Onteigeningen in Vlaanderen na de zesde staatshervorming

Dit boek probeert een antwoord te bieden op de vraagstukken rond het nieuwe Onteigeningsdecreet, één van de instrumenten om een proactief en centraal aangestuurd vastgoedbeleid uit te bouwen om overheidseigendommen efficiënter te gebruiken en te ontwikkelen.
Editor(s):
Robert Palmans, John Toury
Reeks:
CROW
Volume:
13
boek | verschenen | 1e editie
juni 2015 | x + 208 blz.

Paperback
€ 75,-


ISBN 9789400005679

Inhoud

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering voor de periode 2014-2019 werd – in uitvoering van de zesde staatshervorming – het voornemen gemaakt om een proactief en centraal aangestuurd vastgoedbeleid uit te bouwen om overheidseigendommen efficiënter te gebruiken en te ontwikkelen. Eén van de instrumenten die men hiervoor wil uitwerken, is een nieuw Onteigeningsdecreet ter vervanging van de Onteigeningswetten van 1835 en 1962. Hiermee wil men komen tot eenvoudige en rechtszekere procedures die zowel de belangen van de onteigenende overheden als die van de onteigenden behartigen. Maar aan welke voorwaarden moet dat decreet beantwoorden? Hoe kan men het best zo een decreet uitwerken?

Door de oprichting van een administratief rechtscollege, dat deel uitmaakt van de Dienst van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges, heeft men bovendien de ambitie om de betwistingen inzake onteigeningen snel en correct te beslechten. Maar kan een dergelijke administratieve rechtbank wel opgericht worden als men artikel 144 van de Grondwet in acht neemt? Wordt de overheid dan niet rechter en partij? Wat met het fundamentele rechtsprincipe van de scheiding der machten?

De auteurs van dit boek geven op al deze en vele andere vraagstukken een concreet en duidelijk antwoord. Dit boek is dan ook een onmisbare leidraad in het licht van de geplande ontwikkelingen met betrekking tot het onteigeningscontentieux in Vlaanderen.

Met bijdragen van Shauna De Leener, Martin Denys, Korian Gerritsen, Filip Mertens, Robert Palmans, Yannick Peeters, Jacques Sluysmans, John Toury, Jürgen Vanpraet, Sven Vernaillen en Bart Volders.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Naar een volwaardig Vlaams onteigeningsrecht na de zesde staatshervorming. Een aantal staatsrechtelijke krijtlijnen (p. 1)

Jürgen Vanpraet, Yannick Peeters

De invloed van artikel 1 Eerste Protocol bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens op het onteigeningsrecht (p. 25)

Habilitatie en onteigening (p. 41)

John Toury

De administratieve fase van de onteigening (p. 65)

Onderhandelingen en onteigeningen (p. 103)

Bart Volders

De gerechtelijke fase van de onteigening. De fabel van de haas en de schildpad (p. 113)

Enkele pijnpunten bij de begroting van onteigeningsschade (p. 135)

Robert Palmans

Over de reeks

CROW

Het "Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering" of kortweg CROW is een vereniging zonder winstoogmerk. CROW is een vereniging die onteigeningsgegevens en alles wat hiermee samenhangt bestudeert vanuit een wetenschappelijke, multidisciplinaire en grensoverschrijdende invalshoek.
Dit bereiken zij o.a. door het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen en door het verlenen van advies.

Meer over deze reeks