Private verzekering en solidariteit

Dit boek bevat een grondig onderzoek vanuit nationaal, Unierechtelijk en rechtsvergelijkend perspectief van het voor de verzekeringssector actuele en belangrijke vraagstuk welke plaats subsidiërende solidariteit kan krijgen binnen de private verzekering.

Auteur(s):
Eveline Goessens
Reeks:
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Volume:
10
boek | verschenen | 1e editie
december 2018 | xx + 456 blz.

Hardback
€ 80,50 € 115,-


ISBN 9789400009813

Inhoud

Dit boek onderzoekt de verzoenbaarheid van twee evoluties in het private verzekeringsrecht. Enerzijds wordt de onderschrijvingsvrijheid van de private verzekeraar en meer in het bijzonder zijn segmentatiepolitiek, inherent verbonden aan de verzekeringspraktijk, vandaag verscherpt en gejuridiseerd door de toenemende concurrentie onder invloed van de interne markt binnen de Europese Unie. Anderzijds vragen de EU-lidstaten in toenemende mate aan de private (verzekerings)sector om bij te dragen tot en mee te werken aan het verlenen van diensten die passen in de sociale politiek, of in de algemene opdracht van de publieke zorg of in het garanderen van de (financiële) veiligheid.

Dit spanningsveld tussen concurrentie en herverdeling werpt de vraag op naar de mogelijke juridische grenzen aan solidariteit in private verzekering. Op basis van een analyse van de rol die solidariteit speelt in het domein van de private verzekering binnen het geheel van de verzekeringstechniek en de Unierechtelijke en Belgische rechtsbronnen en op basis van een analyse van de (voornamelijk Belgische) wettelijke toepassingsgevallen van solidariteit in private verzekering, is de vraag aan de orde of de wettelijke solidariteitsmechanismen verenigbaar zijn met de juridische grenzen gesteld door het Unierecht. Deze grenzen worden onderzocht in drie rechtsdomeinen: het internemarktrecht, het mededingingsrecht en het transversale domein van de grondrechten.

Door de breed opgezette analyse van het volledige verzekeringsrecht is dit boek bestemd voor iedereen die professioneel bezig is met of geïnteresseerd is in het private verzekeringsrecht. Dit boek bevat een grondig onderzoek vanuit nationaal, Unierechtelijk en rechtsvergelijkend perspectief van het voor de verzekeringssector actuele en belangrijke vraagstuk welke plaats subsidiërende solidariteit kan krijgen binnen de private verzekering.

Inhoudsopgave

InleidingProbleemstelling en opzet (p. 1)

Eveline Goessens

Deel I. Het solidariteitsbegrip: Europees-nationaal referentiekader

Inleiding (p. 9)

Hoofdstuk 1. De verzekeringstechniek (p. 13)

Hoofdstuk 2. Overheidsregulering van ondernemingen en markten (p. 43)

Hoofdstuk 3. Invoering van wettelijke mechanismen van (expliciete) subsidiëring (p. 61)

Deel II. De solidariteitsmechanismen uitgediept

Inleiding (p. 111)

Hoofdstuk 1. Methode 1: uitsluiting van bepaalde parameters bij de berekening van de premie (p. 115)

Hoofdstuk 2. Methode 2: getarifeerde premies en omslag over groep van verzekeraars (p. 173)

Hoofdstuk 3. Methode 3: pooling van risico tussen verzekeraars (door middel van een fonds) en de overheid (p. 223)

Hoofdstuk 4. Evaluatie van de drie solidariteitsmethodes (p. 263)

Deel III. Juridische grenzen aan solidariteit in private verzekering

Inleiding (p. 265)

Hoofdstuk 1. Subsidiërende solidariteit getoetst aan het internemarktrecht (p. 271)

Hoofdstuk 2. Subsidiërende solidariteit getoetst aan het mededingingsrecht (p. 319)

Hoofdstuk 3. Subsidiërende solidariteit getoetst aan de grondrechten (p. 383)

Hoofdstuk 4. Evaluatie van de drieledige solidariteitstoetsing (p. 409)

Conclusie (p. 411)

Bibliografie (p. 421)

Trefwoordenregister (p. 449)

Over de reeks

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Met de reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht heeft het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht de ambitie om grondige monografieën, innoverende proefschriften, degelijke congresboeken en toonaangevende handboeken over het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht bijeen te brengen. Elk werk in deze reeks bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De editors bepleiten een fundamentele benadering van de behandelde onderwerpen. Het doelpubliek bestaat uit advocaten, magistraten, verzekeringsjuristen en alle juristen die met aspecten van deze belangrijke rechtstakken in contact komen. Alle boeken die in deze reeks verschijnen, werden vooraf aan een peer review onderworpen.
De leden van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht of ICAV zijn: Ludo Cornelis(Vrije Universiteit Brussel), Geert Jocqué (Hof van Cassatie, Universiteit Gent), Marc Kruithof (Universiteit Gent), Ilse Samoy (KU Leuven), Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven), Thierry Vansweevelt (voorzitter) (Universiteit Antwerpen) en Britt Weyts (Universiteit Antwerpen).

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: