Potpourri II - Strafrecht en strafprocesrecht

Op 19 februari 2016 werd in het Staatsblad de tweede Potpourri-wet gepubliceerd: de “wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie”. Met deze Potpourri II-wet wordt het plan van de regering om de werklast van justitie te verminderen en de procedures efficiënter te maken, verder gerealiseerd. Het brengt niet alleen belangrijke en ingrijpende wijzigingen voor de beoefenaars van het strafrecht met zich mee, maar ook een aantal nieuwigheden doen hun intrede in ons strafrecht.
Auteur(s):
Len Augustyns, Kris Beirnaert, Pieter Tersago
Editor(s):
Tom De Meester
boek | verschenen | 1e editie
mei 2016 | xii + 308 blz.

Paperback
€ 74,-


ISBN 9789400007475

Inhoud

Op 19 februari 2016 werd in het Staatsblad de tweede Potpourri-wet gepubliceerd: de “wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie”. Met deze Potpourri II-wet wordt het plan van de regering om de werklast van justitie te verminderen en de procedures efficiënter te maken, verder gerealiseerd. Dat plan brengt voor de beoefenaars van het strafrecht niet alleen ingrijpende wijzigingen met zich mee aan bestaande procedureregels en rechtsmiddelen, maar daarnaast doen ook een aantal nieuwigheden hun intrede in ons strafrecht.

De wijzigingen zijn talrijk. Zo werd onder meer de mini-instructie uitgebreid en werden de vormvereisten inzake telefoontap herzien. Alle misdaden werden correctionaliseerbaar en de assisenprocedure werd gewijzigd. Een procedure van voorafgaande erkenning van schuld (guilty plea) werd ingevoerd, de verzwarende omstandigheid van de blijvende arbeidsongeschiktheid werd afgeschaft en dwingende conclusietermijnen kunnen worden opgelegd. Er zijn verschillende wijzigingen aangaande de voorlopige hechtenis en de minnelijke schikking. De modaliteiten van (probatie)uitstel, opschorting en de autonome straffen werden herzien. Ook de strafuitvoering werd gewijzigd. Verder werd het recht op verzet beperkt, er werd een grievenstelsel bij hoger beroep ingevoerd, de beroepstermijnen werden gewijzigd en ten slotte werden ook de cassatieberoepen tijdens het strafproces beperkt.

Dit boek, geschreven door ervaren penalisten en rechtspractici, biedt een stevig houvast en een duidelijke richtlijn voor advocaten, magistraten, leden van het Openbaar Ministerie en griffiers die geconfronteerd worden met een grondig gewijzigde praktijk.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk I. Onderzoek (p. 1)

Kris Beirnaert

Hoofdstuk II. Voorlopige hechtenis (p. 11)

Hoofdstuk III. Guilty plea - De voorafgaande erkenning van schuld (p. 25)

Hoofdstuk IV. De minnelijke schikking (p. 37)

Kris Beirnaert

Hoofdstuk V. Verjaring van de strafvordering (p. 43)

Kris Beirnaert

Hoofdstuk VI. Assisen (p. 51)

Len Augustyns

Hoofdstuk VII. Procedure ten gronde (p. 69)

Tom De Meester

Hoofdstuk VIII. Materieel strafrecht (p. 83)

Tom De Meester, Kris Beirnaert, Len Augustyns

Hoofdstuk IX. Straftoemeting (p. 95)

Tom De Meester

Hoofdstuk X. Rechtsmiddelen (p. 113)

Tom De Meester, Kris Beirnaert

Hoofdstuk XI. Strafuitvoering (p. 163)

Hoofdstuk XII. Inwerkingtreding (p. 171)

Tom De Meester

Bijlage: Vergelijkende tabel en wijzigingen Potpourri II (p. 173)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Bijlage: Vergelijkende tabel en wijzigingen Potpourri II (p. 173)