal Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2018-2020’, geniet u een korting van 60,75 euro op het totaalbedrag: u betaalt 216,25 euro in plaats van 135 + 142 euro. Deze korting wordt automatisch toegepast in het winkelmandje.

Dit boek maakt deel uit van de reeks ‘Fiscale rechtspraakoverzichten’. Bij intekening op deze reeks, geniet u een korting van 30% op dit Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2014-2017’, en 1 5% op alle nog te verschijnen werken in deze reeks. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer mail@intersentia.be
(Voor alle duidelijkheid: de abonnementskorting op de reeks kan niet worden gecumuleerd met het voordeelaanbod bij gelijktijdige aankoop van beide werken)

Inhoudsopgave

Deel I. Algemene beginselen

Hoofdstuk I. Grondwettelijke beginselen (p. 1)

Hoofdstuk II. Algemene beginselen (p. 72)

Hoofdstuk III. Openbaarheid van bestuur (p. 111)

Hoofdstuk IV. Simulatie en de keuze van de minst belaste weg (p. 115)

Deel II. Personenbelasting

Hoofdstuk I. Aan de personenbelasting onderworpen personen (p. 127)

Hoofdstuk II. Inkomen van onroerende goederen (p. 134)

Hoofdstuk III. Inkomen van roerende goederen en kapitalen (p. 154)

Hoofdstuk IV. Beroepsinkomsten (p. 188)

Hoofdstuk V. Vaststelling van het netto-beroepsinkomen (p. 235)

Hoofdstuk VI. Diverse inkomsten (p. 274)

Hoofdstuk VII. Aftrekbare bestedingen (p. 296)

Hoofdstuk VIII. Berekening van de belasting (p. 300)

Deel III. Het kadastraal inkomen van onroerende goederen

Hoofdstuk I. Bepaling van het kadastraal inkomen (p. 321)

Hoofdstuk II. Bezwaar tegen het kadastraal inkomen (p. 324)

Deel IV. Vennootschapsbelasting

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting (p. 327)

Hoofdstuk II. Grondslag van de vennootschapsbelasting (art. 183 t.e.m. 189 WIB 1992) (p. 336)

Hoofdstuk III. Vrijgestelde inkomsten (art. 190 t.e.m. 194quater WIB 1992) (p. 346)

Hoofdstuk IV. Vaststelling van het netto-inkomen (art. 195 t.e.m. 214bis WIB 1992) (p. 351)

Hoofdstuk V. Ontbinding en vereffening van binnenlandse vennootschappen – reorganisaties (art. 208 t.e.m. 214bis WIB 1992) (p. 387)

Hoofdstuk VI. Berekening van de belasting (art. 215 t.e.m. 219ter WIB 1992) (p. 389)

Deel V. Rechtspersonenbelasting

Hoofdstuk I. Materieel toepassingsgebied (p. 407)

Hoofdstuk II. Exploitatie van een onderneming – Verrichtingen van winstgevende aard (p. 410)

Hoofdstuk III. Rechtspersonen expliciet uitgesloten van vennootschapsbelasting of expliciet onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (p. 421)

Hoofdstuk IV. Grondslag van de belasting (p. 422)

Deel VI. Belasting van niet-inwoners

Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen personen (p. 425)

Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting der niet-inwoners (p. 438)

Hoofdstuk III. Toekenning van de heffingsbevoegdheid (p. 440)

Hoofdstuk IV. Vaste basis (art. 14 DBV) (p. 446)

Hoofdstuk V. Werknemers (art. 15 DBV) (p. 448)

Hoofdstuk VI. Bestuurdersbezoldigingen (16 DBV) (p. 459)

Hoofdstuk VII. Buitenlandse artiesten en sportbeoefenaars (art. 17 DBV) (p. 461)

Hoofdstuk VIII. Overheidsbezoldigingen (art. 19 DBV) (p. 467)

Hoofdstuk IX. Leraren en studenten (art. 20 DBV) (p. 473)

Hoofdstuk X. Voorkoming van dubbele belasting (art. 23 DBV) (p. 475)

Hoofdstuk XI. Non-discriminatie (art. 24 DBV) (p. 480)

Hoofdstuk XII. Berekening van de BNI (p. 483)

Hoofdstuk XIII. Vestiging van de BNI (p. 485)

Deel VII. Voorheffingen

Hoofdstuk I. Onroerende voorheffing (p. 489)

Hoofdstuk II. Roerende voorheffing (p. 538)

Hoofdstuk III. Bedrijfsvoorheffing (p. 566)

Deel VIII. Aangifte en aanslag

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen (art. 297-304bis WIB 1992) (p. 583)

Hoofdstuk II. De aangifte (art. 305-314bis WIB 1992) (p. 586)

Hoofdstuk III. De aanslagprocedure (art. 346-352bis WIB 1992) (p. 589)

Hoofdstuk IV. De aanslag (art. 353-365 WIB 1992) (p. 602)

Deel IX. Bezwaar en procedure

Hoofdstuk I. Indienen van een bezwaarschrift (p. 621)

Hoofdstuk II. Ontheffing van ambtswege (p. 639)

Hoofdstuk III. Fiscale voorziening (p. 647)

Hoofdstuk IV. Procedure hoger beroep (p. 677)

Hoofdstuk V. Cassatie (p. 681)

Deel X. Onderzoek, controle en bewijs

Hoofdstuk I. Onderzoek en Controle (p. 683)

Hoofdstuk II. Bewijs (p. 748)

Deel XI. Invordering

Hoofdstuk I. Belastingschuldigen (p. 801)

Hoofdstuk II. Interesten (p. 820)

Hoofdstuk III. Het tenietgaan van de belastingschuld (p. 823)

Hoofdstuk IV. Onbeperkt uitstel van invordering (p. 827)

Deel XII. Administratief- en strafrechtelijke sancties

Hoofdstuk I. Administratieve sancties: verhogingen en administratieve boetes (p. 829)

Hoofdstuk II. Strafrechtelijke sancties (p. 840)