Politiële en justitiële strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie

De politiële en justitiële strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie wordt in dit boek onder de loep genomen. In de diverse bijdragen wordt een soms kritische, soms hoopvolle evaluatie gemaakt van de resultaten die de Europese Unie in het voorbije anderhalf decennium op dit vlak heeft geboekt, en wordt ook vooruitgeblikt naar wat de toekomst zou kunnen brengen.
Editor(s):
Johan Meeusen, Gert Straetmans
Reeks:
Studies Europees Recht UA
Volume:
3
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2007 | x + 139 blz.

Paperback
€ 28,- € 40,-


ISBN 9789050957199

Inhoud

In 1992 tilde het Verdrag van Maastricht het strafrechtelijk en politieel beleid voor de eerste maal op een gesystematiseerde wijze naar het Europese niveau in de zogenaamde derde pijler van de Europese Unie.
Sedertdien is er in Europa op dit vlak veel gebeurd. Beleidsplannen werden gemaakt, wetgeving aangenomen en het Europees strafrecht en de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid kwamen aan bod in opmerkelijke arresten van het Hof van Justitie.

Naarmate de Europese strafrechtsruimte aldus meer vorm krijgt, komen institutionele en andere pijnpunten en vragen in verband met de derde pijler uiteraard ook meer op de voorgrond. Bovendien hebben schrijnende en dramatische gebeurtenissen zoals de aanslagen van New York, Madrid en Londen of de misdadenreeks van de Franse seriemoordenaar Fourniret, het belang van een nauwgezette en efficiënte politiële en justitiële strafrechtelijke samenwerking op Europees niveau op een pijnlijke manier in de aandacht gebracht. Europese misdaadbestrijding is op korte tijd een politiek en maatschappelijk aandachtspunt geworden.
De politiële en justitiële strafrechtelijke samenwerking in de Europese Unie wordt in dit boek onder de loep genomen. In de diverse bijdragen wordt een soms kritische, soms hoopvolle evaluatie gemaakt van de resultaten die de Europese Unie in het voorbije anderhalf decennium op dit vlak heeft geboekt, en wordt ook vooruitgeblikt naar wat de toekomst zou kunnen brengen. Daarbij is er ook veel aandacht voor de analyse van specifieke beleidsinstrumenten, in het bijzonder het Europees aanhoudingsbevel.
Dit boek tracht bij te dragen tot een beter begrip van wat de derde pijler is... of zou moeten zijn. Het vormt een waardevolle informatiebron voor eenieder die zicht wil krijgen op dit ambitieus en productief beleidsdomein van de Europese Unie.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

DE BURGER, DE UNIE EN HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL: OP ZOEK NAAR HET JUISTE EVENWICHT TUSSEN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID (p. 1)

Christine Janssens

VIJFTIEN JAAR UNIESTRAFRECHT: VERWEZENLIJKINGEN EN PERSPECTIEVEN (p. 79)

DE ONTWIKKELING VAN DE POLITIËLE SAMENWERKING IN DE EUROPESE UNIE: VERWORVENHEDEN EN UITDAGINGEN (p. 109)

Cyrille Fijnaut

Over de reeks

Studies Europees Recht UA

Deze reeks bundelt de referaten van de studieavond die jaarlijks door de onderzoeksgroep Recht van de Europese Unie van de Universiteit Antwerpen, georganiseerd wordt op of rond 9 mei, de “Dag van Europa”.

Meer over deze reeks