Meer over de reeks

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

Verschenen uitgaven in de reeks

 1. Gemeentewegen
  380 blz. | paperback

  Dit boek licht op een duidelijke, toegepaste en kritische wijze de belangrijkste aspecten van het nieuwe Decreet Gemeentewegen toe. Onmisbaar voor iedereen die op de een of andere wijze met gemeentewegen in aanraking komt, zoals ambtenaren, advocaten, notarissen, landmeters, magistraten, vastgoedmakelaars, vastgoedspecialisten, enz.

  € 110,-
 2. Niet-vergunde constructies – tussen gedogen en regulariseren
  368 blz. | paperback

  De talrijke veranderingen in het vergunningslandschap maken dat rechtszekerheid op het vlak van ruimtelijke ordening steeds meer zoek is. Vele vragen blijven open en verdienen een antwoord. Wat indien een constructie niet vergund is of door een herstelmaatregel wordt bedreigd? Zorgt dit voor problemen voor de overdracht van het goed? Kan dit de aansprakelijkheid van de verkoper of zijn notaris in het gedrang brengen? Welke informatie moet h...

  € 100,-
 3. Openbaar domein
  274 blz. | paperback

  In dit boek worden op een duidelijke en toegepaste wijze de belangrijkste aspecten van het openbaar domein scherp gesteld. In de eerste bijdrage wordt ingegaan op de oorsprong en de finaliteit van het openbaar domein. De twee volgende bijdragen gaan in op het regime van het openbaar domein. In deze bijdragen staat beschreven hoe goederen in het openbaar domein worden opgenomen en hoe ze het weer verlaten, en hoe goederen van het openbaar do...

  € 90,-
 4. Planschade en planbaten
  344 blz. | paperback

  Hoewel de planschaderegeling van 1962 en de planbatenregeling van 1977 dateren, zijn ze actueler dan ooit en geven ze nog steeds aanleiding tot tal van juridische en technische vraagstukken wegens de vele onduidelijkheden die ze bevatten en bovendien stellen zowel de rechtsleer als de rechtspraak de geldigheid van bepaalde aspecten ervan in vraag. Naast een grondige analyse van de regelgevende normen, komen ook tal van uitgewerkte praktijkv...
  € 110,-
 5. Aankoopplichten van de overheid
  114 blz. | paperback

  Dit boek geeft als eerste een volledige en omstandig becommentarieerde lijst van de gevallen waarin er een aankoopplicht voor de overheid (of een “recht op onteigening” voor de eigenaar) bestond en (nog) bestaat. Het biedt een unieke kijk op de bestaande aankoopplichten, maar werpt ook een blik op de toekomst.
  € 47,50
 6. Overheidsbeperkingen op vastgoedgebruik
  147 blz. | paperback

  Onteigend worden is erg, maar niet onteigend worden is vaak veel erger. De vraag rijst dan ook: hoe ga je daar mee om? Dit boek (net zoals de studiedag die eraan voorafging) beoogt elementen van antwoorden op deze problematiek aan te reiken.
  € 59,-
 7. Kadaster

  Verschijnt 19 oktober 2016<
  Kadaster
  358 blz. | paperback

  Wat is een kadaster eigenlijk? Hoe is het Belgische kadaster tot stand gekomen en hoe evolueert het? Deze en andere vragen komen uitvoerig aan bod in dit unieke boek.
  € 110,-
 8. Gedeeltelijke onteigening
  154 blz. | paperback

  Wanneer een onteigening slechts een gedeelte van een huis of gebouw treft, bezit de onteigende het recht om de onteigenaar tot de aankoop van het resterende deel van het huis of gebouw te verplichten. In dit boek wordt nagegaan op welke goederen dit recht van toepassing is en wie om de toepassing ervan kan verzoeken.
  € 50,-
 9. Onteigeningen in Vlaanderen na de zesde staatshervorming
  208 blz. | paperback

  Dit boek probeert een antwoord te bieden op de vraagstukken rond het nieuwe Onteigeningsdecreet, één van de instrumenten om een proactief en centraal aangestuurd vastgoedbeleid uit te bouwen om overheidseigendommen efficiënter te gebruiken en te ontwikkelen.
  € 75,-
 10. Zelfrealisatie bij onteigening in Vlaanderen en Nederland
  114 blz. | paperback

  De auteurs gaan gedetailleerd in op de juridische en feitelijke omstandigheden en de voorwaarden die bij het principe van zelfrealisatie aan de orde komen.
  € 40,-
 11. Voorkooprechten

  Verschijnt 10 december 2014<
  Voorkooprechten
  186 blz. | paperback

  Met dit naslagwerk beschikt elk geïnteresseerde lezer over een diepgaande en brede analyse van de materie van het voorkooprecht met bijdragen van Herman de Wolff, Martine Denys, Bart Helon, Ruud Jansen, Mathieu Muylle, John Toury, Arne Vandaele en Jens Mosselmans.
  € 65,-
 12. Afpaling

  Verschijnt 6 augustus 2014<
  Afpaling
  214 blz. | paperback

  Dit nieuwe boek van het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW) biedt een actueel beeld van de rechtsfiguur van de afpaling en geeft concrete antwoorden op de (rechts)problemen in deze materie.
  € 85,-
 13. Eigendomsbeperkingen: de erfdienstbaarheid van openbaar nut
  309 blz. | paperback

  Erfdienstbaarheden tot algemeen nut leggen beperkingen op aan een dienstbaar erf, niet ten voordele van een heersend erf, maar wel ten voordele van de algemeenheid van de burgers.
  € 85,-
 14. Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht
  368 blz. | hardback

  Met de opstellen in dit huldeboek willen de vrienden van Martin Denys bijdragen tot enige nawerking van zijn ideeën over eigendom, onteigening, stedenbouw, rechtsbescherming en zoveel meer in de sfeer van het publiekrecht.
  € 110,-
 15. Onteigeningen en eigendomsbeperkingen: actuele evoluties
  185 blz. | paperback

  Vanuit zeer uiteenlopende hoeken worden nieuwe eigendomsbeperkingen opgelegd of worden oude eigendomsbeperkende regels herschreven. Dit boek beschrijft in enkele opstellen een deel van dit landschap zoals het recent is veranderd.
  € 75,-
 16. Grondverwerving en onteigening door lokale besturen
  234 blz. | paperback

  Lokale besturen hebben niet altijd de nodige knowhow in huis om de verwerving van onroerende goederen efficiënt af te handelen. Dit boek is een uitstekende leidraad om onroerende goederen zowel in der minne te verkrijgen als door middel van een onteigeningsprocedure.
  € 70,-
 17. Bedrijfsschade bij onteigeningen
  171 blz. | paperback

  De bedrijfsschade is een belangrijk thema bij de behandeling van onteigeningsvergoedingen. De bijdragen in dit boek geven een duidelijk inzicht in de verschillende posten van bedrijfsschade waarop een onteigend bedrijf recht heeft.
  € 65,-
 18. De onteigeningsvergoeding - De positie van derden bij onteigening
  200 blz. | paperback

  Deze vijfde titel in de CROW-reeks behandelt concreet en uitgebreid de positie van derden ten aanzien van de onteigeningsvergoeding.
  € 65,-
 19. De onteigeningsvergoeding - Het juridische regime
  136 blz. | paperback

  In dit boek worden de samenstelling en de begroting van de onteigeningsvergoeding behandeld en wordt ze in het juiste juridische kader geplaatst. Dit boek biedt voor alle mogelijke vragen in dit verband een begin van antwoord en is dan ook een onmisbare leidraad voor iedereen die met onteigeningsrecht te maken heeft.
  € 55,-
 20. Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht
  214 blz. | paperback

  In de derde dimensie – de hoogte en de diepte – blijven de eigendomsgrenzen volledig in het ongewisse. Dit nieuwe CROW-boek biedt voor alle mogelijke vragen in dit verband een begin van antwoord en is dan ook een onmisbare leidraad voor iedereen die met erfdienstbaarheden, vastgoed en onteigeningsrecht te maken heeft.
  € 75,-
 21. De onteigeningsprocedure
  286 blz. | paperback

  Dit boek behandelt de eigenlijke onteigening sensu stricto: de gerechtelijke fase. Ze begint aan de hand van een eenzijdig verzoekschrift uitgaande van de overheid neergelegd op de rechtbank nadat gebleken is dat het betrokken goed niet tegen een redelijke prijs in der minne verworven kon worden.
  € 90,-
 22. Onteigeningen. De voorafgaande fase
  320 blz. | paperback

  De bijdragen in dit boek behandelen het administratief luik voorafgaandelijk aan de eigenlijke onteigening (gerechtelijke fase). Deze administratieve fase vangt aan ná de principiële beslissing door de betrokken overheid om een onroerend goed te verwerven – via onteigening als het niet anders kan – en behandelt systematisch alle tussentijdse stappen tot en met de neerlegging van het verzoekschrift tot onteigening bij de Vrederechter.
  € 85,-
 23. Onteigeningen 2000

  Verschijnt 26 april 2001<
  Onteigeningen 2000
  259 blz. | paperback

  De overheid maakt steeds vaker gebruik van onteigeningen: niet alleen de SST of Doel, maar ook de aanleg van fietspaden, sociale woonwijken, e.d. nopen de Staat, het Vlaamse Gewest, gemeenten, OCMW’s, sociale bouwmaatschappijen, enz. om te onteigenen.
  € 75,-