Openbare orde

Elke jurist in België kent het begrip ‘openbare orde’. Wat de openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden nu juist inhouden, werd evenwel tot vandaag nooit, globaal, naar Belgisch recht uitgewerkt. In dit werk komt Ludo Cornelis tot een heldere en duidelijke synthese die aan de openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden een precieze en bruikbare inhoud, zin en draagwijdte geeft. De auteur ontleent zijn inzichten aan het Burgerlijk Wetboek, aan het EVRM, aan de Europese verdragen en maar ook aan de moraal, de politieke, sociale en economische wetenschappen.

Geschreven als een betoog voor een precieze en bruikbare omschrijving van de openbare orde en van het algemeen belang, bevat dit standaardwerk een schat aan praktische informatie voor elke jurist.

Auteur(s):
Ludo Cornelis
boek | verschenen | 1e editie
juli 2019 | xiv + 944 blz.

Hardback
€ 173,50


ISBN 9789400010727

Inhoud

Elke jurist in België kent het begrip ‘openbare orde’. Wat de openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden nu juist inhouden, werd evenwel tot vandaag nooit, globaal, naar Belgisch recht uitgewerkt.

In dit werk komt Ludo Cornelis tot een heldere en duidelijke synthese die aan de openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden een precieze en bruikbare inhoud, zin en draagwijdte geeft. Deze synthese overstijgt het onderscheid tussen privaat- en publiekrecht. De auteur ontleent zijn inzichten aan het Burgerlijk Wetboek, aan het EVRM, aan de Europese verdragen en maar ook aan de moraal, de politieke, sociale en economische wetenschappen.

Vertrekkende van de voorbereidende werken van het Burgerlijk Wetboek, leidt een grondig onderzoek van de privaatrechtelijke rechtsleer en rechtspraak tot de ontnuchterende vaststelling dat het privaatrecht de openbare orde, het algemeen belang en de goede zeden liever kwijt dan rijk is.

Uit de Grondwet, het EVRM en het VWEU blijkt daarentegen dat het gebruik van grond- en mensenrechten, alsook van fundamentele economische vrijheden op grond van o.m. de openbare orde kan worden beperkt. De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en vervolgens van het EHRM en het Hof van Justitie worden derhalve onderzocht om te vernemen hoe daarin met de openbare orde en met het algemeen belang wordt omgegaan.

Zowel uit die basisteksten, als uit die rechtspraak blijkt dat de openbare orde en het algemeen belang geen geheimen voor het publiekrecht hebben, al blijft verdere uitdieping mogelijk.

Het komt er dus op aan om de toepassingen van de openbare orde in het privaatrecht af te stemmen op haar publiekrechtelijke inhoud en betekenis. Daardoor wordt niet enkel een coherent rechtssysteem bekomen, maar wordt ook voorkomen dat private belangen - op welk domein ook - voorrang krijgen op het algemeen belang.

Geschreven als een betoog voor een precieze en bruikbare omschrijving van de openbare orde en van het algemeen belang, bevat dit standaardwerk een schat aan praktische informatie voor elke jurist die hetzij in het privaat-, hetzij in het publiekrecht met een vraag of probleem wordt geconfronteerd die de openbare orde of het algemeen belang betreft.

Inhoudsopgave

Inleiding (p. 1)

1. Een veelbelovende start: de voorbereidende werken van het Burgerlijk Wetboek (p. 17)

2. De lange weg naar groot gemis: de Belgische rechtsleer (p. 35)

3. (Recente burgerlijke rechtspraak: redder in nood? (p. 149)

4. De openbare orde als publiekrechtelijk begrip (p. 429)

5. Afsluitend essay (p. 659)

Epiloog (p. 941)

Dankwoord (p. 943)