Overmacht

In dit boek worden het begrip, de toepassingsvoorwaarden en de gevolgen van overmacht in een aantal rechtstakken op een grondige en praktijkgerichte wijze bestudeerd. Hierbij komt duidelijk tot uiting dat het begrip overmacht niet alleen klassiek wordt gehanteerd in het contractenrecht en het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, maar evenzeer in het strafrecht, het strafprocesrecht, het burgerlijk procesrecht en het arbeidsrecht.
Editor(s):
Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Aloïs Van Oevelen
boek | verschenen | 1e editie
december 2015 | x + 170 blz.

Paperback
€ 45,50 € 65,-


ISBN 9789400006911

Inhoud

Het begrip ‘overmacht’ is goed verankerd in ons recht en vormt eigenlijk een transversaal begrip, dat men met een grotendeels gelijklopende inhoud terugvindt in verschillende takken van het recht. In dit boek worden het begrip, de toepassingsvoorwaarden en de gevolgen van overmacht in een aantal rechtstakken op een grondige en praktijkgerichte wijze bestudeerd. Hierbij komt duidelijk tot uiting dat het begrip overmacht niet alleen klassiek wordt gehanteerd in het contractenrecht en het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, maar evenzeer in het strafrecht, het strafprocesrecht, het burgerlijk procesrecht en het arbeidsrecht. Ook al tonen de in dit boek opgenomen referaten aan dat de betekenis van het begrip ‘overmacht’ in de verschillende rechtstakken vrij gelijklopend is, toch zijn de gevolgen van overmacht niet dezelfde in de verschillende rechtstakken waarin deze rechtsfiguur wordt gehanteerd.

In het contractenrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht heeft overmacht tot gevolg dat de schuldenaar bevrijd is van de op hem rustende verbintenis, zij het dat in het arbeidsovereenkomstenrecht meer de nadruk wordt gelegd op de schorsing van de verbintenis die door overmacht niet kan worden nagekomen. Op vergelijkbare wijze heeft een succesvol beroep op overmacht in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht tot gevolg dat de aangesprokene bevrijd is van aansprakelijkheid en is overmacht in het strafrecht een schulduitsluitingsgrond.

In het strafprocesrecht is de overheid die door overmacht bepaalde wettelijke verplichtingen niet kan nakomen, vrijgesteld van de naleving van deze verplichting, terwijl in het procesrecht en het strafprocesrecht het niet naleven van een termijn ingevolge overmacht in principe tot gevolg heeft dat deze procespartij, nadat de overmacht een einde heeft genomen, de proceshandeling alsnog zal kunnen verrichten.

Dit boek is een waardevol naslagwerk voor advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders en alle geïnteresseerde juristen en rechtspractici.

Met bijdragen van Aloïs Van Oevelen en Annick De Boeck, Thierry Vansweevelt en Britt Weyts, Beatrix Vanlerberghe, Daniël Cuypers, Joëlle Rozie, en Joachim Meese.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht (p. 1)

Aloïs Van Oevelen, Annick De Boeck

Overmacht in het buiten contractueel aansprakelijkheidsrecht (p. 35)

Thierry Vansweevelt, Britt Weyts

Overmacht in het burgerlijk proces (p. 61)

Beatrix Vanlerberghe

Overmacht in het arbeidsrecht (p. 95)

Daniël Cuypers

Overmacht in het strafrecht: artikel 71 Sw. ontleed (p. 121)

Joëlle Rozie

Overmacht in het strafprocesrecht (p. 149)

Ook interessant voor u: